Règims especials

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Integració del Règim Especial Agrari en el Règim General:

Els treballadors per compte d'altri agraris inclosos en el REA, així com els empresaris als quals present els seus servicis, queden integrats, amb efectes de l'01-01-12, en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un Sistema especial per a eixos treballadors,  tenint dret a les prestacions de la Seguretat Social en els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb les particularitats establides  reglamentàriament (Llei 28/2011, de 22 de setembre).

Integració del Règim Especial d' Empleats de Llar en el Règim General:

Amb efectes de l'01-01-2012, el Règim Especial dels Empleats de Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un sistema especial per a eixos treballadors, els quals tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social en els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb les peculiaritats que es determinen reglamentàriament (Llei 27/2011, d'1 d'agost). 

Requisits generals exigits

Els requisits generals per a tindre dret a la prestació, en els Règims Especials, són els següents:

 • Estar donat d'alta en el Règim corresponent.

 • Estar al corrent en el pagament de les quotes, de les quals siguen responsables directes els treballadors, encara que la prestació siga reconeguda, com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.
  • A este efecte, serà aplicable el mecanisme d'invitació al pagament previst en l'|art.  28.2 del Decret 2530/1970, de 20 d'agost, independentment del règim de la Seguretat Social en què l'interessat estiga incorporat en el moment d'accedir a la prestació o en el qual obtinga esta prestació.
  • Quan s'haja considerat l'interessat al corrent en el pagament de les cotitzacions a l'efecte del reconeixement d'una prestació, en virtut d'un ajornament en el pagament de les quotes degudes, però que posteriorment incomplisca els terminis o les condicions d'eixe ajornament, perdrà la consideració d'estar al corrent en el pagament i, per tant, se suspendrà immediatament la prestació reconeguda que estava percebent, la qual només podrà ser rehabilitada quan haja saldat totalment el deute amb la Seguretat Social. Per a esta finalitat, l'Entitat Gestora de la prestació podrà traure de cada mensualitat meritada per l'interessat la quota deguda corresponent.

Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o autònoms

La prestació es reconeix amb les següents particularitats:

Situació protegida:

El període d'interrupció de l'activitat professional durant el període de la lactància natural, quan l'exercici d'esta activitat puga influir negativament en la salut de la treballadora o en la del fill, i així ho certifiquen els servicis mèdics de l'INSS o de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social competent.

Beneficiàries:

Les treballadores per compte propi que hagen interromput la seua activitat professional per trobar-se en esta situació, sempre que complisquen els requisits generals exigits en la data en què es produïsca la interrupció.

Prestació econòmica:

La prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora:

 • L'equivalent a la que estiga establida per a la prestació per incapacitat temporal (IT) derivada de contingències professionals i es prendrà com a referència la data en què els servicis mèdics de l'INSS o de la Mútua emeten el certificat, o
 • L'equivalent a l'establerta per a la prestació per IT derivada de contingències comunes quan el règim que es tracte no contemple la cobertura de les contingències professionals i quan no s'haguera millorat voluntàriament l'àmbit de l'acció protectora, incorporant la protecció d'aquesta situació o la de les contingències professionals.

Naixement del dret i durada:

 • El dret naix l'endemà del dia en què s'emet el certificat pels servicis mèdics de l'Entitat gestora o col·laboradora competent, si bé els efectes econòmics es produiran, en qualsevol cas, a partir de la data de cessament efectiu en l'activitat profesional corresponent.
 • S'abonarà durant el període necessari per a la protecció de la salut de la treballadora i/o del fill (com a màxim fins que este complisca els 9 mesos d'edat), llevat que esta reprenga la seua activitat professional o s'incorpore a una altra compatible amb la seua situació. 

Extinció:

 • Per complir el fill 9 mesos d'edat.
 • Per represa de l'activitat professional exercida per la treballadora.
 • Per causar baixa en el règim especial de la Seguretat Social en el que estiguera inclosa.
 • Per interrupció de la lactància
 • Defunció de la beneficiària.

Gestió / Pagament:

 • La gestió i el pagament els durà a terme l'Entitat gestora o la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social amb què la treballadora per compte propi tinga formalitzada la cobertura de les contingències professionals, tant si és obligatòria com voluntària.
 • Quan la treballadora no haja formalitzat la cobertura dels riscos professionals, però tinga coberta la protecció per IT derivada de contingències comunes, serà competent l'Entitat gestora o col·laboradora que cobrisca la esmentada situació.
 • En els supòsits de treballadores incloses al RETA  que no tinguen coberta la protecció per IT derivada de contingències comunes, quan esta protecció siga opcional, la gestió de la prestació correspondrà a l'Entitat gestora.
 • El pagament correspondrà a l'entitat que siga competent en la data d'inici d'efectes econòmics de la prestació, independentment de que durant la situació de risc es produïsca un canvi de l'entitat que cobrisca les contingències comunes o professionals, segons els casos.

Declaració de situació de l'activitat:

Les treballadores incloses al RETA , a excepció de les integrades en el Sistema especial de treballadors per compte propi agraris (SETA) o de les treballadores autònomes econòmicament dependents (TRADE), presentaran, si l'Entitat Gestora ho considera convenient, una declaració de situació d'activitat en el model oficial sobre la persona que gestione directament l'establiment mercantil, industrial o d'un altre tipus del qual siga titular o, si escau, la cessació temporal o definitiva en l'activitat desenrotllada.

Termini de presentació:

 • Dins dels 15 dies següents a la data de la suspensió de l'activitat.
 • Mentre dure la situació de risc durant la lactància, la treballadora estarà obligada a presentar l'esmentada declaració amb periodicitat semestral, a comptar des de la data en què s' inicie la situació, si fora necessari que ho fes.

La no-presentació de la declaració, en el termini màxim indicat, produirà la suspensió en l'inici del pagament de la prestació i es podran iniciar d'ofici les actuacions pertinents per a verificar la situació en què queda l'establiment de què és titular la beneficiària de la prestació.

Si com a conseqüència de les actuacions administratives es deduïra el caràcter indegut de la prestació que, si escau, s'haguera començat a percebre, es duran a terme les actuacions necessàries per al seu reintegrament.

El que establixen els dos paràgrafs anteriors s'entén sense perjuí que, per la no-presentació en termini de la declaració, així com, si és el cas, per haver percebut indegudament la prestació, es pogueren iniciar els corresponents expedients sancionadors en aquells casos en què, atenent les circumstàncies concurrents, oportunament valorades per l'Entitat gestora, així es determine per esta.

Reconeixement del dret:

 • El procediment s'inicia a instància de la treballadora mitjançant un informe mèdic que haurà de sol·licitar al facultatiu del Servici Públic de Salut, on s' acredite la situació de lactància natural.
 • Posteriorment, la la treballadora sol·licitarà l'emissió de la certificació mèdica sobre l'existència de risc durant la lactància davant l'Entitat gestora o col·laboradora que corresponga, aportant:
  • L'informe del Servici Públic de Salut.
  • Declaració de la treballadora sobre l'activitat desenvolupada, així com sobre la inexistència d'un treball o funció en esta activitat compatible amb el seu estat que ella puga dur a terme en la seua condició de treballadora per compte propi.

   Si es tracta d'una autònoma que presta els seus servicis en societats cooperatives, laborals o mercantils, la declaració esmentada serà realitzada per l'administrador de la societat.

   Si es tracta d'una treballadora autònoma econòmicament dependent, la declaració haurà d'efectuar-la el seu client.
 • Si l'Entitat gestora o col·laboradora considera que no es produeix la situació de risc durant la lactància, denegarà l'expedició de la certificació mèdica sol·licitada, comunicant a la treballadora que no es pot iniciar el procediment dirigit a l'obtenció de la corresponent prestació.
 • Una vegada certificat el risc, per al reconeixement del subsidi, la treballadora haurà de presentar una sol·licitud adreçada a la Direcció provincial competent de l'Entitat gestora de la província on residisca o davant de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social  que li corresponga.
 • La sol·licitud s'haurà de formular en els models normalitzats i haurà de contindre les dades i circumstàncies que establix l'|art.  70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, acompanyada dels documents necessaris.
 • El Director provincial de l'Entitat gestora de la província de residència de la interessada dictarà resolució expressa i la notificarà a la interessada en el termini de 30 dies, comptats des de la recepció de la sol·licitut, en els mateixos termes que per als treballadors per compte aliè.

Més informació relativa a este Règim:

 

Règim Especial de la Mineria del Carbó

La prestació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el Règim General  de la Seguretat Social.

Més informació relativa a aquest Règim: 
Complementary Content
${loading}