Règims Especials

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Integració del Règim Especial Agrari en el Règim General

Els treballadors per compte d'altri agraris inclosos en el REA, així com els empresaris als quals presten els seus servicis, queden integrats, amb efecte a partir de l'1-1-12, en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un Sistema especial per a estos treballadors, i tenen dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General.

Integració del Règim Especial d'Empleats de la Llar en el Règim General

Amb efecte a partir de l'1-1-2012, el Règim Especial dels Empleats de la Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un sistema especial per a estos treballadors, els quals tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en elRègim General

Requisits generals exigits

Els requisits generals exigits per tenir dret a la prestació en els Règims Especials són, en cada cas, els següents:

  • Estar donat d'alta o en una situació assimilada a l'alta en el Règim corresponent.

  • Estar al corrent en el pagament de les quotes, de les quals siguen responsables directes els treballadors, encara que la prestació siga reconeguda, com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.
    • A este efecte, serà aplicable el mecanisme d'invitació al pagament previst en |l’art. 28.2 del Decret 2530/1970, del 20 d’agost, independentment del règim de la Seguretat Social en què l'interessat estiga incorporat en el moment d'accedir a la prestació o en el qual obtinga esta prestació.
    • Quan s'haja considerat l'interessat al corrent en el pagament de les cotitzacions a l'efecte del reconeixement d'una prestació, en virtut d'un ajornament en el pagament de les quotes degudes, però que posteriorment incomplisca els terminis o les condicions d'eixe ajornament, perdrà la consideració d'estar al corrent en el pagament i, per tant, se suspendrà immediatament la prestació reconeguda que estava percebent, la qual només podrà ser rehabilitada quan haja saldat totalment el deute amb la Seguretat Social. Per a esta finalitat, l'Entitat Gestora de la prestació podrà traure de cada mensualitat meritada per l'interessat la quota deguda corresponent.

Règim Especial de la Mineria del Carbó

La prestació es reconeix amb les mateixes condicions que en el Règim General de la Seguretat Social, amb la particularitat següent:

  • Base reguladora:

Quan la incapacitat derive de contingències comunes, és la base normalitzada que corresponga al treballador, en cada moment, segons la categoria professional que tinguera en iniciar-se esta situació.

Més informació relativa a este Règim: 

Règim Especial dels Treballadors del Mar

Tots els treballadors, inclosos en el Règim Especial del Mar tenen coberta la incapacitat temporal, tant si es deriva de contingències comunes com professionals.

La prestació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el Règim General de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

Per als treballadors pertanyents als grups II i III el pagament del Subsidi es farà directament a través de les Direccions Provincials o Locals de l'Institut Social de la Marina o Mútua corresponent, sense que existisca pagament delegat per part de les empreses però sí responsabilitat quant al pagament durant els dies 4t al 15é de la baixa en la faena.

En el cas dels treballadors per compte propi:

  • Serà requisit indispensable per a l'accés al subsidi trobar-se al corrent en el pagament de les quotes en el moment de la baixa mèdica, així com la presentació d'una declaració sobre la persona que gestione l'activitat o, en el seu cas, el seu cessament temporal o definitiu.
  • Els treballadors del Grup III de cotització estaran obligats a concertar amb l’Entitat Gestora (ISM) la protecció de les contingències comunes.

Més informació relativa a este Règim:

Persones incloses en el camp d'aplicació d'este Règim, afiliació, altes i baixes i cotització

Tramitació: Direccions Provincials i Locals de l'ISM.

Complementary Content
${loading}