Concepte

  • En la modalitat contributiva, és incapacitat permanent la situació del treballador que, després d'haver estat sotmés al tractament prescrit, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives que disminuïsquen o anul·len la seua capacitat laboral. No obstarà a esta qualificació la possibilitat de recuperació de la capacitat laboral de l'invàlid si eixa possibilitat s'estima mèdicament com a incerta o a llarg termini.

    Les reduccions anatòmiques o funcionals existents en la data de l'afiliació de l'interessat en la Seguretat Social no impediran la qualificació de la situació d'incapacitat permanent quan es tracte de persones amb discapacitat i després de l'afiliació estes reduccions s'hagen agreujat, de manera que provoquen per elles mateixes o per concurrència amb noves lesions o patologies una disminució o anul·lació de la capacitat laboral que tenia l'interessat en el moment de la seua afiliació.
  • En la modalitat no contributiva, podran ser constitutives d'invalidesa les deficiències, previsiblement permanents, de caràcter físic o psíquic, congènites o no, que anul·len o modifiquen la capacitat física, psíquica o sensorial dels que les patixen.
  • La IP s'haurà de derivar de la situació d'incapacitat temporal, llevat que afecte els que manquen de protecció quant a la IT esmentada pel fet de trobar-se en una situació assimilada a la d'alta que no la comprenga, o en els supòsits d'assimilació a treballadors per compte d'altri en els que es done la mateixa circumstància, o en els casos d'accés a la IP des de la situació de no-alta.
Complementary Content
${loading}