Réximes Especiais

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Integración do Réxime Especial Agrario no Réxime Xeral:

Os traballadores por conta allea agrarios incluídos no REA , así como os empresarios aos que prestan os seus servizos, quedan integrados, con efectos do 01-01-12, no Réxime Xeral da Seguridade Social, mediante o establecemento dun Sistema especial para estes traballadores,  tendo dereito ás prestacións da Seguridade Social nos mesmos termos e condicións que no Réxime Xeral (disposición final 5ª ) do Texto Refundido da LGSS).

Integración do Réxime Especial de Empregados de Fogar no Réxime Xeral:

Con efectos dende o 01-01-2012, o Réxime Especial dos Empregados de Fogar queda integrado no Réxime Xeral da Seguridade Social mediante o establecemento dun sistema especial para estes traballadores, os que terán dereito ás prestacións da Seguridade Social nos mesmos termos e condicións que no Réxime Xeral, coas peculiaridades que se determine regulamentariamente (artigo 251 do Texto Refundido da LGSS). 

Requisitos xerais esixidos

Os requisitos xerais para causar dereito á prestación de incapacidade permanente nos  Réximes Especiais son, en cada caso, os seguintes:

 • Estar en alta ou en situación asimilada á alta no Réxime correspondente. Non obstante, pódese causar dereito a pensión de incapacidade permanente absoluta ou grande invalidez, derivadas de continxencias comúns, dende a situación de non alta.

 • Reunir o período mínimo de cotización esixido, se é o caso.

 • Estar ao corrente no pagamento das cotas, das que sexan responsables directos os traballadores, aínda que a prestación sexa recoñecida, como consecuencia do cómputo recíproco de cotizacións, nun réxime de traballadores por conta allea.
  • Para tales efectos, será de aplicación o mecanismo de invitación ao pagamento previsto no |art.  28.2 do Decreto 2530/1970, do 20 de agosto, calquera que sexa o réxime de Seguridade Social en que o interesado estivese incorporado, no momento de acceder á prestación ou no que cause esta.
  • Cando ao interesado se lle considere ao corrente no pagamento das cotizacións para os efectos do recoñecemento dunha prestación, en virtude dun aprazamento no pagamento das cotas debidas, pero posteriormente incumpra os prazos ou condicións do devandito aprazamento, perderá a consideración de atoparse ao corrente no pagamento e, en consecuencia, procederase á suspensión inmediata da prestación recoñecida que estivese a percibir, a cal soamente poderá ser rehabilitada unha vez que salde a débeda coa Seguridade Social na súa totalidade. A tal fin, a Entidade Xestora da prestación poderá detraer de cada mensualidade percibida polo interesado a correspondente cota debida.
  • Para os efectos do recoñecemento do dereito a unha pensión, as cotizacións correspondentes ao mes do feito causante da pensión e aos dous meses previos a aquel, cuxo ingreso aínda non conste como tal nos sistemas de información da Seguridade Social, presumiranse ingresadas sen necesidade de que o interesado o teña que acreditar documentalmente, sempre que o traballador acredite o período mínimo de cotización esixible, sen computar para estes efectos o período de tres meses referido neste.
  • Nestes supostos, a entidade xestora revisará, con periodicidade anual, todas as pensións recoñecidas durante o exercicio inmediato anterior baixo a presunción de situación de estar ao corrente para verificar o ingreso puntual e efectivo desas cotizacións. No caso contrario, procederase inmediatamente á suspensión do pagamento da pensión, aplicándose as mensualidades retidas á amortización das cotas debidas ata a súa total extinción, rehabilitándose o pagamento da pensión a partir dese momento.

Réxime Especial da Minería do Carbón

A prestación recoñécese nos mesmos termos e condicións que no Réxime Xeral da Seguridade Social, coas seguintes particularidades:

 • Valoración conxunta do estado do traballador para a declaración inicial da incapacidade permanente ou a súa revisión:

  A cualificación da incapacidade, tanto inicial como por posteriores revisións, levarase a cabo valorando o estado do beneficiario resultante do conxunto de reducións anatómicas ou funcionais determinadas polas distintas continxencias que puidesen concorrer.
 • Base reguladora:

Cando a incapacidade permanente derive de continxencias comúns, a base reguladora será a que corresponda en cada caso, aínda que as bases de cotización a ter en conta serán as bases normalizadas.

 • Aplícanse as bonificacións de idade en caso de incapacidade permanente total, tanto a efectos da substitución excepcional da pensión vitalicia por unha indemnización a tanto alzado como do posible incremento do 20% correspondente á incapacidade permanente total cualificada.

  Estas bonificacións resultan de aplicar ao período de tempo efectivamente traballado en cada categoría profesional da minería do carbón, o coeficiente que corresponda, de conformidade cunha escala que comprende dende o 0,50 ao 0,05 segundo a perigosidade e toxicidade da actividade desenvolvida.
 • Contía da pensión dos incapacitados absolutos e grandes inválidos ao facer a idade de xubilación::

  Beneficiarios:

  Os pensionistas de incapacidade permanente absoluta ou grande invalidez deste Réxime Especial, que cumpran os seguintes requisitos:
 • Ter 65 anos de idade real ou da teórica que resulte de aplicar as bonificacións de idade ás que se fai referencia no punto anterior.
 • Non ser titular de ningunha outra pensión da Seguridade Social ou ter renunciado a ela.
 • Que a pensión de incapacidade permanente absoluta ou grande invalidez non substituíse, en virtude de opción, á de xubilación que o interesado percibise deste Réxime Especial.

Contía:

A nova contía será equivalente á que correspondería, o día 1 do mes seguinte a aquel en que o interesado exercite o seu dereito, a unha pensión de xubilación determinada conforme a unhas determinadas regras, sempre que esta contía resulte superior á que tivese con anterioridade.

Máis información relativa a este Réxime:
Complementary Content
${loading}