Réxime Xeral

Concepto

Toda lesión, mutilación ou deformidade:

  • Causada por accidente de traballo ou enfermidade profesional.
  • De carácter definitivo.
  • Que non constitúa incapacidade permanente.
  • Que altere ou diminúa a integridade física do traballador.
  • Que estea catalogada no baremo establecido para o efecto.

Beneficiarios

Os traballadores integrados no Réxime Xeral, en alta ou situación asimilada á de alta, que sufrisen a lesión, mutilación ou deformación con motivo dun accidente de traballo ou enfermidade profesional e fosen dados de alta médica por curación.

Contido e contía

  • A prestación consiste nunha indemnización a tanto alzado, que se concede por unha soa vez, cuxa contía está fixada por baremo e para as lesións, mutilacións e deformidades que neste se recollen.
  • A contía da prestación aumentarase, segundo a gravidade da falta, dun 30% a un 50% cando a lesión, mutilación ou deformidade se produza por máquinas, artefactos ou en instalacións, centros ou lugares de traballo que carezan dos dispositivos de precaución regulamentarios, os teñan inutilizados ou en malas condicións, ou cando non se observasen as medidas de seguridade e hixiene no traballo, ou as elementais de salubridade ou as de adecuación persoal a cada traballo, tendo en conta as súas características e a idade, sexo e demais condicións do traballador.
  • Esta recarga recae directamente sobre o empresario infractor.

Compatibilidades / Incompatibilidades

  • É compatible co traballo na mesma empresa.
  • É incompatible coas prestacións económicas establecidas para a incapacidade permanente, agás que as lesións, mutilacións ou deformidades sexan totalmente independentes das tomadas en consideración para declarar a incapacidade permanente e o seu grao.

Aboamento

As cantidades que correspondan por aplicación do baremo son satisfeitas pola Entidade xestora, o Instituto Nacional da Seguridade Social ou o Instituto Social da Mariña, ou pola Mutua Colaboradora coa Seguridade Social que estea obrigada a realizar o pagamento das prestacións por incapacidade permanente derivada de accidente de traballo ou enfermidade profesional.

O empresario infractor será responsable do pagamento da recarga por falta de medidas de seguridade e hixiene.

Revisión

As lesións, mutilacións e deformidades son revisables por agravación das secuelas que motivaron a indemnización polas lesións permanentes non invalidantes, sen impedir que o traballador poida solicitar o recoñecemento do dereito ás prestacións por incapacidade permanente derivada da continxencia que corresponda.

Complementary Content
${loading}