Règims Especials

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Integració del Règim Especial Agrari en el Règim General:

Els treballadors per compte d'altri agraris inclosos en el REA , així com els empresaris als quals presten els seus servicis, queden integrats, amb efecte a partir de l'1-1-12, en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un Sistema especial per a eixos treballadors,  i tenen dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General (disposició final 5a) del Text Refós de la LGSS).

Integració del Règim Especial d' Empleats de Llar en el Règim General:

Amb efecte a partir de l'1-1-2012, el Règim Especial dels Empleats de la Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un sistema especial per a eixos treballadors, els quals tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb les peculiaritats que es determinen reglamentàriament (article 251 del Text Refós de la LGSS). 

Requisits generals exigits

Els requisits generals per tindre dret a la prestació d'incapacitat permanent en  els Règims Especials són, en cada cas, els següents:

 • Estar donat d'alta o en una situació assimilada a l'alta en el Règim corresponent. No obstant això, es pot tindre dret a pensió d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa derivades de contingències comunes des de la situació de no-alta.

 • Reunir el període mínim de cotització exigit, si escau.

 • Estar al corrent en el pagament de les quotes, de les quals siguen responsables directes els treballadors, encara que la prestació siga reconeguda, com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.
  • A este efecte, serà aplicable el mecanisme d'invitació al pagament previst en l'|art.  28.2 del Decret 2530/1970, de 20 d'agost, independentment del règim de la Seguretat Social en què l'interessat estiga incorporat en el moment d'accedir a la prestació o en el qual obtinga esta prestació.
  • Quan s'haja considerat l'interessat al corrent en el pagament de les cotitzacions a l'efecte del reconeixement d'una prestació, en virtut d'un ajornament en el pagament de les quotes degudes, però que posteriorment incomplisca els terminis o les condicions d'eixe ajornament, perdrà la consideració d'estar al corrent en el pagament i, per tant, se suspendrà immediatament la prestació reconeguda que estava percebent, la qual només podrà ser rehabilitada quan haja saldat totalment el deute amb la Seguretat Social. Per a esta finalitat, l'Entitat Gestora de la prestació podrà traure de cada mensualitat meritada per l'interessat la quota deguda corresponent.
  • A l'efecte del reconeixement del dret a una pensió, les cotitzacions corresponents al mes del fet causant de la pensió i als dos mesos previs a este fet causant, l'ingrés de les quals encara no conste com a tal en els sistemes d'informació de la Seguretat Social, es presumiran ingressades sense necessitat que l'interessat ho haja d'acreditar documentalment, sempre que el treballador acredite el període mínim de cotització exigible, sense computar a este efecte el període de tres mesos esmentat.
  • En estos supòsits, l'entitat gestora revisarà, amb periodicitat anual, totes les pensions reconegudes durant l'exercici immediatament anterior sota la presumpció de situació d'estar al corrent per verificar l'ingrés puntual i efectiu d'estes cotitzacions. En cas contrari, es procedirà immediatament a la suspensió del pagament de la pensió, i s'aplicaran les mensualitats retingudes a l'amortització de les quotes degudes fins a la seua total extinció, i el pagament de la pensió es rehabilitarà a partir d'este moment.

Règim Especial de la Mineria del Carbó

La prestació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el Règim General de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

 • Valoració conjunta de l'estat del treballador per a la declaració inicial de la incapacitat permanent o de la seua revisió:

  La qualificació de la incapacitat, tant inicial com per posteriors revisions, es durà a terme valorant l'estat del beneficiari resultant del conjunt de reduccions anatòmiques o funcionals determinades per les distintes contingències que poden concórrer.
 • Base reguladora:

Quan la incapacitat permanent derive de contingències comunes, la base reguladora serà la que corresponga en cada cas, si bé les bases de cotització a tindre en compte seran les bases normalitzades.

 • Se aplican las bonificaciones de edad en caso de incapacidad permanente total, tanto a efectos de la sustitución excepcional de la pensión vitalicia por una indemnización a tanto alzado como del posible incremento del 20% correspondiente a la incapacidad permanente total cualificada.

  Dichas bonificaciones resultan de aplicar al período de tiempo efectivamente trabajado en cada categoría profesional de la minería del carbón, el coeficiente que corresponda, de conformidad con una escala que comprende desde el 0,50 al 0,05 según la peligrosidad y toxicidad de la actividad desarrollada.
 • Quantia de la pensió dels incapacitats absoluts i grans invàlids en complir l'edat de jubilació:

  Beneficiaris:

  Els pensionistes d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa d'aquest règim especial, que complisquen els següents requeriments:
 • Tindre 65 anys d'edat real o de la teòrica que resulte d'aplicar les bonificacions d'edat a les que es fa referència en el punt anterior.
 • No ser titular de cap altra pensió de la Seguretat Social o haver-ne renunciat.
 • Que la pensió d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa no haja substituït, en virtut d'opció, a la de jubilació que l'interessat percebia d'aquest règim especial.

Quantia:

La nova quantia serà equivalent a la que correspondria, el dia 1 del mes següent en què l'interessat exercite el seu dret, a una pensió de jubilació determinada conforme a unes determinades regles, sempre que la quantia resulte superior a la que tenia abans.

Més informació relativa a aquest Règim:
Complementary Content
${loading}