Vellez

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Requisitos

 • Ter 65 anos de idade ou 60 no suposto de vellez por causa de incapacidade. Esta incapacidade debe ser permanente e total para a profesión habitual e non derivada de accidente de traballo ou enfermidade profesional.

 • Non ter dereito a ningunha outra pensión a cargo dos réximes que integran o Sistema da Seguridade Social, ou a sectores laborais pendentes de integración neste, con excepción das pensións de viuvez das que poidan ser beneficiarios.

 • Ter estado afiliado ao Réxime do Retiro Obreiro ou ter cubertos 1.800 días de cotización ao Réxime do Seguro Obrigatorio de Vellez e Invalidez (SOVI) antes do 01-01-1967.

Efectos económicos

 • Día seguinte a facer os 65 anos de idade, se a solicitude se presentou dentro dos 30 días inmediatamente seguintes á data do aniversario.

 • Dende o día primeiro do mes seguinte á data de solicitude, cando esta se presentou pasado o prazo sinalado.

 • No suposto de vellez por incapacidade (60 anos como mínimo), o dereito faise efectivo dende o día primeiro do mes seguinte a aquel en que se presente a solicitude.

Incompatibilidades/compatibilidades

Co desempeño dunha actividade pública ou privada:

A percepción da pensión é incompatible coa realización de calquera traballo ou actividade pública ou privada, por conta allea ou propia, que determine a inclusión do pensionista nun réxime da Seguridade Social.

Con outras pensións do Sistema da Seguridade Social ou alleas ao mesmo (con excepción das pensións de viuvez das que poidan ser beneficiarios):

 • De pensións SOVI entre si:

  As pensións do SOVI son incompatibles entre si. Non obstante, cando concorra nunha mesma persoa o dereito a máis dunha destas pensións, ou estando no gozo dunha delas naza o dereito a outra, poderase optar pola más beneficiosa.
 • Con pensións recoñecidas conforme á normativa do Réxime Xeral ou dos Réximes Especiais:

  Son incompatibles, agás coa pensión de viuvez do sistema, se ben os beneficiarios poden exercitar o dereito de opción pola pensión máis favorable.

  Non obstante, a percepción de pensión concedida ao amparo da antiga normativa de accidentes de traballo, non impide a obtención da pensión do SOVI que puidera corresponder ao beneficiario, calquera que sexa a natureza ou suxeito causante da pensión.
 • Con pensións de traballadores de sectores laborais pendentes da integración prevista na disposición transitoria oitava do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado por RD  Lexislativo 1/1994, do 20 de xuño:

  Son incompatibles calquera que sexa a natureza ou suxeito causante (con excepción das pensións de viuvez destas entidades substitutivas que han de integrarse no sistema da Seguridade Social), se ben os beneficiarios poden exercitar o dereito de opción pola pensión máis favorable.
 • Con pensións de Clases Pasivas:

  As pensións do SOVI son incompatibles coas pensións de Clases Pasivas causadas por un mesmo suxeito con posterioridade ao 2-5-91, data de entrada en vigor do RD  691/1991, do 12 de abril, que establece o cómputo recíproco de cotas entre réximes de Seguridade Social.

  Non obstante, son compatibles cando algunha das pensións foi causada con anterioridade ao establecemento do cómputo recíproco ou por ser distinto o suxeito causante das pensións, se ben, neste caso, a contía do SOVI será minorada por concorrer con outra pensión pública allea ao Sistema. 

  Cando a pensión de Clases Pasivas sexa de viuvez, a pensión do SOVI recoñecerase na contía que proceda, tendo en conta que a suma de ambas pensións non poderá ser superior ao dobre do importe da pensión mínima de viuvez para beneficiarios con 65 ou máis anos que estea establecido en cada momento. En caso de superarse este límite, procederase á minoración da contía da pensión do SOVI no importe necesario para non exceder do límite indicado.

Coas prestacións económicas establecidas por Lei 3/2005, de 18 de marzo:

As pensións do SOVI son compatibles coas prestacións económicas de carácter extraordinario, reguladas por Lei 3/2005, que se outorguen aos cidadáns de orixe español desprazados, durante a súa minoría de idade, ao estranxeiro no período comprendido entre o 18-07-1936 e o 31-12-1939, como consecuencia da Guerra Civil española e, que pasaron a maior parte da súa vida fóra de territorio nacional.

Estas prestacións non terán, en ningún caso, a consideración de prestación concorrente a efectos de determinar a contía da pensión do SOVI (|art. 4 Lei 3/2005, do 18 de marzo).

Solicitudes e documentación

 • Documento Nacional de Identidade do solicitante.

 • Tarxeta de Identificación Fiscal do solicitante.

 • Se o interesado está casado: Libro de Familia ou certificado de matrimonio.

 • Documento Nacional de Identidade do cónxuxe e dos familiares maiores de 14 anos, que convivan co solicitante e ao seu cargo.


 • Esta documentación pode presentarse en calquera dos Centros de Atención e Información da Seguridade Social.
Complementary Content
${loading}