Règim General

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Situació protegida

Es considera situació protegida aquella en la qual es trobe la treballadora embarassada durant el període de suspensió del contracte de treball en els supòsits en què ha de canviar de lloc de treball per un altre de compatible amb el seu estat, segons el que preveu l'article 26.2 i 3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, i que este canvi de lloc no siga tècnicament o objectivament possible o no es puga exigir raonablement per motius justificats.

Quan les circumstàncies a què fa referència l'article 26 esmentat afecten una funcionària integrada en el Règim General i inclosa en l'àmbit d'aplicació de l'EBEP, es considera situació protegida el permís per risc durant l'embaràs, pel que a la prestació econòmica de la Seguretat Social.

No es considera situació protegida la derivada de riscos o patologies que puguen influir negativament en la salut de la treballadora o del fetus, quan no estiga relacionada amb agents, procediments o condicions del lloc de treball que es té.

Beneficiàries / Requisits

Les treballadores per compte d'altri i sòcies treballadores de societats cooperatives o laborals, en situació de suspensió de contracte o permís per risc durant l'embaràs, sempre que reunisquen els següents requisits:

 • Estar afiliades i en situació d'alta en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social en la data en què s'inicia la suspensió. 
  • Es consideraran afiliades i en alta de ple dret, encara que l'empresari haja incomplit les seues obligacions.
  • Per a les professionals taurines, la inclusió en el cens d'actius equival a la situació d'alta.
  • Es considera situació d'alta especial la vaga legal o el tancament patronal.
 • En el cas dels representants de comerç s'exigix, a més, estar al corrent del pagament de quotes en la data en què sobrevinga la contingència. Si no n'estan al corrent, s'advertirà de la necessitat d'estar-ho i quedarà condicionat el pagament de la prestació al compliment d'esta obligació.
 • En el cas de les artistes i professionals taurines, que resulten deutores de quotes en virtut de les regularitzacions que s'efectuen en finalitzar l'exercici econòmic, s'aplicarà allò que s'ha indicat en el paràgraf anterior.
 • En els casos de pluriactivitat:

  • Quan la situació de risc afecta totes les activitats desenvolupades, tindrà dret al subsidi en cadascun dels règims, sempre que reunisca els requisits exigits de forma independent en cadascun d'ells.
  • Quan la situació de risc afecte una o alguna de les activitats realitzades per la treballadora, però no a totes, únicament tindrà dret al subsidi en el règim on estiguen incloses les activitats en les quals existisca l'esmentat risc.
  • La percepció del subsidi serà compatible amb el manteniment d'aquelles activitats que la treballadora ja estiguera acomplint anteriorment o poguera començar a acomplir i que no impliquen risc durant l'embaràs.

No s'exigix un període mínim de cotització en derivar-se de contingències professionals des del 24-03-2007.

Prestació econòmica / Quantia

La prestació econòmica consistix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora corresponent:

 • La base reguladora serà l'equivalent a la que estiga establida per a la prestació d'incapacitat temporal (IT) derivada de contingències professionals, i es prendrà com a referència la data en la qual s'inicie la suspensió del contracte.
 • Quan el règim que es tracte no contemple la cobertura de les contingències professionals, la base reguladora serà l'equivalent a l'establerta per a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

En cas de pluriocupació:

 • Quan la suspensió del contracte de treball per risc durant l'embaràs es declare en totes les activitats que duga a terme simultàniament la treballadora, per a la base reguladora, es computaran totes les bases de cotització en les diferents empreses, i s'aplicarà el límit màxim establert a l'efecte de cotització.
 • Si la suspensió del contracte de treball per risc durant l'embaràs es declara en una o algunes de les activitats dutes a terme per la treballadora, però no en totes, en el càlcul de la base reguladora només es prendran les bases de cotització corresponents a les empreses en què es produïx la suspensió del contracte de treball i, a este efecte, s'aplicarà el límit que corresponga a la fracció o fraccions del límit màxim que este tinguen assignat. 

Treballadores contractades a temps parcial:

 • La base reguladora diària del subsidi serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades a l'empresa durant els tres mesos immediatament anteriors a la data d'inici de la suspensió laboral entre el nombre de dies naturals compresos en l'esmentat període.
 • Si l'antiguitat de la treballadora a l'empresa és menor, la base reguladora de la prestació serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades entre el nombre de dies naturals a què corresponguen.

En el cas de contractes per a la formació i l'aprenentatge/personal investigador en formació:

 • La BR serà la base mínima de cotització del Règim General si es tracta de treballador amb contracte per a la formació i l'aprenentatge.
 • La BR serà la base mínima corresponent al grup 1 de cotització al Règim General si es tracta de personal investigador en formació.

Artistes i professionals taurines:

 • La base reguladora serà la mitjana diària que resulte de dividir per 365 la suma de les bases de cotització dels dotze mesos anteriors al fet causant, o la mitjana diària del període de cotització que s'acredite si és inferior a un any.

En cap cas, la mitjana diària que resulte no podrà ser inferior, en còmput mensual, a la base mínima de cotització que en cada moment corresponga a la categoria professional de la treballadora.

Naixement del dret i duració

 • El dret al subsidi naix des del mateix dia que s'inicie la suspensió del contracte de treball o el permís per risc durant l'embaràs.
 • S'abonarà durant el període de suspensió o permís que siga necessari per a la protecció de la seguretat o de la salut de la treballadora embarassada i/o del fetus i acabarà el dia que s'inicie la suspensió del contracte per maternitat biològica o el dia que el lactant complisca nou mesos, respectivament, o en ambdós casos, quan desaparega la impossibilitat de la treballadora de reincorporar-se al seu lloc de treball anterior o a un altre de compatible amb el seu estat.
 • En el cas de treballadores contractades a temps parcial, s'abonarà durant tots els dies naturals en què es mantinga la suspensió del contracte de treball per risc durant l'embaràs, amb l'excepció esmentada en el paràgraf anterior.

Denegació, anul·lació i suspensió

El dret al subsidi pot ser denegat, anul·lat o suspés quan la beneficiària:

 • Actue fraudulentament per a obtenir o conservar el subsidi.
 • Realitze qualsevol treball o activitat, siga per compte d'altri o propi, llevat del previst en els supòsits de pluriactivitat.

El dret al subsidi se suspendrà durant els períodes entre temporades per a les treballadores fixes discontínues, mentre no es produïsca el nou nomenament.

Extinció

El dret al subsidi s'extingix per:

 • Suspensió del contracte de treball per maternitat.
 • Reincorporació de la dona al seu lloc de treball anterior o a un altre compatible amb el seu estat.
 • Extinció del contracte de treball en virtut de les causes legalment establides.
 • Interrupció de l'embaràs.
 • Defunció de la beneficiària. 

La treballadora i l'empresa tenen l'obligació de comunicar a l'Entitat gestora o col·laboradora qualsevol circumstància que implique la suspensió o extinció del dret al subsidi.

Incapacitat temporal i risc durant l'embaràs

 • Quan la treballadora es trobe en situació d'incapacitat temporal (IT) i, durant esta, sol·licite la prestació de risc durant l'embaràs, no serà procedent el reconeixement, en el seu cas, del subsidi, fins que s'extingisca la situació d'IT per qualsevol de les causes legal o reglamentàriament establides.
 • Quan la treballadora es trobe en situació de risc durant l'embaràs i, durant esta, sol·licite la prestació per IT, no serà procedent el seu reconeixement fins que acabe la situació de risc durant l'embaràs, si reunix en eixe moment els requisits necessaris per a accedir a la IT.
 • Quan la treballadora estiga en situació de risc durant l'embaràs i durant esta situació s'extingisca el seu contracte per alguna de les causes previstes en l'article 267 del Text Refós de la LGSS, la prestació per risc durant l'embaràs s'extingirà i passarà a la situació legal d'atur i a percebre, si complix els requisits necessaris, la prestació corresponent.

Gestió / Pagament

 • La gestió i el pagament de la prestació econòmica correspon a l'Entitat gestora o a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social amb què l'empresa tinga concertada la cobertura dels riscos professionals en el moment de la suspensió del contracte, independentment que durant la situació esmentada es produïsca un canvi d'entitat.
 • El pagament del subsidi es realitzarà per l'Entitat gestora o col·laboradora períodes mensuals vençuts.
 • En el moment de fer efectiu el subsidi, es descomptarà del seu import:
  • La quantia de la suma de les aportacions del treballador relatives a les cotitzacions a la Seguretat Social, desocupació i formació professional que pertoquen, si escau, per al seu ingrés a la TGSS. L'empresari estarà obligat a ingressar únicament les aportacions a càrrec seu corresponents a la cotització a la Seguretat Social i pels altres conceptes de recaptació conjunta que, si fora el cas, procedisquen.
  • La retenció per IRPF.
 • L'Entitat gestora competent podrà declarar la responsabilitat empresarial en funció de les prestacions, com també l'entitat que, en el seu cas, haja d'anticipar-les.

Certificació mèdica sobre l'existència de risc

En les |DDPP de l'INSS en les que no es dispose de servicis mèdics propis, la certificació mèdica sobre l'existència de risc serà expedida per la Inspecció de Servicis Sanitaris del Servici Públic de Salut o un òrgan equivalent de les Comunitats Autònomes que hagen assumit les transferències en matèria d'assistència sanitària.

En l'àmbit d'aplicació del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, a les DDPP en què l'ISM no dispose de servicis mèdics propis, la certificació mèdica referida l'expediran els servicis mèdics de l'INSS o, en el seu cas, la Inspecció dels Servicis Sanitaris del Servici Públic de Salut o òrgan equivalent de les Comunitats Autònomes.

L'expedició d'esta certificació, si és procedent el reconeixement de la situació de risc durant l'embaràs o la lactància natural, és de tramitació preferent i constarà d'original i dues còpies:

 • Es lliurarà a la treballadora l'original i una còpia amb destinació a l'empresa o, escau, al responsable de la llar familiar.
 • L'altra còpia quedarà en poder del servici mèdic.

L'Entitat gestora o col·laboradora, responsable de la gestió i el pagament del subsidi per risc durant l'embaràs o la lactància natural, podrà sol·licitar l'aportació de l'avaluació inicial del risc del lloc de treball que ocupa la treballadora, com també la relació de llocs de treball exempts de risc.

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

EXHIBICIÓ DELS DOCUMENTS SEGÜENTS ORIGINALS I EN VIGOR

1. Acreditació de la identitat de la interessada mitjançant la documentació en vigor següent:

 • Espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI). 
 • Estrangeres:
  • Número d'Identificació d'estrangers (NIE) i passaport o document/carta del seu país (UE, EEE i Suïssa).
  • Targeta d'identitat d'estrangers (TIE), resta de països.

PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS SEGÜENTS, ORIGINALS I EN VIGOR, I FOTOCÒPIES COMPULSADES O CÒPIES PER A PROCEDIR A LA SEUA COMPULSA

2.  Documentació relativa a la cotització:

 • Treballadora per compte d'altri del Règim General: certificat d'empresa omplit degudament.
 • Treballadores per compte d'altri agràries: certificat d'empresa, emplenat d'acord amb el TC 2/8 del mes anterior a l'inici de la suspensió del contracte de treball i justificants de pagament dels tres últims mesos (TC 1/9).
 • Per a les artistes i professionals taurines: declaració d'activitats (TC 4/6) i justificants d'actuacions (TC 4/5) que no hagen sigut presentats a la Direcció provincial o a l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Treballadora per compte propi: Justificants del pagament de les quotes dels tres últims mesos.
 • Representants de Comerç: Justificants del pagament de les quotes dels tres últims mesos (TC 1/3).

DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE EL RISC

3. Informe mèdic del facultatiu del Servici Públic de Salut que l'assistix.(1)

4. Certificació mèdica expedida pels Servicis Mèdics de l'Entitat Gestora, en funció de l'Entitat amb què l'empresa o les treballadores per compte propi tinguen concertada la cobertura dels riscos professionals, en què quede acreditat, en el cas de "risc durant l'embaràs", que les condicions del lloc de treball influïxen negativament en la salut de la treballadora o del fetus i, en el cas de "risc durant la lactància natural", que les condicions de treball influïxen negativament en la salut de la dona o del fill.

5. Declaracions de l'empresa o de la treballadora per compte propi. (2)

 • Treballs i activitats efectuats per la treballadora, condicions del lloc de treball, categoria i risc específic.
 • Inexistència d'un altre lloc compatible amb el seu estat.

ALTRA DOCUMENTACIÓ

6. Declaració de situació d'activitat, només per a les treballadores del Règim Especial de Treballadors Autònoms.

7. Llibre de família, per a la prestació de "risc durant la lactància natural".

 

(1) No és necessària la seua presentació quan aporte l'informe mèdic que acredite el risc, i este haja sigut expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

(2) En cas de sòcies de societats cooperatives o laborals, la declaració l'emetrà el gerent o administrador de la societat.

En cas de treballadores integrades en el Sistema especial per a empleats de la llar, la declaració l'emetrà el responsable de la llar familiar.

Esta documentació es pot presentar a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social. També es pot tramitar a través de la Seu Electrònica, sempre que es dispose d'un certificat digital i la gestió corresponga a l'INSS.

Complementary Content
${loading}