Règims Especials

Integració del Règim Especial Agrari en el Règim General:

Els treballadors per compte d'altri agraris inclosos al REA, així com els empresaris a qui presten servicis, queden integrats, amb efecte a partir de l'1-1-12, en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un Sistema especial per a estos treballadors,  els quals tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim general, amb les particularitats establides reglamentàriament.

Integració del Règim Especial d' Empleats de Llar en el Règim General:

Amb efecte a partir de l'1-1-2012, el Règim Especial dels Empleats de la Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un sistema especial per a estos treballadors, els quals tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb les peculiaritats que es determinen reglamentàriament. 

Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

  • La prestació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el Règim General de la Seguretat Social.
  • Més informació relativa a aquest Règim:

Règim Especial de Treballadors del Mar

L'Institut Social de la Marina proporcionarà l'assistència sanitària, per malaltia comuna, maternitat i accident no laboral, amb igual extensió i condicions que en el Règim General, als treballadors per compte d'altres i assimilats d'este Règim Especial, als pensionistes i a qui sense este caràcter disfrute de prestacions periòdiques, així com als familiars o assimilats a càrrec dels anteriors que reunisquen les condicions exigides en el repetit Règim General.

En territori nacional els beneficiaris del Règim Especial del Mar reben assistència sanitària fonamentalment de l'Institut Social de la Marina (ISM) en les Comunitats Autònomes en què no s'ha transferit esta competència, coordinant-se i complementant-se amb la de l'Institut de Gestió Sanitària (INGESA) o Servici de Salut de Comunitats Autònomes i per l'assistència concertada. En les Comunitats Autònomes amb assistència sanitària de l'ISM transferida, esta corre al seu càrrec.

Els treballadors embarcats, si estan fondejats en territori espanyol, seguixen el model anterior. En alta mar poden sol·licitar consell mèdic al Centre Radiomèdic, als Centres en l'Estranger de l'ISM, als vaixells sanitaris Esperanza del Mar i Juan de la Cosa. Estos vaixells també brinden assistència sanitària directa a pacients de vaixells de la seua àrea d'acció.

Els treballadors del mar en l'estranger reben assistència sanitària de l'ISM a través dels seus Centres Assistencials a Dakar (Senegal), Nouadhibou (Mauritània), Seychelles i Walvis Bay (Namíbia).

En els països (aliens a la Unió Europea i que no estan subjectes a convenis bilaterals d'assistència sanitària) sense medis propis de l'ISM, l'assistència corre a càrrec de l'empresari, a qui l'ISM li reembossarà els gastos ocasionats, sempre que la quantia excedisca de 137,03 euros i fins un límit màxim establit pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, en casos de malaltia comuna o accident no laboral i accident laboral quan esta última contingència estiga assegurada per l'ISM.

En els països de la Unió Europea l'empresari podrà sol·licitar el reembossament dels gastos mèdics segons l'establit en els Reglaments 1408/71 i 574/72.

Més informació relativa a este Règim:

Persones incloses en el camp d'aplicació d'este Règim, afiliació, altes i baixes i cotització

Règim Especial de la Mineria del Carbó

  • La prestació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el Règim General de la Seguretat Social.
  • Més informació relativa a aquest Règim:
Complementary Content
${loading}