Incapacitat permanent parcial

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La que, sense assolir el grau de total, ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el seu rendiment normal per a la professió habitual, sense impedir-li la realització de les tasques fonamentals.

Situacions assimilades a la de l'alta

 • La situació legal d'atur, total i subsidiat, i la d'atur involuntari una vegada esgotada la prestació contributiva o assistencial, sempre que en aquesta situació es mantingui la inscripció com a aturat a l'oficina d'ocupació.
 • La situació del treballador durant el període corresponent a les vacances anuals retribuïdes i no gaudides abans de la finalització del contracte.
 • L'excedència forçosa.
 • El període de temps en què el treballador romangui en situació d'excedència per cura de fill, de menor acollit o d'altres familiars que superi el període considerat de cotització efectiva en l'article 237 de la LGSS.
 • El trasllat del treballador fora del territori nacional per part de l'empresa.
 • Els períodes d'inactivitat entre treballs de temporada.
 • Els períodes de presó soferts com a conseqüència dels supòsits previstos en la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'Amnistia, en els termes regulats a la Llei 18/1984, de 8 de juny.
 • La situació d'aquells treballadors que no es trobin d'alta ni en cap altra situació assimilada a la d'alta, després d'haver prestat serveis en llocs de treball que tinguin associat un risc de malaltia professional i només per tal de poder rebre el reconeixement d'una incapacitat permanent a causa d'aquesta contingència.
 • Els períodes de percepció de l'ajuda equivalent a la jubilació anticipada i l'ajuda prèvia a la jubilació ordinària.
 • La situació d'incapacitat temporal que subsisteix una vegada extingit el contracte. 
 • La situació de maternitat o paternitat que subsisteix una vegada extingit el contracte de treball o que comença mentre es percep la prestació d'atur.
 • En el cas dels artistes i professionals taurins, el dies que es consideren cotitzats de cada any natural en aplicació de les normes que en regulen la cotització i que no es corresponen amb els de prestació de serveis.
 • En el cas dels treballadors afectats pel síndrome tòxic que, per aquest motiu, van deixar d'exercir, al seu dia, la seva activitat laboral o professional i no han pogut reprendre'n l'exercici i que hagin estat d'alta en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, la situació assimilada s'entendrà en relació amb el règim en què estava enquadrat el treballador quan va deixar d'exercir la seva activitat i també en relació amb les contingències comunes. 
 • El període de suspensió del contracte de treball per decisió de la treballadora que es vegi obligada a abandonar el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima de la violència de gènere.

Fet causant / Efectes econòmics

 • Fet causant:

  Si la incapacitat permanent sorgeix després d'haver-se extingit la incapacitat temporal de la qual deriva, bé per esgotament del termini, bé per alta mèdica amb proposta d'incapacitat permanent, el fet causant s'entén produït en la data d'extinció de la incapacitat temporal.

  Si la incapacitat permanent no ve precedida d'incapacitat temporal o aquesta no s'ha extingit, el fet causant s'entén produït en la data d'emissió del dictamen-proposta de l'Equip de Valoració d'Incapacitats (EVI).
 • Efectes econòmics: la prestació es fa efectiva a partir de la corresponent resolució.

Quantia / Abonament

Quantia:

 • La prestació consisteix en una indemnització a tant alçat.

 • La quantia de la indemnització és igual a 24 mensualitats de la base reguladora que va servir per al càlcul del subsidi d'incapacitat temporal del qual deriva la incapacitat permanent.

 • En els supòsits que no hi hagués incapacitat temporal prèvia, perquè el beneficiari manca de tal protecció, es prendrà com a base reguladora la que correspongués per incapacitat temporal, en cas d'haver tingut dret a aquesta prestació.

Abonament:

 • S'abona en un pagament únic.

 • Es garanteixen quanties mínimes en els casos d'incapacitat permanent parcial, causada a l'empara del Reglament d'Accidents de Feina (aprovat per Decret de 22-6-56), en complir els beneficiaris 65 anys d'edat.

 • La prestació es troba subjecta a tributació en els termes establerts a les normes reguladores de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i sotmesa, si escau, al sistema general de retencions a compte de l'impost.

Comptabilitats

 • És compatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat laboral, tant per compte d'altri com per compte propi.

 • És compatible amb el manteniment de la feina que es desenvolupava. 

Gestió / Pagament

 • La gestió és efectuada per:

  • L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), amb caràcter general.

  • L'Institut Social de la Marina (ISM), si es tracta de treballadors inclosos en el camp d'aplicació del Règim Especial del Mar.

 • El pagament és dut a terme per:

  • L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o, si s'escau, l'Institut Social de la Marina (ISM), quan la incapacitat permanent deriva d'una malaltia comuna o d'un accident no laboral.

  • L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, si s'escau, quan la incapacitat permanent derivi d'una malaltia professional.

  • L'Institut Nacional de la Seguretat Social o la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, si s'escau, quan derivi d'un accident de treball.
Complementary Content
${loading}