Solicitudes

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

Els documents que s'indiquen a continuació es presentaran en original acompanyats de còpia per a la seua compulsa, excepte per als documents d'identitat  en què serà suficient l'exhibició de l'original.

Si els documents han estat emesos per organismes estrangers, cal que complisquen els requisits de legalització per ser vàlids a Espanya.

EN TOTS ELS CASOS:

 • Acreditació d'identitat del progenitor sol·licitant i de l’altre progenitor, i del representant legal, si n'hi ha, mitjançant la documentació següent en vigor:

  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI).
  • Estrangers residents o no en Espanya: passaport o, si escau, document identificatiu vigent al seu país i NIE (número d'identitat d'estrangers) exigit per l' AEAT  pel pagament.
  • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau. 

 • Certificat de l’empresa de cadascun dels progenitors, en què ha de constar:

  • La data d’inici i fi de la reducció de jornada del treballador/a prevista al paràgraf quart de l’article 37.4 de l’Estatut dels Treballadors.
  • La indicació del nombre d’hores de treball habitual setmanals.
  • El percentatge en què ha quedat fixada la reducció de jornada.
 • Llibre de família o, si no n’hi ha, certificat de la inscripció del fill al Registre Civil o resolució judicial o administrativa per la qual s’haja concedit l’adopció, la guarda amb finalitats d’adopció o l’acolliment permanent.
 • En cas de famílies monoparentals: Llibre de família on conste un sol progenitor o, quan hi consten els dos, certificat de defunció d'un d'ells o resolució judicial on es declare l'abandonament de família per part d’un dels progenitors.

Complementary Content
${loading}