Réximes Especiais

Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos

  • A partir do 01-01-2004, os traballadores autónomos terán dereito á prestación na mesma extensión, forma, termos e condicións que no Réxime Xeral, coas particularidades seguintes:
    • Deben estar acollidos á mellora voluntaria da acción protectora derivada das continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais e ademais, previa ou simultaneamente, ter optado pola cobertura da prestación económica por incapacidade temporal.
    • Deben atoparse ao corrente no pagamento de cotas.
    • Non se aplica a recarga das prestacións económicas por falta de medidas de prevención de riscos laborais.
  • Máis información relativa a este réxime:

Réxime Especial da Minería do Carbón

  • A prestación recoñécese coa mesma extensión, forma e nos mesmos termos e condicións que no Réxime Xeral da Seguridade Social.

Réxime Especial de Traballadores do Mar

A prestación recoñécese coa mesma extensión, forma e nos mesmos termos que no Réxime Xeral da Seguridade Social.

Máis información relativa a este Réxime:

Complementary Content
${loading}