Règim General

Situació protegida

Es considera situació protegida la reducció de la jornada laboral, amb la disminució proporcional del salari, que duguen a terme els progenitors, adoptants o acollidors de caràcter familiar en delegació de guarda per a la convivència preadoptiva o permanent, quan ambdós treballen, per a l'atenció del menor a càrrec seu afectat per càncer o una altra malaltia greu de les incloses en la llista de l'annex del RD 1148/2011, de 29 de juliol, que impliquen ingrés hospitalari de llarga durada que requerisca que se'n tinga cura de manera directa, contínua i permanent, durant l'hospitalització i el tractament continuat de la malaltia.

Es considera ingrés hospitalari de llarga durada, la continuació del tractament mèdic o l'atenció del menor a domicili després del diagnòstic i hospitalització per malaltia greu. 

L'acreditació de la situació protegida s'efectuarà, fins i tot en els casos que l'atenció i el diagnòstic s'hagen dut a terme per serviceis mèdics privats, mitjançant declaració omplida pel facultatiu del|SPS o l'òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent, responsable de l'atenció del menor. Quan el diagnòstic i tractament del càncer o malaltia greu del menor s'haja fet a través dels servicis mèdics privats, s'exigirà que la declaració siga omplida, a més, pel metge del centre responsable de l'atenció del menor.

Així mateix, es considera situació protegida, en els mateixos termes establits per als casos d'adopció i acolliment familiar, la constitució de tutela sobre el menor, per assignació de persona física, quan el tutor siga un familiar que, d'acord amb la legislació civil, no puga adoptar al menor.

Quan hi ha recaiguda del menor pel càncer o la mateixa malaltia greu, no caldrà un nou ingrés hospitalari, si bé s'ha d'acreditar, mitjançant una nova declaració mèdica, la necessitat, després del diagnòstic i hospitalització, de la continuació del tractament mèdic, i també de l'assistència directa, continuada i permanent del menor per part del progenitor, adoptant o acollidor. 

Causants

Els fills o menors acollits a càrrec del beneficiari, sempre que:

 • Siguen menors de 18 anys.
 • Patisquen càncer o una malaltia greu que requerisca ingrés hospitalari de llarga durada.
 • I, a més, els calga l'assistència directa, contínua i permanent dels seus progenitors, adoptants o acollidors.

Beneficiaris / Requisits

Seran beneficiaris els treballadors per compte d'altre o propi i assimilats, qualsevol que fora el seu sexe, sempre que:

 • Reduïsquen la seua jornada de treball en, almenys, un 50% de la seua duració. El subsidi es reconeixerà en proporció amb el percentatge de reducció que experimente la jornada de treball de què gaudixen les persones treballadores.

  Per a la percepció del subsidi, el percentatge de reducció de la jornada es considera que es referix a una jornada laboral d'una persona treballadora a temps complet comparable de la mateixa empresa i centre de treball que realitze una feina idèntica o similar, i es computa sense tenir en compte d'altres reduccions de jornada que, si escau, gaudisquen les persones treballadores per raó de guarda legal de menors o per tenir cura de familiars, o per qualsevol altra causa.

  En el supòsit de treballadors contractats a temps parcial, no es té dret al subsidi quan la durada efectiva de la jornada a temps parcial siga igual o inferior al 25% d'una jornada de treball d'una persona treballadora a temps complet comparable. No obstant això, si la persona treballadora tinguera dos o més contractes a temps parcial, es sumaran les jornades efectives de treball a efectes de determinar el límit esmentat.
 • Estiguen afiliats i en situació d'alta en algun dels règims del Sistema de la Seguretat Social.

  Dins de cada unitat familiar, ambdues persones progenitores, adoptants o acollidores han d’acreditar que es troben afiliades i en situació d’alta en algun règim públic de Seguretat Social o només una d’elles, si l’altra, a raó de l’exercici de la seua activitat professional, està incorporada obligatòriament a la mutualitat de previsió social establerta pel corresponent col·legi professional. 

  S’entendrà que es complix este requisit en aquells supòsits que la persona progenitora, adoptant o acollidora del menor, que no és beneficiària de la prestació, tinga subscrit un conveni especial en el Sistema de la Seguretat Social per realitzar la seua activitat laboral en un país en el qual no existisca instrument internacional de Seguretat Social.

 • Acrediten en el període de cotització exigit en cada cas:
   
  • Si són menors de 21 anys en la data en què inicien la reducció de la jornada laboral: no s'exigix cap període de cotització.
  • Si han complert 21 anys d’edat i són menors de 26 en la data en què inicien la reducció de jornada: 90 dies cotitzats dins dels 7 anys immediatament anteriors a l’esmentada data. Es considera que es complix este requisit si, alternativament, acredita 180 dies cotitzats al llarg de la seua vida laboral, abans de la data indicada.
  • Si són menors de 26 anys en la data en què inicien la reducció de la jornada laboral: 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data esmentada. Es considera que es complix este requisit si, alternativament, acredita 360 dies cotitzats al llarg de la seua vida laboral, abans de la data indicada.

Quan es tracte de treballadors a temps parcial, el lapse de temps immediatament anterior a l'inici de la reducció de la jornada laboral, en què ha d'estar comprès el període mínim de cotització exigit, s'incrementarà en proporció inversa a l'existent entre la jornada efectuada per la persona treballadora i la jornada habitual en l'activitat corresponent i, exclusivament, amb relació als períodes en què, durant eixe lapse, s'haguera realitzat una jornada inferior a l'habitual.

 • Estiguen al corrent en el pagament de les quotes de les quals siguen responsables directes els treballadors, tot i que la prestació siga reconeguda com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.

  A este efecte, serà aplicable el mecanisme d'invitació al pagament previst en |l’art. 28.2 del Decret 2530/1970, del 20 d’agost, independentment del règim de la Seguretat Social en què l'interessat estiga incorporat en el moment d'accedir a la prestació o en el qual obtinga esta prestació. 
 • En les situacions de pluriocupació, el reconeixement del subsidi s'efectuarà en proporció al percentatge de reducció que experimente el total de la jornada de treball de les diverses ocupacions.
 • En les situacions de pluriactivitat, es podrà percebre el subsidi en cada un dels règims de la Seguretat Social en què es reunisquen els requisits exigits.

  Si s'acrediten les condicions per accedir a la prestació només en un dels règims, es reconeixerà un únic subsidi i es computaran exclusivament les cotitzacions satisfetes a este règim.

  Si no es complixen els requisits en cap dels règims per accedir al dret, es totalitzaran les cotitzacions efectuades en tots ells, sempre que no se superposen, i es reconeixerà el subsidi pel règim en què s'acrediten més dies de cotització.

Determinació del subjecte beneficiari

 • Quan ambdós progenitors, adoptants o acollidors tingueren dret al subsidi, només se li podrà reconéixer a un dels dos.

 • En els casos de separació judicial, nul·litat o divorci, si ambdós progenitors, adoptants o acollidors tingueren dret al subsidi, es podrà reconéixer a favor del determinat d'acord comú. A falta d'acord i de previsió judicial expressa, s'atribuirà la condició de beneficiari a qui es concedisca la custòdia del menor i, si fora compartida, a qui ho sol·licite primer. Les disposicions d'este paràgraf s'aplicaran igualment en els casos de ruptura d'una unitat familiar basada en una relació d'afectivitat anàloga a la matrimonial.

 • Sempre que els dos progenitors, adoptants o acollidors complisquen els requisits establerts, mitjançant acord entre ambdós i l'empresa o empreses respectives, es pot alternar entre ells la percepció del subsidi per períodes no inferiors a un mes, i en este cas la percepció del subsidi queda en suspens quan es reconeix un nou subsidi a l'altre progenitor, adoptant o acollidor.

  L'acord per alternar-se en el gaudi de la prestació es pot sol·licitar en qualsevol moment durant la durada de la prestació.

Naixement del dret / Duració

El dret naix a partir del mateix dia en què s'inicia la reducció de jornada, sempre que la sol·licitud es formule en el termini de 3 mesos des de la data en què es va produir esta reducció. Transcorregut el termini, els efectes econòmics del subsidi tindran una retroactivitat màxima de 3 mesos.

El subsidi es reconeixerà per un període inicial d'1 mes, prorrogable per períodes de 2 mesos quan subsistisca la necessitat de l'atenció directa, continua i permanent del menor, que s'acreditarà mitjançant declaració del facultatiu del SPS o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent (o de l'INGESA a les ciutats de Ceuta i Melilla) i, com a màxim, fins que el menor complisca els 18 anys.

Quan la necessitat de l'atenció directa, continua i permanent del menor, segons s'acredite en la declaració mèdica emesa a l'efecte, siga inferior a 2 mesos, el subsidi es reconeixerà pel període concret que conste en l'informe.

Prestació econòmica / Quantia

 • La prestació consistix en un subsidi, de meritació diària, equivalent al 100% de la base reguladora (BR) establida per a la prestació d'incapacitat temporal (IT) derivada de contingències professionals o, si escau, la derivada de contingències comunes, quan no s'haja optat per la cobertura de les contingències professionals i de manera proporcional a la reducció que experimente la jornada laboral.

Quan el treballador no té coberta la contingència d'IT en el règim que ha de reconéixer la prestació, la BR estarà constituïda per la base de cotització de contingències comunes.

La BR es modificarà o actualitzarà al mateix temps que les bases de cotització corresponents.

 • En el cas de treballadors contractats a temps parcial, la BR diària del subsidi serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades en l'empresa durant els 3 mesos immediatament anteriors a la data d'inici de la reducció de jornada, entre el nre. de dies naturals del període esmentat. A eixa base s'aplicarà el percentatge de reducció de jornada que corresponga.

  En cas de ser menor l'antiguitat a l'empresa, la BR serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades entre el nombre de dies naturals compresos en eixe període.
 • En la situació de pluriocupació, a efectes de la BR, es tenen en compte les bases de cotització corresponents a cadascuna de les empreses o activitats, amb aplicació del límit màxim establit a l'efecte de cotització.

Suspensió i extinció del dret

La percepció del subsidi quedarà en suspens:

 • En les situacions d'IT, durant els períodes de descans per maternitat o paternitat, en els supòsits de risc durant l'embaràs i de risc durant la lactància natural i, en general, quan la reducció de la jornada de treball per cura de menors afectats de càncer o una altra malaltia greu coincidisca amb qualsevol causa de suspensió de la relació laboral.

  Quan, per motius de salut, la persona que es feia càrrec del menor no puga atendre'l i es trobe en situació d’IT o en període de descans obligatori de maternitat per naixement d’un nou fill, podrà reconéixer-se un nou subsidi a l’altre progenitor, adoptant o acollidor, sempre que reunisca els requisits per tenir dret al subsidi.
 • En el supòsit d'alternança en la percepció del subsidi entre progenitors, adoptants o acollidors, queda en suspens la percepció per a la persona que el tinga reconegut quan s'efectue el reconeixement del subsidi a l'altre progenitor, adoptant o acollidor.  

La percepció del subsidi s'extingirà:

 • Per la reincorporació plena a la feina o la represa total de l'activitat laboral del beneficiari i cessa la reducció de la jornada per atendre els menors, siga quina siga la causa que determine eixe cessament.
 • Si deixa d'existir la necessitat d'atendre el menor de manera directa, contínua i permanent, a causa de la millora del seu estat o a l'alta mèdica per curació, segons l'informe del Servici Públic de Salut (SPS) o d'un òrgan administratiu sanitari de la comunitat autonòmica respectiva, responsable de l'assistència sanitària del menor.
 • Quan un dels progenitors, adoptants o acollidors del menor cesse en la seua activitat laboral, sense perjuí que, quan esta es reprenga, es puga reconéixer un nou subsidi si s'acredita pel beneficiari el compliment dels requisits exigits i sempre que el menor continue necessitant atenció de manera directa, contínua i permanent.
 • Per complir el menor 18 anys.
 • Per defunció del menor.
 • Per defunció del beneficiari de la prestació.

Les persones beneficiàries estaran obligades a comunicar a l'entitat gestora o mútua corresponent qualsevol circumstància que implique la suspensió o extinció del dret al subsidi.

En qualsevol moment, l'entitat gestora o mútua corresponent podrà dur a terme les actuacions necessàries per a comprovar que els perceptors del subsidi mantenen el compliment dels requisits exigits per al seu reconeixement.

Gestió / Pagament

La gestió de la prestació es durà a terme per:

 • La corresponent entitat gestora o mútua col·laboradora amb la Seguretat Social amb què el treballador tinga cobertes les contingències professionals.
 • Si no té la cobertura dels riscos professionals, serà competent l'entitat gestora o la mútua que assumisca la cobertura de l'IT per contingències comunes.
 • Si en el règim de la Seguretat Social pel qual es reconeix la prestació econòmica, el treballador no ha optat per la cobertura de la IT, la gestió s'atribuirà a l'entitat gestora corresponent de la Seguretat Social.

El pagament del subsidi el realitzarà l' entitat gestora o la mútua competent en la data d'inici dels efectes econòmics de la prestació, per períodes mensuals vençuts.

La responsabilitat del pagament es mantindrà fins a la data venciment del document d'associació i de cobertura formalitzat en el seu dia. Si en la data del venciment s'haguera produït un canvi de l'entitat que cobrisca les contingències professionals o comunes, si escau, serà la nova entitat la que assumisca el pagament durant el període de 12 mesos i els successius, si escau, sempre que mantinga eixa cobertura.

En cas de treballadors contractats a temps parcial, la meritació del subsidi serà per dies naturals, encara que el pagament es faça mensualment.

[L'empresari estarà obligat a ingressar únicament les aportacions a càrrec seu corresponents a la cotització a la Seguretat Social i pels altres conceptes de recaptació conjunta que, si fora el cas, procedisquen.]

Esta prestació està exempta de tributació per l’IRPF.

Reconeixement del dret

Sol·licitud de la prestació:

El procediment per al reconeixement del subsidi s'iniciarà mitjançant una sol·licitud de la persona treballadora dirigida a la direcció provincial competent de la corresponent entitat gestora de la província on residisca o davant de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que li corresponga.

Les sol·licituds s'hauran de formular en els models aprovats a este efecte per la corresponent entitat gestora o mútua col·laboradora amb la Seguretat Social i hauran de contindre les dades que establix l'article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE del 27/11).

Juntament amb la sol·licitud cal acreditar o, si escau, aportar els documents que s'hi indiquen. 

Resolució i notificació:

A la vista de les dades i de la documentació presentada i una vegada s'han comprovat tots els requisits formals, fets i condicions exigits per accedir al subsidi, l'entitat gestora o la mútua corresponent dicta resolució expressa i notifica en el termini de 30 dies, comptats des de la recepció de la sol·licitud, el reconeixement o denegació del dret a la prestació econòmica.

Transcorregut el termini de 30 dies a què es referix el paràgraf anterior, sense que s'haja dictat ni notificat cap resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada, d'acord amb l'apartat 2 de la disposició addicional vint-i-cinquena del text refós de la LGSS.

Les resolucions, expresses o presumptes, dictades per l'entitat gestora o la mútua es poden recórrer en la forma prevista a l'article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social. 

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

(S'han de presentar en original acompanyat de còpia per a la seua compulsa o fotocòpia ja compulsada, excepte els documents d'identitat, en què serà suficient l'exhibició de l'original)

EN TOTS ELS CASOS:

 • Acreditació d'identitat dels interessats (també del causant si té 14 anys) mitjançant la documentació següent en vigor:
  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI).
  • Estrangers: Passaport o, si escau, document d'identitat vigent en el seu país i NIE (Número d'Identificació d'Estrangers) exigit per l'AEAT a efectes de pagament.
 • Certificat de l'empresa on consten la quantia de la base de cotització de la persona treballadora per contingències professionals o, si escau, per contingències comunes, que corresponga al mes previ a la data d'inici de la reducció de jornada i, si escau, les quantitats de percepció no periòdica abonades durant l'any anterior a eixa data.
 • Certificat de l'empresa sobre la data d'inici de la reducció de jornada del treballador prevista al paràgraf 3r de l'article 37.5 de l'Estatut dels Treballadors, amb indicació del percentatge en què ha quedat fixada esta reducció de jornada. 
 • Documentació relativa a la cotització:
  • Per als Artistes i Professionals del sector Taurí: Declaració d'activitats i justificants d'actuacions que no s'hagen presentat a la TGSS.
  • Treballadors responsables de l'ingrés de quotes: Justificants del pagament dels 2 últims mesos.
 • Per als empleats de la llar, de caràcter fix, cal aportar una declaració del responsable de la llar familiar sobre la reducció de la jornada efectiva de la persona treballadora.
 • Declaració del facultatiu del Servici Públic de Salut on conste que el menor patix càncer o una altra malaltia greu que requerix l'ingrés hospitalari de llarga durada, i on s'indique la data estimada de durada de l'ingrés i si el menor necessita un tractament continuat de la malaltia, fora del centre hospitalari, que indique la durada estimada d'este tractament.
 • Llibre de família o, si no n'hi ha, certificat de la inscripció del fill en el Registre civil o resolució judicial de l'adopció.
 • Resolució judicial o administrativa per la qual s'ha concedit l'acolliment familiar preadoptiu o permanent o, si escau, la tutela del menor.

NOMÉS EN EL CAS DE TREBALLADORS RESPONSABLES DE L'INGRÉS DE QUOTES (treballadors per compte propi o autònoms i assimilats i persones empleades de llar de caràcter discontinu):

 • Cal que presenten una declaració en què s'indique expressament el percentatge de reducció de la seua activitat professional, amb relació a una jornada setmanal de 40 hores.

ALTRES DOCUMENTS:

 • En el supòsit de no convivència dels progenitors, i quan no hi haja acord sobre qui ha de percebre la prestació, documentació que acredite la custòdia o a càrrec de qui està el menor.
 • En cas de famílies monoparentals: Llibre de família on conste un sol progenitor o, en cas que consten els dos, certificat de defunció d'un d'ells o resolució judicial on es declare l'abandonament de la família per part de l'altre progenitor.
 • Si l'altre progenitor no pertany al Sistema de la Seguretat Social, cal que aporte, si escau:

  • Certificat expedit per la unitat de personal del seu centre de treball on s'indique que exercix una activitat laboral emmarcada dins del Sistema de Classes Passives, o
  • Certificat del Col·legi Professional al qual pertany, si es tracta d'una activitat professional.
 • NOMÉS PER A TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS: declaració de la situació de l'activitat relativa a la part de jornada professional que reduïx el treballador autònom.
 • NOMÉS EN EL CAS QUE L’ALTRE PROGENITOR SIGA FUNCIONARI, inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP): certificat expedit per la unitat de personal del seu centre de treball, indicant si li és d’aplicació l’EBEP, si gaudix del permís establit a l’article 49.e) d’esta llei, així com la situació administrativa en la qual es troba.
Complementary Content
${loading}