Règim General

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Situació protegida

 • Es considera situació protegida aquella en què es troba la treballadora per compte aliè durant el període de suspensió del contracte de treball en els supòsits en què, al haver de canviar de lloc de treball per un altre compatible amb la seua situació, en els termes previstos a l'article 26.4 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, el mencionat canvi de lloc no resulte tècnica o objectivament possible o no puga raonablement exigir-se per motius justificats.

Quan les circumstàncies a les quals es refereix l'esmentat article 26 afecten una funcionària integrada en el Règim General i inclosa en l'àmbit d'aplicació de l'EBEP , es considerarà situació protegida el permís per risc durant la lactància natural, a efectes de la prestació econòmica de la Seguretat Social.

 • No es considerarà situació protegida la derivada de riscos o patologies que puguen influir negativament en la salut de la treballadora o del fill, quan no estiga relacionada amb agents, procediments o condicions de treball del lloc o activitat acomplerts.

Beneficiàries / Requisits

Les treballadores per compte d'altri i sòcies treballadores de societats cooperatives o laborals, declarades en situació de suspensió de contracte o permís per risc durant la lactància, sempre que reunisquen els següents requisits:

 • Estar afiliades i en alta en algun dels règims de la Seguretat Social. 
  • Es consideraran afiliades i en alta de ple dret, encara que l'empresari haja incomplit les seues obligacions.
  • Per a les professionals taurines, la inclusió en el cens d'actius equival a la situació d'alta.
  • Es considera situació d'alta especial la vaga legal o locaut.
 • En el cas dels representants de comerç s'exigeix, a més, estar al corrent del pagament de les quotes en la data en què sobrevinga la contingència. Si no n'estan al corrent, s'advertirà de la necessitat d'estar-ho i quedarà condicionat el pagament de la prestació al compliment d'esta obligació.
 • En el cas de les artistes i professionals taurines, que resulten deutores de quotes en virtut de les regularitzacions que s'efectuen en finalitzar l'exercici econòmic, s'aplicarà allò que s'ha indicat en el paràgraf anterior.
 • En els casos de pluriactivitat:
  • Quan la situació de risc afecta totes les activitats desenvolupades, tindrà dret al subsidi en cadascun dels règims, sempre que reunisca els requisits exigits de forma independent en cadascun d'estos.
  • Quan la situació de risc afecte una o alguna de les activitats realitzades per la treballadora, però no a totes, únicament tindrà dret al subsidi en el règim on estiguen incloses les activitats en que existisca l'esmentat risc.
  • La percepció del subsidi serà compatible amb el manteniment d'aquelles activitats que la treballadora ja estiguera acomplint anteriorment o poguera començar a acomplir i que no impliquen risc durant la lactància natural.
 • No s'exigeix un període mínim de cotització en derivar-se de contingències professionals.

Prestació econòmica / Quantia

La prestació econòmica consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora corresponent, que serà l'equivalent a la que estiga establida per a la prestació d'incapacitat temporal, derivada de contingències professionals.

Naixement del dret i duració

 • Naixement del dret:

El dret al subsidi naix des del mateix dia que s'inicie la suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància natural.

No procedeix el reconeixement de la prestació econòmica de risc durant la lactància mentre no s'haja extingit el període de descans per maternitat.

 • Durada:

S'abonarà durant el període necessari per a la protecció de la salut de la treballadora i/o del fill, com a màxim fins que este complisca els 9 mesos, llevat que la beneficiària s'haja incorporat amb anterioritat al seu lloc de treball anterior o a un altre compatible amb la seua situació. 

En el cas de treballadores contractades a temps parcial, s'abonarà durant tots els dies naturals en què es mantinga la suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància, amb l'excepció al·ludida en el paràgraf anterior.

Denegació, anul·lació i suspensió

El dret al subsidi pot ser denegat, anul·lat o suspés quan la beneficiària:

 • Actue fraudulentament per a obtenir o conservar el subsidi.

 • Realitze qualsevol treball o activitat, ja siga per compte d'altri o propi, sempre que s'hagen iniciat després de la suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància, incompatibles amb el seu estat.

Extinció

El dret al subsidi s'extingeix per:

 • Complir el fill els 9 mesos d'edat.
 • Reincorporació de la dona treballadora al seu lloc de treball o activitat professional anterior o a uns altres compatibles amb la seua situació.
 • Extinció del contracte de treball en virtut de les causes legalment establides o cessament en l'exercici de l'activitat professional.
 • Interrupció de la lactància natural.
 • Defunció de la beneficiària o del fill lactant. 
La treballadora i l'empresa estaran obligades a comunicar a l'Entitat gestora o col·laboradora qualsevol circumstància que implique la suspensió o extinció del dret al subsidi.
Complementary Content
${loading}