Règim General

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Situació protegida

 • Es considera situació protegida  aquella en la qual es troba la treballadora per compte d'altri durant el període de suspensió del contracte de treball en els supòsits en què,  ha de canviar de canviar de lloc de treball per un altre de compatible amb el seu estat, segons el que preveu l'article 26.4 i 3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, i que aquest canvi de lloc de treball no sigui tècnicament no objectivament possible o no es pugui exigir raonablement per motius justificats.

Quan les circumstàncies a què fa referència l'article 26 esmentat afectin a una funcionària integrada en el Règim general i inclosa en l'àmbit d'aplicació de l'EBEP , es considera situació protegida el permís per risc durant la lactància natural, pel que a la prestació econòmica de la Seguretat Social.

 • No es considera situació protegida la derivada de riscos o patologies que poden influir negativament en la salut de la treballadora o la del fill, quan no està relacionada amb agents, procediments o condicions del lloc de treball o activitats acomplerts.

Beneficiàries / Requisits

Les treballadores per compte d'altri i sòcies treballadores de societats cooperatives o laborals, declarades en situació de suspensió de contracte o permís per risc durant la lactància, sempre que reuneixin els següents requisits:

 • Estarafiliadesi en situació d'alta en algun dels règims del sitema la Seguretat Social. 
  • Es consideraran afiliades i en alta de ple dret, encara que l'empresari hagi incomplert les seves obligacions.
  • Per a les professionals taurines, la inclusió en el cens d'actius equival a la situació d'alta.
  • Es considera situació d'alta especial la vaga legal o locaut.
 • En el cas dels representants de comerç s'exigeix, a més, estar al corrent del pagament de les quotes en la data en què sobrevingui la contingència. Si no n'estan al corrent,  s'adverteix de la necessitat d'estar-ho i el pagament de la prestació queda condicionat al compliment d'aquesta obligació.
 • En el cas de les artistes i professionals taurines, que resultin deutores de quotes en virtut de les regularitzacions que s'efectuïn en finalitzar l'exercici econòmic, s'aplicarà allò que s'ha indicat en el paràgraf anterior.
 • En el supòsit de pluriactivitat:
  • Quan la situació de risc afecta totes les activitats desenvolupades, la treballadora té dret al subsidi en cada un dels règims, si reuneix els requisits exigits de manera independent en cada un d'ells.
  • Quan la situació de risc afecta a una o alguna de les activitats realitzades per la treballadora, però no en totes, únicament té dret al subsidi en el règim on estiguin incloses les activitats en què existeix l'esmentat risc.
  • La percepció del subsidi és compatible amb el manteniment d'aquelles activitats que la treballadora ja realitzés amb anterioritat o pugui començar a realitzar i que no impliquin risc durant la lactància natural.
 • No s'exigeix cap període mínim de cotització  per derivar de contingències professionals.

Prestació econòmica / Quantia

La prestació econòmica consisteix en un subsidi equivalent al 100 per cent de la base reguladora corresponent, que és l'equivalent a la que està establerta per a la prestació d'incapacitat temporal, derivada de contingències professionals.

Naixement del dret i duració

 • Naixement del dret:

El dret al subsidi neix des del mateix dia en què s'inicia la suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància natural.

No procedeix el reconeixement de la prestació econòmica de risc durant la lactància mentre no s'hagi extingit el període de descans per maternitat.

 • Duració:

S'abona durant el període necessari per protegir la  salut de la treballadora i/o del fill, com a màxim fins que compleixi 9 mesos,  llevat que la beneficiària s'hagi reincorporat abans al seu lloc  de treball anterior o a un altre que sigui compatible amb la seva situació. 

En el cas de treballadores contractades a temps parcial, s'abonarà durant tots els dies naturals en què es mantingui la suspensió del contracte de treball per risc durant l'embaràs, amb l'excepció esmentada al paràgraf anterior.

Denegació, anul·lació, suspensió

El dret al subsidi pot ser denegat, anul·lat o suspès quan la beneficiària:

 • Actuï fraudulentament per obtenir o conservar el subsidi.

 • Realitzi qualsevol treball o activitat, ja sigui per compte d'altri o propi, sempre que s'hagin iniciat després de la suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància, incompatibles amb el seu estat.

Extinció

El dret al subsidi s'extingeix per:

 • Complir el  fill els 9 mesos d'edat.
 • Reincorporació de la dona treballadora al  seu lloc de treball o activitat professional anterior o a un altre que sigui compatible amb la seva situació.
 • Extinció del contracte de treball en virtut de les causes legalment establertes o cessament en l'exercici de l'activitat professional.
 • Interrupció de la lactància natural.
 • Mort de la beneficiària o del fill lactant. 
La treballadora i l'empresa tenen l'obligació de comunicar a l'entitat gestora o col·laboradora qualsevol circumstància que impliqui la suspensió o extinció del dret al subsidi.
Complementary Content
${loading}