Jubilació anticipada per voluntat del treballador

A partir del 17-3-2013 s'establix esta nova modalitat de jubilació anticipada que serà aplicable als fets causants produïts a partir de la data esmentada, excepte en els casos en què siga aplicable el que establix la disposició transitòria quarta, apartat 5, de la LGSS.

Beneficiaris / requisits

Podran accedir a esta modalitat de jubilació anticipada els treballadors, inclosos en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social, que reunisquen els requisits següents:

 • Tindre complida una edat que siga inferior en dos anys, com a màxim, a l'edat exigida que siga aplicable en cada cas, sense que a este efecte siguen aplicables les bonificacions d'edat, de les quals es puguen beneficiar els treballadors d'alguns sectors professionals per la realització d'activitats penoses, tòxiques, perilloses o insalubres i les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 45% o al 65%.
 • Estar en situació d'alta o assimilada a l'alta.
 • Acreditar un període mínim de cotització efectiva de:
  • 35 anys, sense que, a este efecte, es tinga en compte la part proporcional per pagues extraordinàries ni l'abonament d'anys i dies de cotització per cotitzacions anteriors a l'1-01-1967. A este efecte exclusiu, només es computarà el període de prestació del servici militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d'un any.
  • Del període de cotització, almenys 2 anys han d'estar compresos en els 15 immediatament anteriors al moment d'accedir al dret o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar, si s'accedeix a la pensió de jubilació anticipada des d'una situació d'alta o assimilada a l'alta sense obligació de cotitzar.
  • En el cas de treballadors inclosos al Sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris, per a acreditar el període mínim de cotització efectiva (35 anys), caldrà que, en els últims 10 anys cotitzats, almenys 6 corresponguin a períodes d'activitat efectiva en este sistema especial. A este efecte, també es computaran els períodes de percepció de prestacions per desocupació de nivell contributiu en este sistema especial.
  • En el cas de treballadors contractats a temps parcial, per a acreditar el període mínim de cotització de 35 anys, s'aplicaran,  a partir del 04-08-2013, les regles establides en el Reial Decret llei 11/2013, de 2 d'agost.
 • Una vegada acreditats els requisits generals i específics, l'import de la pensió a percebre ha de ser superior a la quantia de la pensió mínima que correspondria a l'interessat per la seua situació familiar en complir els 65 anys. En cas contrari, no es podrà accedir a esta fórmula de jubilació anticipada.

Quantia

La quantia de la pensió es determina aplicant a la base reguladora el percentatge general que corresponga en funció dels anys cotitzats i el coeficient reductor que corresponga.

La quantia resultant serà objecte de reducció mitjançant l'aplicació, per cada trimestre o fracció de trimestre que, en el moment del fet causant, falte al treballador per a complir l'edat legal de jubilació que en cada cas siga aplicable, dels coeficients següents en funció del període de cotització acreditat:

 1. Coeficient del 2% per trimestre quan s'acredite un període de cotització inferior a 38 anys i 6 mesos. 
 2. Coeficient de l'1,875% per trimestre quan s'acredite un període de cotització igual o superior a 38 anys i 6 mesos i inferior a 41 anys i 6 mesos.
 3. Coeficient de l'1,750% per trimestre quan s'acredite un període de cotització igual o superior a 41 anys i 6 mesos i inferior a 44 anys i 6 mesos.
 4. Coeficient de l'1,625% per trimestre quan s'acredite un període de cotització igual o superior a 44 anys i 6 mesos.

A l'efecte exclusiu de determinar l'esmentada edat legal de jubilació, es considerarà com a tal la que haguera correspost al treballador si haguera continuat cotitzant durant el termini comprés entre la data del fet causant i el compliment de l'edat legal de jubilació que en cada cas siga aplicable.

Per al còmput dels períodes de cotització es prendran períodes complets, sense que s'equipare a un període la fracció d'un període.

Límit de la quantia:

Una vegada aplicats els coeficients reductors esmentats, l'import resultant de la pensió no podrà ser superior a la quantia que resulte de reduir el límit màxim de pensió en un 0,50% per cada trimestre o fracció de trimestre d'anticipació.

El coeficient del 0,50% a què fa referència l'apartat anterior no serà aplicable en els supòsits següents:

 1. Quan es tracte de jubilacions causades a l'empara del  que establix la norma 2a de l'apartat 1 de la disposició transitòria quarta de la Llei General de la Seguretat Social.
 2. En els casos de jubilacions anticipades, en relació amb els grups o les activitats professionals els treballs dels quals siguen de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre, o es referisquen a persones amb discapacitat. 
Complementary Content
${loading}