Prestació econòmica per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Podeu enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

Prestació econòmica de pagament únic a preu fet que es reconeix pel naixement o adopció de fill en famílies nombroses o que, amb este motiu, adquirisquen la condició esmentada, en famílies monoparentals i en els casos de mares que patisquen una discapacitat igual o superior al 65%, sempre que no se supere un nivell d'ingressos determinat.

No es reconeix la prestació en els casos d'acolliment familiar.

Beneficiaris / requisits

Els progenitors o adoptants, pel naixement o adopció de fill, sempre que:

 • Residisquen legalment en territori espanyol.
 • No perceben ingressos anuals, de qualsevol naturalesa, superiors als límits establits. En cas de convivència, si la suma dels ingressos dels progenitors o adoptants superara els límits establits, no es reconeixerà la condició de beneficiari a cap d'ells.
 • No tinguen dret a prestacions de la mateixa classe en cap altre règim públic de protecció social.

Determinació del subjecte beneficiari

 • En el supòsit de famílies  nombroses, serà beneficiari:
  • Si hi ha convivència, qualsevol dels progenitors o adoptants de comú acord. Si no hi ha acord, la beneficiària serà la mare, si escau.
  • Si no hi ha convivència dels progenitors o adoptants, serà beneficiari qui tinga al seu càrrec la guarda i custòdia del fill.

 • En el supòsit de famílies monoparentals: serà beneficiari el progenitor amb el qual conviu el fill nascut o adoptat i que és l'únic sustentador de la família.
 • En els casos de mares amb discapacitat: serà beneficiària la mare que acredite un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
 • Quan el fill haguera quedat orfe dels dos progenitors o adoptants o haja sigut abandonat, serà beneficiària la persona física que legalment se'n faça càrrec.

Compatibilitats

La prestació és compatible amb:

Incompatibilitats

 • Si els dos progenitors o adoptants reuneixen els requisits necessaris per a tindre la condició de beneficiaris, el dret a percebre la prestació només podrà ser reconegut en favor d'un d'ells.


 • La prestació és incompatible amb la percepció, per part dels progenitors o adoptants, de qualsevol altra prestació anàloga establida en la resta de règims públics de protecció social (MUFACE, ISFAS, MUGEJU?).


 • Si els beneficiaris poden tindre dret a la mateixa prestació per un mateix subjecte causant en més d'un règim públic de protecció social, hauran d'optar-ne per un.
Complementary Content
${loading}