Erregimen Bereziak

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Nekazaritzako Erregimen Berezia Erregimen Orokorrean sartzea:

REAn barne hartutako nekazaritzako besteren konturako langileak, baita zerbitzuak ematen dituzten enpresariak ere, Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean sartuta geratuko dira 2012-01-01etik aurrera. Langile horientzat Sistema berezi  bat ezarriko da, Gizarte Segurantzaren prestazioak jasotzeko eskubidea izanik, Erregimen Orokorreko baldintza berdinetan (LGSSren Testu Bategineko azken xedapenetako 5.a).

Etxeko Langileen Erregimen Berezia Erregimen Orokorrean Sartzea:

2012-01-01ean eragina izanda, Etxeko Langileen Erregimen Berezia Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean sartuta geratuko da, langile horientzat Sistema berezia ezarriz. Langile horiek eskubidea izango dute Gizarte Segurantzaren prestazioak jasotzeko,  Erregimen Orokorraren baldintza berdinetan, legez zehazten diren berezitasunekin (LGSSren Testu Bategineko 251. artikulua). 

Eskatutako baldintza nagusiak

 Erregimen Berezietan ezintasun iraunkorragatiko prestazioa jasotzeko eskubidea izateko betekizun orokorrak, kasu bakoitzean, honakoak dira:

 • Dagokion erregimenean alta-egoeran zein altarekin parekatutako egoeran egotea. Hala ere, gertakizun arruntek sortutako ezintasun iraunkor absolutuagatiko zein elbarritasun handiagatiko pentsioa jasotzeko eskubidea eduki daiteke, ez-altako egoera batetik.

 • Eskatzen den gutxieneko kotizazio-aldia edukitzea, horrela dagokionean.

 • Langileei zuzenean dagozkien kuoten ordainketan egunean egotea, nahiz eta prestazioa, kotizazioen elkarrekiko konputuaren ondorioz, besteren konturako langileen erregimenean aitortu.
  • Xede horietarako, 2530/1970 Dekretuaren, abuztuaren 20koaren, 28.2 |art.-an jasotako ordainketarako gonbitaren mekanismoa ezarriko da, onuradunak prestazioa lortu duen unean zein prestazioa eragin deneko unean onuradunaren Gizarte Segurantzaren Erregimena edozein izanda ere.
  • Prestazio baten aitorpenaren xedeetarako, luzamendu bati jarraiki, onuradunak kotizazioen ordainketetan egunean dagoela jotzen denean baina, ondoren, aipatutako luzamenduaren epeak zein baldintzak betetzen ez baditu, aurrerantzean ez da ordainketetan egunean dagoela joko eta, ondorioz, jasotzen ari den eta aitortua duen prestazioa berehala eten egingo da eta behin Gizarte Segurantzarekin duen zorra erabat kitatuta bakarrik sartu ahal izango da berriro indarrean prestazioa. Xede horretarako, prestazioaren Erakunde Kudeatzaileak kendu ahal izango du zor den kuota onuradunak jasotako hileko soldata bakoitzetik.
  • Pentsio baten aitorpen-xedeetarako, pentsioaren gertakizun eragilearen hileko eta gertakizunaren aurreko bi hileetako kotizazioak, nahiz eta horien sarrera Gizarte Segurantzaren informazio-sistemetan oraindik azaldu ez, ordaindutzat joko dira interesdunak agirien bidez egiaztatu beharrik gabe, baldin eta langileak eska daitekeen gutxieneko kotizazio-aldia egiaztatzen badu, bertan adierazitako hiru hilabeteko aldia ondorio horietarako aintzat hartu gabe.
  • Kasu horietan, erakunde kudeatzaileak aztertuko ditu, urtero, aurreko ekitaldian onuraduna ordainketan egunean zegoelako presuntzioan aitortutako pentsio guztiak, kotizazio horien garaizko ordainketa eraginkorra egiaztatzeko. Kontrakoa gertatuz gero, berehala ekingo zaio pentsioaren ordainketa eteteari eta atxikitako hileko soldatak zor diren kuoten amortizaziorako erabiliko dira, zorra erabat kitatu arte; une horretatik aurrera hasiko da berriro pentsioaren ordainketa.

Ikatz Meatzaritzako Erregimen Berezia

Laguntzak Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorreko zehaztapen eta baldintza berdinak ditu prestazioak, ondorengo berezitasunekin:

 • Ezintasun iraunkorraren hasierako adierazpenerako edo haren berrikusketarako langilearen egoeraren balioeste bateratua:

  Ezintasun kalifikazioa egiteko, hasierakoa zein ondorengo berrikusketetakoa, onuradunaren egoera aztertukoda, eduki ditzakeen kontingentzien ondoriozko murrizketa anatomiko edo funtzionalen multzoaren arabera.
 • Oinarri arautzailea:

Ezintasuna kontingentzia arrunten ondoriozkoa denean, oinarri arautzailea kasu bakoitzean dagokiona izango da, eta kotizatzeko kontuan hartuko diren oinarriak araututako oinarriak izango dira.

 • Erabateko ezintasun iraunkorrean, adinarengatiko hobariak aplikatuko dira, oroharreko prezioan kalte-ordainarekin bizi osorako pentsioa ordezteko, eta baita kualifikatutako erabateko ezintasun iraunkorrari dagokion %20 areagotzea.

  Ikatz Mehatzaritza Lan kategoria horretan modu eraginkorrean lan egindako denborari hari dagokion koefizientea aplikatzen lortzen dira hobari horiek, 0,50 eta 0,05 bitarteko eskalaren arabera, burututako jardueraren arriskua eta toxikotasuna kontuan hartuta.
 • Ezindu absolutuen eta baliaezin handien pentsioa erretiro adinera iristen direnean:

  Onuradunak:

  Erregimen Berezi honetako ezindu absolutudun edo balioezin handidun pentsiodunak, ondorengo baldintzak betetzen dituztenean:
 • 65 urte beteta edukitzea edo aurreko puntuan aipaturiko adin hobariak aplikatzearen ondoriozko 65 urteak edukitzea.
 • Gizarte Segurantzaren beste pentsiorik jasotzeko eskubidea ez izatea edo hari ukatu izana.
 • Erabateko ezintasun iraunkorraren pentsioak edo balioezin handikoak, haren aukeraren arabera, interesatuak Erregimen Berezi honetan jasoko lukeen erretirokoa ordeztu ez izana.

Zenbatekoa:

Zenbateko berria interesatuak arau zehatz baten arabera ezarritako erretiro-pentsioa jasotzeko eskubidea erabiltzen duen egunetik hurrengo hilearen 1. egunean legokionaren baliokidea litzateke, beti ere, kantitate hori aurretik zuena baino handiagoa bada.

Erregimen honi buruzko informazio gehiago:
Complementary Content
${loading}