Cerrar

 Para feitos causantes producidos a partir do 01/04/2019

Nacemento e coidado de menor

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Con data 07/03/2019 publicouse o Real decreto-lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación, cuxa entrada en vigor, para as prestacións por nacemento e coidado de menor, así como os permisos por nacemento, adopción e proxenitor diferente da nai biolóxica,  é 1 de abril de 2019 (feitos causantes dende o 01/04/2019). Este Real Decreto-lei recolle modificacións no Estatuto dos Traballadores (ET) e no Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP), así como na Lei Xeral da Seguridade Social, para a equiparación dos dereitos das persoas traballadoras, que afectan as actuais prestacións por maternidade e paternidade.

Polo tanto, a partir do 01/04/2019, as prestacións por maternidade  e paternidade unifícanse  nunha única prestación denominada NACEMENTO E COIDADO DE MENOR

Esta prestación está incluída dentro da acción protectora de todos os réximes do Sistema.


Situacións protexidas

Considéranse situacións protexidas, durante os períodos de descanso e permisos dos que se gocen por tales situacións:

 • O nacemento de fillo ou filla.
 • A adopción, a garda con fins de adopción e o acollemento familiar sempre que, neste último caso, a súa duración non sexa inferior a un ano, e se trate de:
  • Menores de 6 anos.      
  • De acordo co Estatuto básico do empregado público (EBEP), os supostos de adopción, garda con fins de adopción ou acollemento, tanto temporal como permanente, serán os que así se establezan no Código Civil ou nas leis civís das comunidades autónomas que os regulen, debendo ter o acollemento temporal unha duración non inferior a un ano.


Persoas beneficiarias

 • Serán beneficiarias as persoas traballadoras por conta allea ou propia, calquera que sexa o seu sexo, sempre que, se encontren en situación de alta ou asimilada á alta, gocen dos períodos de descanso/permiso por nacemento e coidado de menor e  acrediten os períodos mínimos de cotización esixibles en cada caso.
 • Non obstante, tamén serán beneficiarias do subsidio por nacemento as traballadoras por conta allea ou propia que, en caso de parto, reúnan todos os requisitos establecidos para acceder á prestación por nacemento e coidado de menor, agás o período mínimo de cotización.

Requisitos

 1. Estar afiliados ou afiliadas e en alta ou en situación asimilada á alta.
 2. Ter cuberto un período mínimo de cotización que varía en función da idade:
 • Se as persoas traballadoras teñen menos de 21 anos de idade na data do parto ou na data da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou da resolución xudicial pola que se constitúe a adopción:

  • Non se esixirá período mínimo de cotización.
 • Se as persoas traballadoras teñen cumpridos 21 anos de idade e son menores de 26 na data do parto ou na data da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou da resolución xudicial pola que se constitúe a adopción:

  • 90 días dentro dos 7 anos inmediatamente anteriores ao momento do inicio do descanso ou, alternativamente,
  • 180 días cotizados ao longo da súa vida laboral con anterioridade a esa data.
 • Se as persoas traballadoras teñen cumpridos os 26 anos de idade na data do parto ou na data da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou da resolución xudicial pola que se constitúe a adopción:

  • 180 días dentro dos 7 anos inmediatamente anteriores ao momento do inicio do descanso ou, alternativamente,
  • 360 días cotizados ao longo da súa vida laboral con anterioridade a esa data.
 1. Estar ao corrente no pagamento das cotas, das que sexan responsables directos as persoas traballadoras, aínda que a prestación sexa recoñecida, como consecuencia do cómputo recíproco de cotizacións, nun réxime de traballadores por conta allea.

A estes efectos, será de aplicación o mecanismo de invitación ao pagamento previsto no |art.  28.2 do Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, calquera que sexa o réxime de Seguridade Social no que o interesado estivese incorporado, no momento acceder á prestación ou no que se cause esta.


Duración

Nacemento

En caso de parto

Terase dereito ao subsidio a partir do mesmo día no que dea comezo o período de descanso correspondente:

 • Dende o mesmo día da data do parto ou a do inicio do descanso, de ser esta anterior.
 • A madre biolóxica poderá anticipar o descanso cunha anterioridade de 4 semanas á data prevista para o parto, data que virá fixada no informe de maternidade do Servizo Público de Saúde. Esta decisión corresponde á nai

No suposto de que a nai biolóxica estivese en situación de incapacidade laboral, o inicio do descanso e conseguinte subsidio ten lugar en todo caso, na data do parto.


En caso de adopción, garda con fins de adopción ou acollemento

 • Ben a partir da data da resolución xudicial pola que se constitúe a adopción, ben a partir da decisión administrativa de garda con fins de adopción ou de acollemento.
 • Nos supostos de adopción internacional, cando sexa necesario o desprazamento previo dos pais ao país de orixe do adoptado, poderá iniciarse o subsidio ata 4 semanas antes da resolución pola que se constitúa a adopción.

Prestación económica / Importe

A prestación económica por nacemento e coidado de menor consistirá nun subsidio equivalente ao 100 % dunha base reguladora que é equivalente á de incapacidade temporal, derivada de continxencias comúns.


Denegación anulación e suspensión

O dereito ao subsidio pode ser denegado, anulado ou suspendido cando a persoa beneficiaria:

 • Actúe fraudulentamente para obter ou conservar a prestación.
 • Traballe por conta propia ou allea durante os correspondentes períodos de descanso, agás se se trata da percepción do subsidio en réxime de xornada a tempo parcial ou nos supostos de pluriemprego e pluriactividade.

Os períodos de percepción do subsidio corresponderanse cos períodos de descanso que, neses casos, serán os non ocupados pola xornada a tempo parcial ou polos empregos ou actividades que non dan lugar ao subsidio.

 • Nos casos de adopción internacional, cando non achegue a documentación oportuna para considerar constituída a adopción, se transcorreron 4 semanas dende que anticipou o inicio do descanso. 

Extinción

Polo transcurso dos prazos máximos de duración dos períodos de descanso.

Pola reincorporación voluntaria ao traballo do beneficiario do subsidio con anterioridade ao cumprimento do prazo máximo de duración, cando o período de descanso o goce "exclusivamente"  un dos proxenitores. No caso de parto, a nai non se poderá reincorporar ao traballo ata que transcorresen as 6 semanas de descanso obrigatorias tras o parto.

Pola reincorporación voluntaria ao traballo de un dos proxenitores ou de ambos os dous con anterioridade ao cumprimento dos prazos máximos de duración, cando o período de descanso sexa gozado polos dous "sucesiva ou simultaneamente" .

 • Neste caso, a parte que restase para completar os prazos máximos de duración incrementará a duración do subsidio a que tivese dereito o outro beneficiario, sen prexuízo do establecido en caso de falecemento de fillos ou menores acollidos e da necesidade de que a nai, en caso de parto, exercite a opción a favor do outro proxenitor ao iniciarse o período de descanso por maternidade.
 • Por falecemento do beneficiario, agás que o outro proxenitor sobrevivinte poida continuar o goce do período de descanso que reste, segundo as condicións legal ou regulamentariamente establecidas.    
 • Por adquirir o beneficiario a condición de pensionista de xubilación ou incapacidade permanente, sen prexuízo do goce do período de descanso restante polo outro proxenitor.    


Xestión

 • O Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), con carácter xeral.
 • O Instituto Social da Mariña (ISM), cando se trate de traballadores incluídos no campo de aplicación do Réxime Especial do Mar


Complementary Content
${loading}