Réximes Especiais

Integración do Réxime Especial Agrario no Réxime Xeral:

Os traballadores por conta allea agrarios incluídos no REA, así como os empresarios aos que prestan os seus servizos, quedan integrados, con efectos do 01-01-12, no Réxime Xeral da Seguridade Social, mediante o establecemento dun Sistema especial para estes traballadores,  tendo dereito ás prestacións da Seguridade Social nos mesmos termos e condicións que no Réxime xeral, coas  particularidades establecidas regulamentariamente.

Integración do Réxime Especial de Empregados de Fogar no Réxime Xeral:

Con efectos do 01-01-2012, o Réxime Especial dos Empregados de Fogar queda integrado no Réxime Xeral da Seguridade Social, mediante o establecemento dun sistema especial para estes traballadores, os que terán dereito ás prestacións da Seguridade Social nos mesmos termos e condicións que no Réxime Xeral, coas peculiaridades que se determinen regulamentariamente. 

Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos

  • A prestación recoñécese nos mesmos termos e condicións que no réxime xeral da Seguridade Social.
  • Máis información relativa a este Réxime:

Réxime especial de traballadores do mar

O Instituto Social da Mariña proporcionará a asistencia sanitaria, por enfermidade común, maternidade e accidente non laboral, con igual extensión e condicións que no Réxime Xeral, aos traballadores por conta allea e asimilados deste Réxime Especial, aos pensionistas e aos que sen tal carácter estean a gozar de prestacións periódicas, así como aos familiares ou asimilados a cargo dos anteriores que reúnan as condicións esixidas no repetido Réxime Xeral.

En territorio nacional os beneficiarios do Réxime Especial do Mar reciben asistencia sanitaria fundamentalmente do Instituto Social da Mariña (ISM) nas Comunidades Autónomas en que non foi transferida esta competencia, sendo esta coordinada e complementada coa do Instituto de Xestión Sanitaria (INGESA) ou Servizo de Saúde de Comunidades Autónomas e pola asistencia concertada. Nas Comunidades Autónomas con asistencia sanitaria do ISM transferida, esta corre a cargo delas.

Os traballadores embarcados, se están fondeados en territorio español, seguen o modelo anterior. En alta mar poden solicitar consello médico ao Centro Radio-Médico, aos Centros no Estranxeiro do ISM, aos buques sanitarios Esperanza del Mar e Juan de la Cosa. Estes buques brindan tamén asistencia sanitaria directa a pacientes de barcos da súa área de acción.

Os traballadores do mar no estranxeiro reciben asistencia sanitaria do ISM a través dos seus Centros Asistenciais en Dakar (Senegal) Nouadhibou (Mauritania), Seychelles e Walvis Bay (Namibia).

Naqueles países (alleos á Unión Europea e non suxeitos a convenios bilaterais de asistencia sanitaria) sen medios propios do ISM, a asistencia corre a cargo do empresario, ao cal o ISM reembolsaralle os gastos ocasionados, sempre que a contía exceda de 137,03 euros e ata un límite máximo establecido polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social, en casos de enfermidade común ou accidente non laboral e accidente laboral cando esta última continxencia estea asegurada polo ISM.

Nos países da Unión Europea o empresario poderá solicitar o reembolso dos gastos médicos segundo o establecido nos Regulamentos 1408/71 e 574/72.

Máis información relativa a este Réxime:

Persoas incluídas no campo de aplicación deste Réxime, afiliación, altas e baixas e cotización

Réxime Especial da Minaría do Carbón

  • A prestación recoñécese nos mesmos termos e condicións que no réxime xeral da Seguridade Social.
  • Máis información relativa a este Réxime:
Complementary Content
${loading}