Prestació econòmica per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Podeu enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

Prestació econòmica de pagament únic a un tant alçat que es reconeix pel naixement o adopció de fill a famílies nombroses o que, per aquest motiu, adquireixen aquesta condició, a famílies monoparentals i en els casos de mares que pateixen una discapacitat igual o superior al 65%, sempre que no se superi un determinat nivell d'ingressos.

No es reconeix la prestació en els supòsits d'acolliment familiar.

Beneficiaris / requisits

Els progenitors o adoptants d'un fill sempre que:

 • Resideixin legalment en territori espanyol.
 • No tinguin uns ingressos anuals, del tipus que siguin, superiors als límits fixats. En els supòsits de convivència, si la suma dels ingressos dels progenitors o adoptants supera els límits fixats, no es reconeix la condició de beneficiari a cap d'ells.
 • No tinguin dret a prestacions d'aquest mateix tipus en un altre règim públic de protecció social.

Determinació del subjecte beneficiari

 • En el supòsit de famílies  nombroses, és beneficiari:
  • Si hi ha convivència, qualsevol dels progenitors o adoptants de comú acord. Si no hi ha acord, serà beneficiària la mare, si escau.
  • Si no hi ha convivència dels progenitors o adoptants, és beneficiari qui tingui al seu càrrec la guarda i custòdia dels fills.

 • En el supòsit de famílies monoparentals: és beneficiari el progenitor amb el qual conviu el fill nascut o adoptat i que és l'únic sustentador de la família.
 • En els casos de mares amb discapacitat: és beneficiària la mare que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
 • Quan el fill hagi quedat orfe dels dos progenitors o adoptants o hagi estat abandonat, és beneficiària la persona física que legalment se'n faci càrrec.

Compatibilitats

La prestació és compatible amb:

Incompatibilitats

 • Quan concorrin en els dos progenitors o adoptants les circumstàncies necessàries per tenir la condició de beneficiaris, el dret a percebre la prestació només es pot reconèixer a un d'ells.


 • La prestació familiar és incompatible amb la percepció per part dels progenitors o adoptants d'una altra prestació similar establerta en els altres règims públics de protecció social (MUFACE, ISFAS, MUGEJU).


 • Quan els beneficiaris puguin tenir dret a la mateixa prestació, per un mateix subjecte causant, en més d'un règim públic de protecció social, caldrà que optin per un d'aquests règims.
Complementary Content
${loading}