Jubilació anticipada de treballadors amb una discapacitat igual o superior al 45%

L'edat ordinària exigida en cada moment es podrà reduir en el cas de treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que es tracte de discapacitats determinades reglamentàriament en què concórreguen evidències que determinen de manera generalitzada i apreciable una reducció de l'esperança de vida d'estes persones.

Beneficiaris / requisits

Els treballadors per compte d'altre i per compte propi inclosos en qualsevol dels règims que integren el Sistema de la Seguretat Social que acrediten:

  • Estar en situació d'alta o assimilada a l'alta en la data del fet causant.
  • Que al llarg de la seua vida laboral, han treballat un temps efectiu equivalent, almenys, al període mínim de cotització que s'exigeix per poder accedir a la pensió de jubilació, afectats per alguna de les discapacitats enumerades en l'apartat següent i que hagen determinat durant tot este temps un grau de discapacitat igual o superior al 45 per cent.

Discapacitats que poden donar lloc a la reducció de l'edat de jubilació

Les discapacitats en què es donen evidències que determinen de manera generalitzada i apreciable una reducció de l'esperança de vida i que poden donar lloc a l'anticipació de l'edat de jubilació són les enumerades a l'article 2 del RD 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desplega l'article 206 del Text Refós de la  LGSS  pel que fa a l'anticipació de la jubilació dels treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%.

Edat mínima de jubilació

L'edat mínima de jubilació de les persones afectades, en un grau igual o superior al 45 per cent, per una discapacitat de les enumerades a l'apartat anterior serà, excepcionalment, la de 56  anys (a partir de l'01-01-12).

Còmput del temps treballat

Per al còmput del temps efectivament treballat, es descomptaran totes les absències al treball, excepte les següents:

  • Les que siguen per motiu de baixa mèdica per malaltia comuna o professional, o accident, siga o no de treball.
  • Les que tinguen per motiu la suspensió del contracte de treball per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.
  • Les absències del treball amb dret a retribució.

Càlcul de la pensió

El període de temps en què resulte rebaixada l'edat de jubilació del treballador, es computarà com a cotitzat a l'efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable a la corresponent base reguladora per calcular l'import de la pensió de jubilació.

Dret d'opció

Els treballadors que complisquen les condicions exigides per a acollir-se al que establix el RD 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desplega l'article 206 del Text Refós de  la LGSS  pel que fa a l'anticipació de la jubilació dels treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45% i el RD 1539/2003, de 5 de desembre, pel qual s'establixen coeficients reductors de l'edat de jubilació a favor dels treballadors que acrediten un grau important de discapacitat, podran optar per l'aplicació del que els siga més favorable.

Complementary Content
${loading}