Compatibilitats

  • La pensió no impedirà l'exercici d'aquelles activitats, siguin o no lucratives, compatibles amb l'estat de l'invàlid i que no representin un canvi en la seva capacitat de treball a l'efecte de revisió.

    Si es duen a terme treballs susceptibles d'inclusió en algun dels règims de la Seguretat Social, hi ha l'obligació de donar-se d'alta i cotitzar, i el pensionista ha de comunicar a l'entitat gestora l'inici de l'activitat, ja sigui per compte d'altri o propi.

    El compliment d'aquestes obligacions s'entén sense perjudici de les facultats de revisió de la incapacitat permanent a què té dret l'entitat gestora que ha reconegut la pensió.
  • Amb efecte a partir de l'1-1-2014, el gaudi de la pensió d'incapacitat permanent absoluta i de gran invalidesa a partir de l'edat d'accés a la pensió de jubilació serà incompatible amb l'exercici per part del pensionista d'un treball, per compte propi o d'altri, que determini la seva inclusió en algun dels règims del Sistema de la Seguretat Social, amb els mateixos termes i condicions que els que regula per a la pensió de jubilació en la seva modalitat contributiva  l'article 213 del Text Refós  de la LGSS.
Complementary Content
${loading}