Xubilación flexible

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Ambito de aplicación

Será de aplicación a todos os Réximes da Seguridade Social, agás aos Réximes Especiais dos Funcionarios Civís do Estado, das Forzas Armadas e do persoal ao servizo da Administración de Xustiza.

Concepto

 • Considérase como situación de xubilación flexible a derivada da posibilidade de compatibilizar, unha vez causada, a pensión de xubilación cun contrato a tempo parcial, dentro dos límites de xornada a que se refire o artigo 12.6 do |ET, coa consecuente minoración daquela en proporción inversa á redución aplicable á xornada de traballo do pensionista, en relación á dun traballador a tempo completo comparable.
 • Para estes efectos, enténdese por "traballador a tempo completo comparable" un traballador a tempo completo da mesma empresa e centro de traballo, co mesmo tipo de contrato de traballo e que realice un traballo idéntico ou similar. Se na empresa non houbese ningún traballador comparable a tempo completo, considerarase a xornada a tempo completo prevista no convenio colectivo aplicable ou, no seu defecto, a xornada máxima legal.
 • A partir do 17-03-2013, o límite de redución de xornada sitúase entre un mínimo do 25% e un máximo do 50%. Consecuentemente, o xubilado debe realizar unha xornada de entre o 75% e o 50% da xornada de traballo a tempo completo.

Comunicación de actividades / Suspensión parcial / Efectos

 • O pensionista de xubilación, antes de iniciar as actividades realizadas mediante contrato a tempo parcial, deberá comunicar tal circunstancia á Entidade xestora respectiva.
  • O importe da pensión a percibir reducirase en proporción inversa á redución da xornada de traballo realizada polo pensionista, en relación á dun traballador a tempo completo comparable.
  • A minoración da contía da pensión terá efectos dende o día no que comece a realización das actividades.
 • A falta de comunicación nos termos indicados terá como efectos:
  • O carácter indebido da pensión, no importe correspondente á actividade a tempo parcial, dende a data de inicio das correspondentes actividades.
  • A obriga de reintegro do indebidamente percibido, sen prexuízo das sancións que procedan de acordo co previsto na Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

Compatibilidade / Incompatibilidade

 • A pensión de xubilación flexible será incompatible coas pensións de incapacidade permanente que puidesen corresponder pola actividade desenvolvida, con posterioridade ao recoñecemento da pensión de xubilación, calquera que sexa o Réxime no que se causen aquelas.

 • A percepción da pensión de xubilación flexible será compatible coas prestacións de incapacidade temporal ou de maternidade, derivadas da actividade efectuada  a tempo parcial. 

Cesamento de actividades / Efectos / Recálculo de pensión

As cotizacións efectuadas nas actividades realizadas, durante a suspensión parcial da percepción da pensión de xubilación, producirán efectos para a mellora da pensión, unha vez producido o cesamento no traballo.

A estes efectos, unha vez comunicado o cesamento na realización das actividades á Entidade xestora competente, restablecerase a percepción íntegra da pensión de xubilación, previo recálculo da súa contía conforme ás regras seguintes:

 • Procederase a calcular de novo a base reguladora, mediante o cómputo das novas cotizacións e aplicando as regras vixentes no momento do cesamento na actividade, agás que a aplicación do establecido nesta regra dese como resultado unha redución do importe da base reguladora anterior, en cuxo caso, se manterá esta última, aínda que aplicando á contía da pensión as revalorizacións habidas dende a data de determinación da base reguladora ata a do cesamento no traballo.
 • As cotizacións efectuadas, tras a minoración do importe da pensión de xubilación:
  • Darán lugar á modificación da porcentaxe aplicable á base reguladora, en función do novo período de cotización acreditado.
  • Producirán efectos para diminuír ou, no seu caso, suprimir o coeficiente redutor que se aplicase, no momento de causar o dereito á pensión de xubilación anticipada por ter ou non a condición de mutualista.
 • Se o traballador falecese durante a situación de xubilación flexible, a efectos do cálculo das prestacións por morte e supervivencia que correspondan, os beneficiarios poderán optar por que aquelas se calculen:
  • Dende a situación de activo do causante.
  • Ou, no seu caso, dende a situación de pensionista. Neste suposto, tomarase como base reguladora a que serviu para a determinación da pensión de xubilación, aplicándose as revalorizacións habidas dende o momento no que se determinou a correspondente base reguladora.

Outros efectos

Durante a percepción da pensión de xubilación flexible, os titulares da mesma manterán a condición de pensionista a efectos de recoñecemento e percepción das prestacións sanitarias.

Complementary Content
${loading}