Gestió /Sol·licituds

On?

La sol·licitud de prestació es pot presentar en qualsevol CAISS:

 • Quan es tracte de prestacions econòmiques, la sol·licitud serà resolta per la direcció provincial de l'INSS on s'haja presentat la sol·licitud.
 • Quan es tracte de prestacions sanitàries, la sol·licitud serà resolta per la direcció provincial de l'INSS on s'haja dispensat l'assistència sanitària, amb independència de la província on figure matriculat l'estudiant o la de residència de la unitat familiar.

Terminis

 • Totes les prestacions derivades d'accident escolar: 1 any.

 • Les prestacions sanitàries s'han de sol·licitar amb caràcter previ a l'assistència mèdica per al reconeixement del dret, amb l'excepció següent: en casos d'urgència degudament acreditada pel facultatiu, es pot presentar en el termini de 5 anys.

 • Les prestacions econòmiques i gastos de sepeli que no deriven d'accident escolar: 5 anys.

 • Les prestacions per infortuni familiar: 5 anys, amb una retroactivitat màxima de 3 mesos.

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

EXHIBICIÓ DELS SEGÜENTS DOCUMENTS EN ORIGINAL I EN VIGOR:
 • DNI o llibre de família.
 • Estrangers, document acreditatiu d'identitat.

PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS SEGÜENTS O FOTOCÒPIA COMPULSADA O CÒPIA PER A PROCEDIR A LA SEUA COMPULSA:

 • Per als estudiants no universitaris, certificat del centre d'estudis on s'especifique el curs i especialitat que realitzen, així com l'abonament de quotes de l'assegurança escolar.
 • Per als estudiants universitaris, resguard de l'imprés de matrícula en què conste el curs, les assignatures i el pagament de la quota de l'assegurança escolar.
 • La documentació assenyalada en el punt anterior, sobre el curs anterior al de la sol·licitud, a l'efecte de justificar la cotització d'un any, excepte en cas d'accident escolar, prestació d'infortuni familiar i tocologia (queden exempts d'este requisit els estudiants que, durant l'any acadèmic anterior, hagen realitzat l'últim curs dels estudis no inclosos en l'assegurança escolar).
a) Prestacions sanitàries: 
 1. Derivades d'accident escolar:
  • Informe d'accident, que s'emplenarà en el punt 4 de la sol·licitud.
  • Certificat mèdic de baixa.
 2. Cirurgia, tocologia, neuropsiquiatria i tuberculosi pulmonar i òssia:
  • Certificat mèdic oficial en el qual conste el facultatiu que hi va prestar l'assistència mèdica, amb indicació del número de col·legiat, domicili del centre o consulta, especialitat, data i centre hospitalari de l'ingrés, si és el cas, diagnòstic, tractament prescrit i temps aproximat necessari per a la seua curació.
  • El certificat anterior podrà substituir-se per l'informe d'urgència mèdica, quan procedisca.
  • Per a neuropsiquiatria, el psiquiatre haurà d'indicar el diagnòstic segons les classificacions internacionals DSM-III-R o CIE/10, la descripció breu de l'estat actual del pacient, el tractament farmacològic i teràpia psicològica indicada i si aquesta última serà realitzada per un psicòleg o pel propi psiquiatre.
 3. Fisioteràpia, radioteràpia, cobaltoteràpia, radiumteràpia i renyó artificial: a més d'allò que s'ha indicat en el punt anterior, un historial mèdic que motive la sol·licitud, en el qual s'indicarà el nombre de sessions, el seu tipus i el pressupost total del tractament.

La sol·licitud de totes les prestacions recollides en els punts 2 i 3 d'aquest apartat serà prèvia a l'assistència mèdica per al reconeixement del dret. Només en els casos de extrema urgència, acreditada pel facultatiu, podrà presentar-se en el termini de 5 anys.

b) Prestacions econòmiques:
 1. Indemnitzacions per infortuni familiar: libre de família i títol de família nombrosa quan s'ostente esta condició.
  • Defunció del cap de família: certificat de defunció.
  • Ruïna o fallida: documents que acrediten clarament el fet causant de la ruïna o fallida, així com la data en què va succeir.
  • Pròrroga de la prestació d'infortuni familiar: document acreditatiu de les matèries cursades durant l'any acadèmic anterior, a fi de comprovar l'aprofitament del curs.

 2. Indemnitzacions per incapacitats derivades d'accident escolar:
  • Informe d'accident escolar.
  • Certificat mèdic que especifique el procés evolutiu i indique les seqüeles definitives, així com la disminució de la capacitat de l'accidentat, amb vista als estudis que realitzava.
 3. Indemnitzacions per despeses de sepeli derivats d'accident, siga o no escolar, i malaltia:
  • Informe d'accident (només si és accident escolar).
  • En cas de defunció per malaltia, informe mèdic en què es faça constar que l'afiliat víctima de malaltia ha mort a conseqüència de la mateixa en els dos anys següents a la data en què la va contraure i que la impossibilitat de continuar els estudis ha durat fins a la seua mort.
  • Certificat de defunció tant per accident com per malaltia.
Complementary Content
${loading}