Quantia / Abonament

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La quantia de la pensió s'obté aplicant a la base reguladora el percentatge corresponent .

Percentatge

 • El 100% de la base reguladora.
 • En els casos d'accident de treball o malaltia professional:

  Les pensions s'augmentaran, segons la gravetat de la falta, d'un 30% a un 50% quan la lesió es produeixi per màquines, artefactes o a instal·lacions, centres o llocs de treball que no disposin dels dispositius de precaució reglamentaris, els tinguin inutilitzats o en males condiciones, o quan no s'hagin observat les mesures de seguretat i higiene a la feina o les elementals de salubritat o les d'adequació personal a cada feina, tenint en compte les seves característiques i l'edat, el sexe i les altres condicions del treballador.

  Aquest recàrrec recau directament en l'empresari infractor.

  No serà aplicable als empleats de la llar el recàrrec de les prestacions econòmiques en cas d'AT i MP per falta de mesures de prevenció de riscos laborals.
 • En els casos en què el treballador, una vegada complerta l'edat ordinària de jubilació o més, accedeix a la pensió d'incapacitat permanent absoluta derivada de contingències comunes, pel fet de no complir els requisits per tenir dret a la pensió de jubilació:

  El percentatge aplicable és el que correspon al període mínim de cotització establert, en cada moment, per a l'accés a la pensió de jubilació. Actualment, aquest percentatge és del 50%, el qual s'aplica a la base reguladora corresponent.

Aplicació del complement per maternitat:

A les dones que hagin tingut dos fills o més, biològics o adoptats, s'aplicarà un complement per maternitat consistent en un percentatge aplicable a l'import de la pensió que s'origini a partir de l'1 de gener de 2016, calculada d'acord amb el que assenyalen els apartats anteriors. Aquest percentatge serà del 5% en el cas de dos fills, del 10% amb tres fills i del 15% en el cas de quatre fills o més.

Són computables per a la determinació del dret i la seva quantificació els fills, independentment que el naixement s'hagi produït a Espanya o a l'estranger.

Base reguladora

Si la incapacitat derriva d'una malaltia comuna:

 • Beneficiari en situació d'alta, assimilada a la de l'alta o en situació de no-alta:

  Es calcula aplicant íntegrament les mateixes regles que les assenyalades per a la incapacitat permanent total derivada de malaltia comuna.

Si la incapacitat deriva d'un accident no laboral:

 • Beneficiari en situació d'alta o assimilada:

  Es calcula aplicant les mateixes regles que les assenyalades per a la incapacitat permanent total derivada d'accident no laboral.
 • Beneficiari en situació de no-alta:

  És el quocient que s'obté de dividir per 112 les bases de cotització de l'interessat durant els 96 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant. El còmput d'aquestes bases es fa segons les regles següents:
  • Les bases dels 24 mesos anteriors al mes previ al del fet causant es computen segons el seu valor nominal.
  • Les bases de cotització restants s'actualitzen d'acord amb l'evolució de l'índex de preus de consum des del mes al que aquestes bases corresponen fins al mes immediatament anterior al mes en què s'inicia el període de bases no actualitzables a què es refereix el paràgraf anterior.

  Integració de llacunes:

  Si en el període que cal tenir en compte per al càlcul apareixen mesos durant els qual no hi hagi hagut obligació de cotitzar, les llacunes de cotització s'integren amb la base mínima d'entre totes les existents en cada moment per als treballadors majors de 18 anys. En els supòsits en què en un dels mesos hi hagi obligació de cotitzar només durant una part del mes, escau la integració assenyalada en el paràgraf anterior per la part del mes en què no hi hagi obligació de cotitzar, sempre que la base de cotització que correspongui al primer període no assoleixi la quantia de la base mínima mensual assenyalada. En aquest supòsit, la integració assoleix aquesta última quantia. 

  En el cas de treballadors inclosos en el sistema especial per a empleats de la llar, des de l'any 2012 fins l'any 2018, per al càlcul de la BR de la pensió d'incapacitat permanent derivada de contingències comunes només es tenen en compte els períodes realment cotitzats (no s'aplica integració de llacunes).

  En el cas de treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris, a partir de 01-01-2012, per al càlcul de la BR només es tenen en compte els períodes realment cotitzats (no s'aplica la integració de llacunes).

  En els supòsits de contractes a temps parcial, de relleu i fixos discontinus:
  • La integració dels períodes, durant els quals no hi ha hagut obligació de cotitzar, es du a terme amb la base mínima de cotització d'entre les aplicables en cada moment, i que correspon al nombre d'hores contractades en la data en què es va interrompre o extingir l'obligació de cotitzar. Si hi ha obligació de cotitzar només durant una part del mes, la integració es fa per la part del mes en què no hi ha obligació de cotitzar, sempre que la base de cotització corresponent no assoleixi la quantia de la base mínima aplicable.
  • Amb l'excepció dels períodes entre temporades o campanyes dels treballadors amb contracte de treball fix discontinu, en cap cas es consideren llacunes de cotització les hores o dies en què no es treballi arran de les interrupcions en la prestació de serveis derivades del contracte a temps parcial.

Si la incapacitat deriva d'un accident laboral o una malaltia professional:


La base reguladora es calcula sobre els salaris reals i s'apliquen les mateixes regles que les assenyalades per a la incapacitat permanent total derivada d'aquestes contingències.

Abonament

 • Les pensions derivades de malaltia comuna i accident no laboral s'abonen en 14 pagaments, un per cada un dels mesos de l'any i dos pagaments extraordinaris l'any, que es fan efectius juntament amb les mensualitats de juny i novembre i pel mateix import que el de la mensualitat ordinària corresponent als esmentats mesos.

 • Les pensions derivades d'accident de feina i malaltia professional s'abonen en 12 mensualitats, ja que els pagaments extraordinaris estan prorratejats dins de les mensualitats ordinàries, un cop s'han tingut en compte per al càlcul de la base reguladora de la pensió.

 • Es garanteixen quanties mínimes mensuals, l'import de les quals variarà en funció del fet que el beneficiari tingui o no cònjuge a càrrec.

 • Les pensions d'incapacitat permanent absoluta i les de gran invalidesa, així com les de jubilació que se'n derivin, per canvi de denominació en complir el beneficiari 65 anys d'edat, són exemptes de retenció de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). 
Complementary Content
${loading}