Prestació econòmica per part o adopció múltiples

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

 

Pot enllaçar a la secció Tràmits i gestions per veure una versió simplificada.

Prestació de pagament únic que té per objecte compensar, en part, l'augment de despeses que produeix en les famílies el naixement o l'adopció múltiples (dos o més fills).

 

Fills que donen dret a la prestació

Seran causants els fills nascuts o adoptats per part o adopció múltiples, sempre que:

 • El nombre de nascuts o adoptats siga igual o superior a dos. A este efecte:
  • S'entendran com a nascuts els que reunisquen les condicions que expressa l'article 30 del Codi Civil: "La personalitat s'adquirix en el moment del naixement amb vida, una vegada produït el sencer despreniment del si."
  • Si algun dels fills està afectat per un grau de discapacitat igual o superior al 33%, computarà el doble.  
 • El naixement o la formalització de l'adopció s'haja produït a Espanya. A este efecte, es reputarà produït a Espanya el naixement o l'adopció que tinga lloc a l'estranger quan s'acredite que el fill s'ha integrat de manera immediata en un nucli familiar amb residència en territori espanyol. 

Beneficiaris

Les persones que reunixen els següents requisits:

 • Residir legalment en territori espanyol. Es considera que es compleix esta condició en el supòsit de treballadors traslladats per la seua empresa fora del territori espanyol que, però, es troben en situació assimilada a la de l'alta i que cotitzen al règim de la Seguretat Social espanyol corresponent.
 • No tindre dret a prestacions de la mateixa classe en cap altre règim públic de protecció social.

Determinació del subjecte beneficiari

 • Si hi ha convivència dels progenitors o adoptants, serà beneficiari:
  • Un dels dos, d'acord comú. Se suposa que existeix acord comú quan la prestació la sol·licite un dels pares.
  • Si no hi ha acord, la beneficiària serà la mare.
 • Si no hi ha convivència dels progenitors o adoptants, el beneficiari serà qui tinga la guarda i custòdia dels fills.
 • Si els subjectes causants són orfes de pare i mare, biològics o adoptants, o són abandonats, el beneficiari serà la persona física que legalment es faça càrrec dels nascuts o adoptats.

Compatibilitats

La prestació per part o adopció múltiples és compatible amb:

 
Complementary Content
${loading}