Gestió i sol·licituds

Gestió, reconeixement del dret i control

 • El reconeixement i el control de la condició d'assegurat o de beneficiari correspondrà, amb caràcter general,  a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o, si s'escau, a l'Institut Social de la Marina (ISM), a través de les seues direccions provincials, i es farà de manera automàtica en els supòsits previstos en l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 16/2003, de 28 de maig.

  En els supòsits d'assistència sanitària a les persones amb discapacitat, estrangers no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya, sol·licitants de protecció internacional, víctimes de tràfic d'éssers humans en període de restabliment i reflexió, així com en el supòsit de subscripció de conveni especial d'assistència sanitària a persones que no tenen la condició d'assegurades ni beneficiàries del SNS regulat en el |R.D 576/2013, de 26 de juliol, la competència per al reconeixement del dret a l'assistència sanitària correspon a les Comunitats Autònomes (CA).
 • Una vegada reconeguda la condició d'assegurat o de beneficiari, el dret a l'assistència sanitària esdevindrà efectiu per part de les administracions sanitàries competents, les quals facilitaran l'accés dels ciutadans a les prestacions d'assistència sanitària mitjançant l'expedició, per part dels Centres de Salut de les CA, de la targeta sanitària individual.
 • Els òrgans competents en matèria d'estrangeria podran comunicar a l'INSS (o l'ISM), sense comptar amb el consentiment de l'interessat, les dades que siguen imprescindibles per comprovar la concurrència dels requisits a què es refereixen els apartats 3 i 4 de l'article 3 de la Llei 16/2003, de 28 de maig.
 • Així, l'INSS (o l'ISM) podrà tractar les dades que estan en els fitxers de les entitats gestores i servicis comuns de la Seguretat Social o dels òrgans de les administracions públiques competents que siguen imprescindibles per verificar la concurrència de la condició d'assegurat o beneficiari. La cessió a l'INSS (o l'ISM) d'estes dades no necessitarà del consentiment de l'interessat.

  L'INSS (o l'ISM) tractarà la informació a què es refereixen els dos paràgrafs anteriors amb la finalitat de comunicar a les administracions sanitàries competents les dades necessàries per a verificar en cada moment que es mantenen les condicions i els requisits exigits per al reconeixement del dret a l'assistència sanitària, sense precisar per fer-ho del consentiment del interesado. Qualsevol modificació o variació que puga comunicar l'INSS (o l'ISM) haurà de produir els efectes que procedisquen en la targeta sanitària individual.

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

DOCUMENTS EN VIGOR NECESSARIS PER A TRAMITAR LA PRESTACIÓ:

(Document original acompanyat de còpia per a la seua compulsa o fotocòpia ja compulsada, excepte per als documents d'identitat, en què serà suficient l'exhibició de l'original)

EN TOTS ELS CASOS (tant titulars com beneficiaris):

 • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI), en el cas de majors de 14 anys.
 • Ciutadans de la Unió Europea (UE) o Estats part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o Suïssa: Certificat d'inscripció al Registre Central d'Estrangers amb el passaport o document d'identitat.
 • Ciutadans de la resta de països: targeta d'identitat d'estranger (TIE) i passaport en vigor. Si són beneficiaris de titulars de la UE o Estats part de l'Acord sobre l'EEE o Suïssa, han de presentar la targeta de residència i NIE de familiar d'un ciutadà de la UE / EEE / Suïssa. 

SEGONS ELS CASOS

 • Certificat d'empadronament al municipi de residència del sol·licitant.
 • Declaració responsable de no tindre cobertura obligatòria de la prestació sanitària per una altra via.
 • Resolució de la declaració de desemparament en el cas de menors subjectes a tutela administrativa.

NOMÉS EN CAS DE SOL·LICITAR EL DRET PER A BENEFICIARIS:

 • Si escau:
  • Llibre de Família, actes del Registre Civil o certificat oficial que acrediten el parentiu. 
 • Descendents i persones assimilades:
  • Fills adoptius o en tràmit d'adopció: document acreditatiu de l'adopció o d'inici dels tràmits d'adopció expedit per l'organisme competent de la Comunitat Autònoma.
  • Acollits: acte judicial o certificat d'acolliment expedit per l'organisme competent de la Comunitat Autònoma.
  • Certificat de discapacitat en grau igual o superior al 65%, si escau.
  • Certificat de l'Ajuntament que acredite la convivència amb el sol·licitant (excepte per als fills i menors acollits).
  • Germanes o germans: Llibre de família o document equivalent per a acreditar la condició de germana o germà de la persona assegurada.
 • Parella de fet del titular:
  • Certificat d'inscripció en el Registre de la Comunitat Autònoma o localitat de residència o acreditació de la constitució de la parella mitjançant escriptura pública.
 • Excònjuge:
  • Sentència de separació o divorci i document que reconega el dret a percebre pensió compensatòria.
 • Esta documentació es pot presentar a qualsevol Oficina de la Seguretat Social o a través del Servici: Assistència Sanitària. Sol·licitud de reconeixement del dret, sempre que es dispose d'un certificat digital. 
Complementary Content
${loading}