Erregimen Orokorra

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Babestutako egoera

 • Egoera babestutzat   joko da besteentzat lan egiten duen langilearen kontratua honakoengatik eten denean:  lanpostua aldatu behar izan duenean bere egoerarekin bateragarria den beste batera, azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 26.4 artikuluak aurreikusten dituen balditzekin, lanpostua teknikoki edo objektiboki posible ez denean, edo, arrazoiez behartu daitekeenean.

Aipaturiko 26. artikuluko egoerek Erregimen Orokorrean sartuta dagoen eta EPOE  funtzionario bati dagozkionean, babeseko egoeratzat hartuko da edoskitze naturalean arriskuagatik emandako baimena, Gizarte Segurantzaren prestazio ekonomikoa jasotzeko.

 • Ez dira babestutakotzat joko: langilearen edo seme-alabaren osasunean kalte eragin dezaketen arrisku edo patologiek sortutakoak, baldin eta lanpostuko edo egindako jardueretako agente, prozedura edo baldintzekin harremanik ez badute.

Onuradunak / Baldintzak

Edoskitzea bitarteko arriskua dela eta, kontratua eten zaien sozietate kooperatibetako edo lan-koperatibetako langile bazkideak eta bere konturako langileak, beti ere ondoko baldintzak betetzen badituzte:

 • Afiliatuak eta altan egotea Gizarte Segurantzaren sistemako erregimen batean. 
  • Afiliatu eta alta egoeratzat joko dira, nahiz eta enpresariak beren betebeharrak ez bete.
  • Zezenketetako profesionalentzat, aktiboen-erroldan izatea alta egoeran izatearen parekoa da.
  • Alta egoera berezitzat joko da legezko greba edo ugazaben itxiera.
 • Merkataritzako ordezkarien kasuan, honetaz gain, gertaera berehalakoan gertatuko den datan kuoten ordainketan egunean izatea eskatzen da. Kuoten ordainketan egunean izan ezean,  ordainketan eguneratzeko ohartaraziko zaie, eta prestazioaren ordainketa, behar honen baldintzapean izango da.
 • Artisten eta Zezenketetako profesionalen kasuan, ordaindugabeko kuotaren bat badute ekitaldi ekonomikoa amaitzean, aurreko parrafoan azaldutakoa aplikatuko zaie.
 • Jarduera anitzeko kasuetan:
  • Arrisku egoerak burututako jarduera guztietan eragina duenean, erregimen bakoitzean diru-laguntza jasotzeko eskubidea izango du haietako bakoitzean modu independentean eskatzen diren baldintzak betetzen baditu.
  • Arrisku egoerak langileak egindako jardueraren batean edo bestean eragina duenean, baina ez denetan, arrisku hori dagoen jardueretan sartzen diren erregimeneko diru-laguntza bakarrik jasotzeko eskubidea izango du.
  • Diru-laguntza jasotzea langileak aurretik egiten ziharduen eta edoskitze naturalean arriskurik eragiten ez duten jarduerekin jarraitzearekin bateragarria izango da.
 • Ez da kotizazioaren gutxieneko epea eskatzen , gertakizun profesionalengatikoa baita.

Prestazio ekonomikoa / Zenbatekoa

Diru-laguntza dagokion oinarri arautzailea-ri dagokiona da,  aldi baterako prestaziorako zehaztuta dagoenaren baliokidea izango dena, lan kontingentzien ondoriozkoa.

Eskubidearen sorrera eta iraupena

 • Eskubidearen sorrera:

Subsidiorako eskubidea edoskitze bitarteko arriskua dela eta, lan-kontratua eteten den egun beretik sortuko da.

Ez da diru-laguntza onartuko edoskitze aldiagatik amatasuneko atsedenaldia bukatu arte.

 • Iraupena:

Langilearen eta haren seme-alabaren babeserako aldian ordainduko da, 9 hile betetzen dituen arte asko jota,   onuraduna horren aurretik lanera itzuli denean edo antzerako egoera batean ezik. 

Lanaldi partzialera kontratatutako langileen kasuan, edoskitze bitarteko arriskua dela eta, lan-kontratuaren etendurak dirauen egun natural guztietan ordainduko da, aurreko paragrafoan aipatu salbuespenean izan ezik.

Ukatzea, baliogabetzea, etetea

Subsidiorako eskubidea ukatu, deuseztatu edo eten daiteke, onuradunak:

 • Iruzurrez jokatzen badu subsidioa lortu edo mantentzeko.

 • Bestelako lan edo jardueraren bat egiten badu, inoren edo norbere konturakoa, beti ere edoskitze bitarteko arriskua dela eta lan-kontratua eten ostean egindakoak, bateraezinak bere egoerarekin.

Iraungipena

Subsidiorako eskubidea iraungiko da:

 • Seme-alabak   9 hile  bete dituelako.
 • Emakume langilea  bere lanpostura edo aurreko lan jarduerara itzuli delako edo bere egoerarekin bateragarria den beste batera itzuli delako.
 • Legeak zehaztutako arrazoiengatik edo jarduera profesionala eten delako lan-kontratua bukatu delako.
 • Edoskitze naturala eten delako.
 • Onuraduna edo edoskitzen ari zuen seme-alaba hil delako. 
Langileak eta enpresak Erakunde Kudeatzaileari edo laguntzaileari diru-laguntza jasotzeko eskubidea ematen edo kentzen dion edozein egoera jakinarazi beharko dizkiote, derrigorrez.
Complementary Content
${loading}