Jubilació anticipada derivada de la cessació no voluntària en el treball

A partir del 17-03-2013 s'establix esta nova modalitat de jubilació anticipada que serà aplicable als fets causants produïts a partir de la data esmentada, excepte en els casos en què siga aplicable el que establix la disposició final 12.2  de la Llei 27/2011, d'1 d'agost.

Beneficiaris / requisits

Podran accedir a esta modalitat de jubilació anticipada els treballadors que reunisquen els requisits següents:

 • Tindre complida una edat que siga inferior en quatre anys, com a màxim, a l'edat exigida que en cada cas siga aplicable, sense que a este efecte siguen aplicables les bonificacions d'edat, de les quals es puguen beneficiar els treballadors d'alguns sectors professionals per la realització d'activitats penoses, tòxiques, perilloses o insalubres i les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 45% o al 65%. 
 • Estar inscrits a les oficines d'ocupació com a demandants d'ocupació durant un termini de sis mesos com a mínim immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de la jubilació (situació assimilada a l'alta).
 • Acreditar un període mínim de cotització efectiva de:
  • 33 anys, sense que, a este efecte, es tinga en compte la part proporcional per pagues extraordinàries ni l'abonament d'anys i dies de cotització per cotitzacions anteriors a l'1-1-67. A este efecte exclusiu, només es computarà el període de prestació del servici militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d'un any. 
  • Del període de cotització, almenys 2 anys han d'estar compresos en els 15 immediatament anteriors al moment d'accedir al dret o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar, si s'accedeix a la pensió de jubilació anticipada des d'una situació d'alta o assimilada a l'alta sense obligació de cotitzar.
  • En el cas de treballadors inclosos al Sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris, per a acreditar el període mínim de cotització efectiva (33 anys), caldrà que, en els últims 10 anys cotitzats, almenys 6 corresponguen a períodes d'activitat efectiva en este sistema especial. A este efecte, també es computaran els períodes de percepció de prestacions per desocupació de nivell contributiu en este sistema especial.
  • En el cas de treballadors contractats a temps parcial, per a acreditar el període mínim de cotització de 33 anys, s'aplicaran,  a partir del 04-08-2013, les regles establides en el Reial Decret llei 11/2013, de 2 d'agost.
 • Que la cessació en el treball s'haja produït com a conseqüència d'una situació de reestructuració empresarial que impedisca la continuïtat de la relació laboral. A este efecte, les causes d'extinció del contracte de treball que podran donar dret a l'accés a esta modalitat de jubilació anticipada seran les següents:

  1. L'acomiadament col·lectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, d'acord amb l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors (ET).
  2. L'acomiadament objectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, d'acord amb l'article 52.c) de l'ET.
  3. L'extinció del contracte per resolució judicial, d'acord amb l'article 64 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.
  4. La defunció, jubilació o incapacitat de l'empresari individual, independentment del que disposa l'article 44 de l'ET, o l'extinció de la personalitat jurídica del contractant.
  5. L'extinció del contracte de treball motivada per l'existència de força major constatada per l'autoritat laboral d'acord amb el que establix l'article 51.7 de l'ET.

  En els supòsits previstos en les lletres a i b, caldrà, a més, que el treballador acredite, mitjançant el document de la transferència bancària rebuda o documentació acreditativa equivalent, el fet d'haver percebut la indemnització corresponent derivada de l'extinció del contracte de treball o haver interposat una demanda judicial en reclamació de l'esmentada indemnització o d'impugnació de la decisió extintiva.

  La percepció de la indemnització s'acreditarà mitjançant el document de la transferència bancària rebuda o documentació acreditativa equivalent.

  L'extinció de la relació laboral de la dona treballadora com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere donarà accés a esta modalitat de jubilació anticipada.

Quantia

La quantia de la pensió es determina aplicant a la base reguladora el percentatge general que corresponga en funció dels anys cotitzats i el coeficient reductor que corresponga.

La quantia resultant serà objecte de reducció mitjançant l'aplicació, per cada trimestre o fracció de trimestre que, en el moment del fet causant, falte al treballador per a complir l'edat legal de jubilació que en cada cas siga aplicable, dels coeficients següents en funció del període de cotització acreditat:

 1. Coeficient de l'1,875% per trimestre quan s'acredite un període de cotització inferior a 38 anys i 6 mesos.
 2. Coeficient de l'1,750% per trimestre quan s'acredite un període de cotització igual o superior a 38 anys i 6 mesos i inferior a 41 anys i 6 mesos.
 3. Coeficient de l'1,625% per trimestre quan s'acredite un període de cotització igual o superior a 41 anys i 6 mesos i inferior a 44 anys i 6 mesos.
 4. Coeficient de l'1,500% per trimestre quan s'acredite un període de cotització igual o superior a 44 anys i 6 mesos.

A l'efecte exclusiu de determinar l'esmentada edat legal de jubilació, es considerarà com a tal la que haguera correspost al treballador si haguera continuat cotitzant durant el termini comprés entre la data del fet causant i el compliment de l'edat legal de jubilació que en cada cas siga aplicable.

Per al còmput dels períodes de cotització es prendran períodes complets, sense que s'equipare a un període la fracció d'un període.

Límit de la quantia:

Una vegada aplicats els coeficients reductors esmentats, l'import resultant de la pensió no podrà ser superior a la quantia que resulte de reduir el límit màxim de pensió en un 0,50% per cada trimestre o fracció de trimestre d'anticipació.

El coeficient del 0,50% a què fa referència l'apartat anterior no serà aplicable en els supòsits següents:

 1. Quan es tracte de jubilacions causades a l'empara del que establix la norma 2a de l'apartat 1 de la disposició transitòria quarta de la Llei General de la Seguretat Social.
 2. En els casos de jubilacions anticipades, en relació amb els grups o les activitats professionals els treballs dels quals siguen de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre, o es referisquen a persones amb discapacitat.
Complementary Content
${loading}