Suspensió / Extinció

Suspensió

  • Quan el beneficiari haja actuat fraudulentament per tal d'obtindre o conservar el dret a les prestacions.

  • Quan la incapacitat permanent es dega o s'haja agreujat a conseqüència d'imprudència temerària del beneficiari.

  • Quan la incapacitat permanent es dega o s'haja agreujat a conseqüència d'haver refusat o abandonat, sense causa raonable, el tractament sanitari prescrit durant la situació d'incapacitat temporal.

  • Quan el beneficiari, sense causa raonable, refuse o abandone els tractaments o processos de readaptació i rehabilitació procedents. 

Extinció

  • Per revisió amb resultat de curació.

  • Per defunció del beneficiari.

  • Per reconeixement del dret a la pensió de jubilació, quan s'opte per esta pensió.

  • Per revisió d'ofici dictada per l'Entitat gestora en algun dels casos en què tal actuació estiga legalment permesa i d'esta es derive la pèrdua del dret a la pensió. 
Complementary Content
${loading}