Compatibilidades

  • A pensión non impedirá o exercicio daquelas actividades, sexan ou non lucrativas, compatibles co estado do inválido e que non representen un cambio na súa capacidade de traballo para os efectos de revisión.

    Se se realizan traballos susceptibles de inclusión nalgún dos réximes da Seguridade Social, existe a obriga de cursar a correspondente alta e cotizar, debendo comunicar o pensionista á Entidade xestora o inicio da actividade, xa sexa por conta allea ou propia.

    O cumprimento destas obrigas enténdese sen prexuízo das facultades de revisión da incapacidade permanente que asisten á Entidade xestora que recoñeceu a pensión.
  • Con efectos dende o 01-01-2014, o gozo da pensión de incapacidade permanente absoluta e de grande invalidez a partir da idade de acceso á pensión de xubilación será incompatible co desempeño polo pensionista dun traballo por conta propia ou por conta allea, que determine a súa inclusión nalgún dos réximes do Sistema da Seguridade Social, nos mesmos termos e condicións que os regulados para a pensión de xubilación na súa modalidade contributiva no  artigo 213  do Texto Refundido  da LGSS.
Complementary Content
${loading}