Suspensió / Extinció

Suspensió

  • Quan el beneficiari hagi actuat fraudulentament per tal d'obtenir o conservar el dret a les prestacions.

  • Quan la incapacitat permanent es degui o s'hagi agreujat a conseqüència d'imprudència temerària del beneficiari.

  • Quan la incapacitat permanent es degui o s'hagi agreujat a conseqüència d'haver refusat o abandonat, sense causa raonable, el tractament sanitari prescrit durant la situació d'incapacitat temporal.

  • Quan el beneficiari, sense causa raonable, refusi o abandoni els tractaments o processos de readaptació i rehabilitació procedents. 

Extinció

  • Per revisió amb resultat de curació.

  • Per finament del beneficiari.

  • Per reconeixement del dret a la pensió de jubilació, quan s'opti per aquesta pensió.

  • Per revisió d'ofici dictada per l'Entitat gestora en algun dels casos en què tal actuació sigui legalment permesa i d'aquesta es derivi la pèrdua del dret a la pensió. 
Complementary Content
${loading}