Certificat Provisional Substitutori (CPS)

El Certificat Provisional Substitutori (CPS) de la Targeta Sanitària Europea és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguen necessàries, des d'un punt de vista mèdic, durant una estada temporal al territori de l'Espai Econòmic Europeu (1) o a Suïssa, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l'estada prevista, d'acord amb la legislació del país d'estada, independentment que l'objecte de l'estada siga el turisme, una activitat professional o els estudis.

El CPS no és vàlid quan el desplaçament té la finalitat de rebre tractament mèdic, ja que en este cas cal que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM) emeta el formulari corresponent, previ informe favorable del Servici de Salut. Tampoc és vàlid si trasllada la seua residència al territori d'un altre Estat membre.

El CPS oferix la mateixa cobertura que la TSE. En alguns casos haurà d'assumir una quantitat fixa o un percentatge dels gastos derivats de l'assistència sanitària, en igualtat de condicions amb els assegurats de l'Estat al qual es desplaça. Estos imports no són reintegrables.

S'emet en els casos en què no és possible l'expedició de la TSE, o quan s'ha de presentar documentació específica, o quan el desplaçament és imminent i no és possible obtindre la TSE a l'inici del desplaçament.

Per a ampliar esta informació pot consultar l'adreça d'Internet http://ec.europa.eu/social.

Beneficiaris

Els titulars del dret i els beneficiaris al seu càrrec que complisquen els requisits exigits per la legislació espanyola i pels Reglaments Comunitaris de Seguretat Social.

Sol·licitud i renovació

Presencialment, en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), sol·licitant cita prèvia al CAISS elegit o a les Direccions Provincials o Locals de l'Institut Social de la Marina (ISM), quan calga aportar documentació que acredite el dret a exportar les prestacions sanitàries o si el desplaçament és imminent.

Per Internet, si se sol·licita per al titular del dret:

A través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social si es disposa de Certificat digital que garantisca la seguretat i la confidencialitat del tràmit.

En els dos casos, el CPS s'obté de manera immediata i s'entrega en mà al CAISS o, si s'ha sol·licitat per Internet, s'imprimix al domicili.

Validesa

El Certificat Provisional Substitutori (CPS) és vàlid durant el període que s'indica al document. S'emet per 90 dies com a màxim des de la data d'inici. La utilització del CPS durant el seu període de validesa es troba condicionada al fet que el seu titular continue reunint els requisits que van donar lloc a la seua obtenció. Si passa altrament, els gastos que s'originen poden ser reclamats en concepte de prestacions indegudes, d'acord amb el que preveu l'article 76 del Reglament (CE) 883/04.

És important que abans de fer un desplaçament a qualsevol país de l'Espai Econòmic Europeu (1) o a Suïssa comprove que el període de validesa del CPS comprén la data de tornada prevista.

(1) Estats en els quals té validesa el CPS:

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa.

Complementary Content
${loading}