Incapacitat permanent parcial

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

És aquella que, sense aconseguir el grau de total, ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el seu rendiment normal per a la professió habitual, sense impedir-li la realització de les tasques fonamentals.

Situacions assimilades a la de l'alta

 • La situació legal de desocupació, total i subsidiada, i la de desocupació involuntària una vegada exhaurida la prestació contributiva o assistencial, sempre que en esta situació es mantinga la inscripció com a desocupat en l'oficina d'ocupació.
 • La situació del treballador durant el període corresponent a les vacacions anuals retribuïdes de què no haja gaudit abans de la fi del contracte.
 • L'excedència forçosa.
 • El període de temps en què el treballador estiga en situació d'excedència per estar a càrrec d'un fill, d'un menor acollit o d'altres familiars que excedisca el període considerat de cotització efectiva en l'article 237 de la LGSS.
 • El trasllat del treballador fora del territori nacional per indicació de l'empresa.
 • Els períodes d'inactivitat entre faenes de temporada.
 • Els períodes de presó conseqüència dels supòsits previstos a la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'Amnistia, d'acord amb les condicions regulades a la Llei 18/1984, de 8 de juny.
 • La situació d'aquells treballadors que no es troben en alta ni en cap altra de les situacions assimilades, després d'haver prestat servicis en llocs de treball que oferiren risc de malaltia professional i només a l'efecte que se'ls puga declarar una incapacitat permanent deguda a eixa contingència.
 • Els períodes de percepció de l'ajuda equivalent a jubilació anticipada i de l'ajuda prèvia a la jubilació ordinària.
 • La situació d'incapacitat temporal que subsistix una vegada extingit el contracte. 
 • La situació de maternitat o paternitat que subsistix una vegada extingit el contracte de treball o que comença mentres es percep la prestació per desocupació.
 • En el cas dels artistes i professionals taurins, els dies que es consideren cotitzats dins de cada any natural en aplicació de les normes que regulen la seua cotització i que no es corresponguen amb els de prestació de servicis.
 • En el cas dels treballadors afectats pel síndrome tòxic que, per este motiu, van deixar d'exercir en algun moment la seua activitat laboral o professional i no han pogut reprendre l'exercici, que hagen estat en situació d'alta en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, la situació assimilada s'entén en relació amb el règim a què pertanyia el treballador quan va deixar de dur a terme la seua activitat i també en relació amb les contingències comunes. 
 • El període de suspensió del contracte de treball per decisió de la treballadora que es veja obligada a abandonar el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima de la violència de gènere.

Fet causant / Efectes econòmics

 • Fet causant:

  Si la incapacitat permanent sorgix després d'haver-se extingit la incapacitat temporal de la qual deriva, bé per esgotament del termini, bé per alta mèdica amb proposta d'incapacitat permanent, el fet causant s'entén produït en la data d'extinció de la incapacitat temporal.

  Si la incapacitat permanent no ve precedida d'incapacitat temporal o esta no s'ha extingit, el fet causant s'entén produït en la data d'emissió del dictamen-proposta de l'Equip de Valoració d'Incapacitats (EVI).
 • Efectes econòmics: la prestació es fa efectiva a partir de la corresponent resolució.

Quantia / Abonament

Quantia:

 • La prestació consistix en una indemnització a tant alçat.

 • La quantia de la indemnització és igual a 24 mensualitats de la base reguladora que va servir per al càlcul del subsidi d'incapacitat temporal del qual deriva la incapacitat permanent.

 • En els supòsits que no existira incapacitat temporal prèvia, perquè el beneficiari manca de tal protecció, es prendrà com a base reguladora la que corresponguera per incapacitat temporal, en cas d'haver tingut dret a aquesta prestació.

Abonament:

 • S'abona en un pagament únic.

 • Es garantixen quanties mínimes en els casos d'incapacitat permanent parcial, causada a l'empara del Reglament d'Accidents de Treball (aprovat per Decret de 22-6-56), en complir els beneficiaris 65 anys d'edat.

 • La prestació es troba subjecta a tributació en els termes establerts a les normes reguladores de l'Impost sobre la renda de las persones físiques (IRPF) i sotmesa, si escau, al sistema general de retencions a compte de l'impost.

Comptabilitats

 • És compatible amb el desenrotllament de qualsevol activitat laboral, tant per compte d'altres com per compte propi.

 • És compatible amb el manteniment del treball que es desenrotllava. 

Gestió / Pagament

 • La gestió és efectuada per:

  • L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), amb caràcter general.

  • L'Institut Social de la Marina (ISM), si es tracta de treballadors inclosos en el camp d'aplicació del Règim Especial del Mar.

 • El pagament és dut a terme per:

  • L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o, si escau, l'Institut Social de la Marina (ISM), quan la incapacitat permanent deriva d'una malaltia comuna o d'un accident no laboral.

  • L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, si escau, quan la incapacitat permanent derive d'una malaltia professional.

  • L'Institut Nacional de la Seguretat Social o la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, si escau, quan derive d'un accident laboral.
Complementary Content
${loading}