Règims Especials

Integració del Règim Especial Agrari en el Règim General:

Els treballadors per compte d'altri agraris inclosos al REA, així com els empresaris a qui presten serveis, queden integrats, amb efecte a partir de l'1-1-12, en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un Sistema especial per a aquests treballadors,  els quals tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb les particularitats establertes reglamentàriament.

Integració del Règim Especial d'Empleats de la Llar en el Règim General:

Amb efecte a partir de l'1-1-2012, el Règim Especial dels Empleats de la Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un sistema especial per a aquests treballadors, els quals tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb les peculiaritats que es determinin reglamentàriament. 

Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

  • La prestació es reconeix en les mateixes condicions que al Règim General de la Seguretat Social.
  • Més informació relativa a aquest Règim:

Règim especial de Treballadors del Mar

L'Institut Social de la Marina proporcionarà l'assistència sanitària, per malaltia comuna, maternitat i accident no laboral, amb la mateixa extensió i condicions que en el Règim General, als treballadors per compte d'altri i assimilats d'aquest Règim Especial, als pensionistes, als que sense tenir aquest caràcter gaudeixin de prestacions periòdiques i també als familiars o assimilats a càrrec dels anteriors que compleixin les condicions exigides en aquest Règim General.

En territori nacional els beneficiaris del Règim Especial del Mar reben assistència sanitària fonamentalment de l'Institut Social de la Marina (ISM) a les Comunitats Autònomes on no ha estat transferida aquesta competència, la qual es coordina i complementa amb la de l'Institut de Gestió Sanitària (INGESA) o el Servei de Salut de les Comunitats Autònomes i per l'assistència concertada. A les Comunitats Autònomes amb assistència sanitària de l'ISM transferida, aquesta assistència és al seu càrrec.

Els treballadors embarcats, si estan ancorats en territori espanyol, segueixen el model anterior. En alta mar poden sol·licitar consell mèdic al Centre Radiomèdic, als Centres a l'Estranger de l'ISM i als vaixells sanitaris Esperanza del Mar i Juan de la Cosa. Aquests vaixells també ofereixen assistència sanitària directa a pacients de vaixells de la seva àrea d'acció.

Els treballadors del mar a l'estrangerreben assistència sanitària de l'ISM a través dels seus Centres Assistencials a Dakar (Senegal), Nouadhibou (Mauritània), Seychelles i Walvis Bay (Namíbia).

En aquells països (fora de la Unió Europea i no lligats a convenis bilaterals d'assistència sanitària) sense mitjans propis de l'ISM, l'assistència és a càrrec de l'empresari, a qui l'ISM reemborsa les despeses ocasionades, sempre que la quantia sigui superior a 137,03 euros i fins a un límit màxim establert pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, en casos de malaltia comuna o accident no laboral i accident laboral quan aquesta última contingència està assegurada per l'ISM.

Als països de la Unió Europea, l'empresari pot sol·licitar el reemborsament de les despeses mèdiques segons el que estableixen els Reglaments 1408/71 i 574/72.

Més informació relativa a aquest Règim:

Persones incloses en el camp d'aplicació d'aquest Règim, afiliació, altes i baixes i cotització

Règim Especial de la Mineria del Carbó

  • La prestació es reconeix en les mateixes condicions que al Règim General de la Seguretat Social.
  • Més informació relativa a aquest Règim:
Complementary Content
${loading}