Quantia / Abonament

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La quantia de la pensió s'obté aplicant a la base reguladora el percentatge corresponent.

Base reguladora

Si la incapacitat deriva de malaltia comuna:

 • Beneficiari en situació d'alta o assimilada o en situació de "no alta":

  Es calcula aplicant íntegrament les mateixes regles que les assenyalades per a la incapacitat permanent total derivada de malaltia comuna.

Si la incapacitat deriva d'accident no laboral:

 • Beneficiari en situació d'alta o assimilada:

  Es calcula aplicant les mateixes regles que les assenyalades per a la incapacitat permanent total derivada d'accident no laboral.
 • Beneficiari en situació de "no alta":

  Serà el quocient que resulte de dividir per 112 les bases de cotització de l'interessat durant els 96 mesos immediatament anteriors a aquell en què es produïsca el fet causant. El còmput de les bases es realitzarà d'acord amb les regles següents:
  • Les bases dels 24 mesos anteriors al mes previ al del fet causant es computen en el seu valor nominal.
  • Les bases restants s'actualitzaran d'acord amb l'evolució de l'Índex de Preus al Consum, des del mes a què aquelles corresponguen fins al mes immediatament anterior a aquell en què s'inicia el període de bases no actualitzables al qual es refereix el paràgraf anterior.

  Integració de llacunes:

  Si en el període a tindre en compte per al càlcul aparegueren mesos durant els quals no existira l'obligació de cotitzar, les llacunes de cotització s'integraran amb la base mínima de cotització del Règim General vigent en cada moment per a treballadors de més de 18 anys. Quan en algun dels mesos, l'obligació de cotitzar existisca només durant una part del mes, procedirà la integració assenyalada en el paràgraf anterior per la part del mes en què no existisca obligació de cotitzar, sempre que la base de cotització corresponent al primer període no arribe a la quantia de la base mínima mensual assenyalada. En aquest cas, la integració arribarà fins a esta última quantia. 

  En cas de treballadors inclosos en el Sistema especial per a empleats de llar, des de l'any 2012 fins l'any 2018, per al càlcul de la BR de la pensió de d'incapacitat permanent derivada de contingències comunes, només es tindran en compte els períodes realment cotitzats.

  En el cas de treballadors inclosos en el Sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris, a partir de l'01-01-2012, per al càlcul de la BR només es tindran en compte els períodes realment cotitzats (no s'aplicarà integració de llacunes).

  En els casos de contractes a temps parcial, de relleu i fixos discontinus:
  • La integració dels períodes, durant els quals no hi haja hagut obligació de cotitzar, es durà a terme amb la base mínima de cotització d'entre les aplicables en cada moment, corresponent al nombre d'hores contractades en la data en què es va interrompre o va extingir l'obligació de cotitzar. Si l'obligació de cotitzar existeix només durant una part del mes, la integració procedirà per la part del mes en què no existisca obligació de cotitzar, sempre que la base de cotització corresponent no arribe a la quantia de la base mínima aplicable.
  • A excepció dels períodes entre temporades o campanyes dels treballadors amb contracte de treball fix-discontinu, en cap cas es consideraran llacunes de cotització les hores o dies en què no es treballe en raó a les interrupcions en la prestació de serveis derivats del mateix contracte a temps parcial.

Si la incapacitat deriva d'accident de treball o malaltia professional:


La base reguladora es calcula sobre salaris reals, aplicant les mateixes regles que les assenyalades per a la incapacitat permanent total derivada d'aquestes contingències.

Abonament

 • Les pensions derivades de malaltia comuna i accident no laboral s'abonen en 14 pagaments, un per cada un dels mesos de l'any i dos pagaments extraordinaris l'any, que es fan efectius juntament amb les mensualitats de juny i novembre i pel mateix import que el de la mensualitat ordinària corresponent als dits mesos.

 • Les pensions derivades d'accident de faena i malaltia professional s'abonen en 12 mensualitats, ja que els pagaments extraordinaris estan prorratejats dins de les mensualitats ordinàries, una vegada s'han tingut en compte per al càlcul de la base reguladora de la pensió.

 • Es garantixen quanties mínimes mensuals, l'import de les quals variarà en funció del fet que el beneficiari tinga o no cònjuge a càrrec.

 • Les pensions d'incapacitat permanent absoluta i les de gran invalidesa, així com les de jubilació que se'n deriven, per canvi de denominació en complir el beneficiari 65 anys d'edat, estan exemptes de retenció de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). 
Complementary Content
${loading}