Compatibilitats / Incompatibilitats

  • De la pensió amb el treball:

En cas d'incapacitat permanent total per a la professió que exercia l'interessat o del grup professional en què estava enquadrada, la pensió vitalícia corresponent serà compatible amb el salari que pugui percebre el treballador en la mateixa empresa o en una altra de diferent, sempre que les funcions no coincideixin amb aquelles que van donar lloc a la incapacitat permanent total.

  • De l'increment del 20% amb el treball i altres prestacions:

    La percepció de l'increment del 20% és incompatible:

    • Amb la realització de treballs per compte d'altri o propi.
    • I amb les prestacions de la Seguretat Social que es puguin derivar dels esmentats treballs, com ara el subsidi d'incapacitat temporal o de maternitat que persisteix més enllà de la relació laboral o l'activitat professional, o les prestacions d'atur que puguin correspondre per aquests treballs.
Complementary Content
${loading}