Règim General

Situació protegida

Es considera situació protegida la reducció de la jornada laboral, amb la disminució proporcional del salari, que duguin a terme els progenitors, adoptants o acollidors de caràcter familiar en delegació de guarda per a la convivència preadoptiva o permanent, quan ambdós treballin, per a la cura del menor al seu càrrec afectat per càncer o una altra malaltia greu de les incloses en la llista de l'annex del RD 1148/2011, de 29 de juliol, que impliquin ingrés hospitalari de llarga durada que requereixi que se'n tingui cura de manera directa, contínua i permanent, durant l'hospitalització i el tractament continuat de la malaltia.

Es considera ingrés hospitalari de llarga durada, la continuació del tractament mèdic o l'assistència del menor a domicili després del diagnòstic i hospitalització per malaltia greu. 

L'acreditació de la situació protegida s'efectuarà, fins i tot en els casos que l'atenció i el diagnòstic s'hagin dut a terme per serveis mèdics privats, mitjançant declaració emplenada pel facultatiu del|SPS o l'òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent, responsable de l'atenció del menor. Quan el diagnòstic i tractament del càncer o malaltia greu del menor s'hagi efectuat a través dels serveis mèdics privats, s'exigeix que la declaració s'empleni, a més a més, pel metge del centre responsable de l'atenció del menor.

Així mateix, es considera situació protegida, en els mateixos termes establerts per als supòsits d'adopció i acolliment familiar, la constitució de tutela sobre el menor per designació de persona física, quan el tutor és un familiar que, d'acord amb la legislació civil, no pot adoptar el menor.

Quan hi ha recaiguda del menor pel càncer o la mateixa malaltia greu, no cal un nou ingrés hospitalari, si bé s'ha d'acreditar, mitjançant una nova declaració mèdica, la necessitat, després del diagnòstic i hospitalització, de la continuació del tractament mèdic, i també de l'assistència directa, continuada i permanent del menor per part del progenitor, adoptant o acollidor. 

Causants

Els fills o menors acollits a càrrec del beneficiari, sempre que:

 • Siguin menors de 18 anys.
 • Pateixin càncer o qualsevol altra malaltia greu que requereixi l'ingrés hospitalari de llarga durada.
 • I, a més, els calgui l'assistència directa, contínua i permanent dels seus progenitors, adoptants o acollidors.

Beneficiaris / Requisits

Són beneficiaris els treballadors per compte d'altri o per compte propi, independentment del seu sexe, sempre que:

 • Redueixin la jornada laboral en almenys un 50% de la seva durada. El subsidi es reconeixerà en proporció amb el percentatge de reducció que experimenti la jornada de treball de què gaudeixin les persones treballadores.

  Per a la percepció del subsidi, el percentatge de reducció de la jornada es considera que es refereix a una jornada laboral d'una persona treballadora a temps complet comparable de la mateixa empresa i centre de treball que realitzi una feina idèntica o similar, i es computa sense tenir en compte d'altres reduccions de jornada que, si escau, gaudeixin les persones treballadores per raó de guarda legal de menors o per tenir cura de familiars, o per qualsevol altra causa.

  En el supòsit de treballadors contractats a temps parcial, no es té dret al subsidi quan la durada efectiva de la jornada a temps parcial sigui igual o inferior al 25% d'una jornada de treball d'una persona treballadora a temps complet comparable. Això no obstant, si la persona treballadora té dos o més contractes a temps parcial, se sumen les jornades efectives de treball a efectes de determinar el límit esmentat.
 • Estiguin afiliats i en situació d'alta en algun dels règims del Sistema de la Seguretat Social.

  Dins de cada unitat familiar, ambdues persones progenitores, adoptants o acollidores han d’acreditar que es troben afiliades i en situació d’alta en algun règim públic de Seguretat Social o només una d’elles, si l’altra, a raó de l’exercici de la seva activitat professional, està incorporada obligatòriament a la mutualitat de previsió social establerta pel corresponent col·legi professional. 

  S’entendrà que es compleix aquest requisit en aquells supòsits que la persona progenitora, adoptant o acollidora del menor, que no és beneficiària de la prestació, tingui subscrit un conveni especial en el Sistema de la Seguretat Social per realitzar la seva activitat laboral en un país en el qual no existeixi instrument internacional de Seguretat Social.

 • Acreditin en el període de cotització exigit en cada cas:
   
  • Si són menors de 21 anys en la data en què iniciïn la reducció de la jornada laboral: no s'exigeix cap període de cotització.
  • Si han complert 21 anys d’edat i són menors de 26 en la data en què iniciïn la reducció de jornada: 90 dies cotitzats dins dels 7 anys immediatament anteriors a l’esmentada data. Es considera que es compleix aquest requisit si, alternativament, acredita 180 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral, abans de la data indicada.
  • Si són menors de 26 anys en la data en què iniciïn la reducció de la jornada laboral: 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data esmentada. Es considera que es compleix aquest requisit si, alternativament, acredita 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral, abans de la data indicada.

Quan es tracti de treballadors a temps parcial, l'espai de temps immediatament anterior a l'inici de la reducció de la jornada laboral, en què ha d'estar comprès el període mínim de cotització exigit, s'incrementa en proporció inversa a l'existent entre la jornada efectuada per la persona treballadora i la jornada habitual en l'activitat corresponent i, exclusivament, amb relació als períodes en què durant aquest espai de temps, s'hagi realitzat una jornada inferior a l'habitual.

 • Estiguin al corrent en el pagament de les quotes de les quals siguin responsables directes els treballadors, tot i que la prestació sigui reconeguda com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.

  A aquest efecte, serà aplicable el mecanisme d'invitació al pagament previst en |l’art.  28.2 del Decret 2530/1970, del 20 d’agost, independentment del règim de la Seguretat Social en què l'interessat estigui incorporat en el moment d'accedir a la prestació o en el qual obtingui aquesta prestació. 
 • En les situacions de pluriocupació, el reconeixement del subsidi s'efectua en proporció al percentatge de reducció que experimenti el total de la jornada de treball de les diferents ocupacions.
 • En les situacions de pluriactivitat, es pot percebre el subsidi en cada un dels règims de la Seguretat Social en què es compleixin els requisits exigits.

  Si s'acrediten les condicions per accedir a la prestació només en un dels règims, es reconeix un únic subsidi i es computen exclusivament les cotitzacions satisfetes a aquest règim.

  Si no es compleixen els requisits en cap dels règims per accedir al dret, es totalitzen les cotitzacions efectuades en tots ells, sempre que no se superposin, i es reconeix el subsidi pel règim en què s'acreditin més dies de cotització.

Determinació del subjecte beneficiari

 • Quan ambdós progenitors, adoptants o acollidors tinguin dret al subsidi, només se li pot reconèixer a un dels dos.

 • En els casos de separació judicial, nul·litat o divorci, si ambdós progenitors, adoptants o acollidors tenen dret al subsidi es reconeix a favor de qui es determini de comú acord. A falta d'acord i de previsió judicial expressa, s'atribueix la condició de beneficiari a qui es concedeixi la custòdia del menor i, si aquesta és compartida, a qui ho sol·liciti primer. El que es disposa en aquest paràgraf s'aplica també en els supòsits de ruptura d'una unitat familiar basada en una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal.

 • Sempre que els dos progenitors, adoptants o acollidors compleixin els requisits establerts, mitjançant acord entre tots dos i l'empresa o empreses respectives, es pot alternar entre ells la percepció del subsidi per períodes no inferiors a un mes, i en aquest cas la percepció del subsidi queda en suspens quan es reconeix un nou subsidi a l'altre progenitor, adoptant o acollidor.

  L'acord per rellevar-se en el gaudi de la prestació es pot sol·licitar en qualsevol moment durant la durada de la prestació.

Naixement del dret / Durada

El dret neix a partir del mateix dia en què s'inicia la reducció de jornada, sempre que la sol·licitud es formuli en el termini de 3 mesos des de la data en què es va produir aquesta reducció. Un cop transcorregut aquest termini, els efectes econòmics del subsidi tenen una retroactivitat màxima de 3 mesos.

El subsidi es reconeix per un període inicial d'1 mes, prorrogable per períodes de 2 mesos quan subsisteix la necessitat que es tingui cura de manera directa, contínua i permanent del menor, que s'acredita mitjançant declaració del facultatiu del SPS o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent (o de l'INGESA a les ciutats de Ceuta i Melilla) i, com a màxim, fins que el menor compleix els 18 anys.

Quan la necessitat de tenir cura directa, contínua i permanent del menor, segons s'acredita a la declaració mèdica emesa amb aquesta finalitat, és inferior a 2 mesos, el subsidi es reconeix pel període concret que s'indica a l'informe.

Prestació econòmica / Quantia

 • La prestació consisteix en un subsidi, de meritació diària, equivalent al 100% de la base reguladora (BR) establerta per a la prestació d'incapacitat temporal (IT)derivada de contingències professionals o, si escau, la derivada de contingències comunes, quan no s'hagi optat per la cobertura de les contingències professionals i de manera proporcional a la reducció que experimenti la jornada laboral.

Quan el treballador no té coberta la contingència d'IT en el règim que ha de reconèixer la prestació, la BR està constituïda per la base de cotització de contingències comunes.

La BR es modifica o actualitza al mateix temps que les bases de cotització corresponents.

 • En el cas de treballadors contractats a temps parcial, la BR diària del subsidi és el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades en l'empresa durant 3 mesos immediatament anteriors a la data d'inici de la reducció de jornada, entre el nombre de dies naturals d'aquest període. S’aplicarà a la base esmentada el percentatge de reducció de jornada que correspongui.

  En cas de ser menor l'antiguitat a l'empresa, la BR serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades entre el nombre de dies naturals compresos en aquest període.
 • En la situació de pluriocupació, a efectes de la BR, es tenen en compte les bases de cotització corresponents a cada una de les empreses o activitats, amb aplicació del límit màxim establert a efectes de cotització.

Suspensió i extinció del dret

La percepció del subsidi queda en suspens:

 • En les situacions d'IT, durant els períodes de descans per maternitat o paternitat, en els supòsits de risc durant l'embaràs i de risc durant la lactància natural i, en general, quan la reducció de la jornada de treball per cura de menors afectats de càncer o una altra malaltia greu coincideixi amb qualsevol causa de suspensió de la relació laboral.

  Quan, per motius de salut, la persona que es feia càrrec del menor no pugui atendre'l i es trobi en situació d’IT o en període de descans obligatori de maternitat per naixement d’un nou fill, podrà reconèixer-se un nou subsidi a l’altre progenitor, adoptant o acollidor, sempre que reuneixi els requisits per tenir dret al subsidi.
 • En el supòsit d'alternança en la percepció del subsidi entre progenitors, adoptants o acollidors, queda en suspens la percepció per a la persona que el tingui reconegut quan s'efectuï el reconeixement del subsidi a l'altre progenitor, adoptant o acollidor.  

La percepció del subsidi s'extingeix:

 • Per la reincorporació plena a la feina o la represa total de l'activitat laboral del beneficiari i cessa la reducció de la jornada per tenir cura de menors, sigui quina sigui la causa que determini aquest cessament.
 • Si deixa d'existir la necessitat de tenir cura directa, contínua i permanent del menor, a causa de la millora del seu estat o a l'alta mèdica per guariment, segons l'informe del Servei Públic de Salut (SPS) o d'un òrgan administratiu sanitari de la comunitat autonòmica respectiva, responsable de l'assistència sanitària del menor.
 • Quan un dels progenitors, adoptants o acollidors del menor cessi en la seva activitat laboral, sense perjudici que, quan aquesta es reprengui, es pugui reconèixer un nou subsidi si s'acredita pel beneficiari el compliment dels requisits exigits i sempre que el menor continuï necessitant que se'n tingui cura de manera directa, contínua i permanent.
 • Per complir el menor 18 anys.
 • Per defunció del menor.
 • Per defunció del beneficiari de la prestació.

Les persones beneficiàries tenen l'obligació de comunicar a l'entitat gestora o a la mútua corresponent qualsevol circumstància que impliqui la suspensió o extinció del dret al subsidi.

En qualsevol moment, l'entitat gestora o la mútua corresponent pot dur a terme les actuacions necessàries per comprovar que els perceptors del subsidi segueixen complint els requisits exigits per al reconeixement d'aquest.

Gestió / Pagament

La gestió de la prestació es porta a terme per:

 • La corresponent entitat gestora o mútua col·laboradora amb la Seguretat Social amb què el treballador tingui cobertes les contingències professionals.
 • Si no té la cobertura dels riscos professionals, és competent l'entitat gestora o la mútua que assumeix la cobertura de la IT per contingències comunes.
 • Si en el règim de la Seguretat Social pel qual es reconeix la prestació econòmica, el treballador no ha optat per la cobertura de la IT, la gestió s'atribueix a l'entitat gestora corresponent de la Seguretat Social.

El pagament del subsidi s'efectua per l' entitat gestora o per la mútua competent en la data d'inici dels efectes econòmics de la prestació, per períodes mensuals vençuts.

La responsabilitat del pagament es manté fins a la data de venciment del document d'associació i de cobertura formalitzat en el seu dia. Si en la data del venciment s'ha produït un canvi de l'entitat que cobreix les contingències professionals o comunes, si escau, és la nova entitat la que assumeix el pagament durant el període de 12 mesos i els successius, si escau, mentre mantingui aquesta cobertura.

En el cas de treballadors contractats a temps parcial, la meritació del subsidi és per dies naturals, encara que el pagament s'efectuï mensualment.

[L'empresari té l'obligació d'ingressar únicament les aportacions a càrrec seu corresponents a la cotització a la Seguretat Social i pels altres conceptes de recaptació conjunta que corresponguin].

Aquesta prestació està exempta de tributació per l’IRPF.

Reconeixement del dret

Sol·licitud de la prestació:

El procediment per al reconeixement del subsidi s'iniciarà mitjançant una sol·licitud de la persona treballadora dirigida a la direcció provincial competent de la corresponent entitat gestora de la província on resideixi o davant la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que li correspongui.

Les sol·licituds es formularan en els models aprovats a aquest efecte per la corresponent entitat gestora o mútua col·laboradora amb la Seguretat Social i hauran de contenir les dades que estableix l'article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE del 27/11).

Juntament amb la sol·licitud cal acreditar o, si escau, aportar els documents que s'hi indiquen. 

Resolució i notificació:

A la vista de les dades i de la documentació presentada i una vegada s'han comprovat tots els requisits formals, fets i condicions exigits per accedir al subsidi, l'entitat gestora o la mútua corresponent dicta resolució expressa i notifica en el termini de 30 dies, comptats des de la recepció de la sol·licitud, el reconeixement o denegació del dret a la prestació econòmica.

Transcorregut el termini de 30 dies a què es refereix el paràgraf anterior, sense que s'hagi dictat ni notificat cap resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada, d'acord amb l'apartat 2 de la disposició addicional vint-i-cinquena del text refós de la LGSS.

Les resolucions, expresses o presumptes, dictades per l'entitat gestora o la mútua es poden recórrer en la forma prevista a l'article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social. 

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

(Cal que es presentin en original acompanyats d'una còpia per a la seva compulsa o d'una fotocòpia ja compulsada, excepte per als documents d'identitat, en què és suficient l'exhibició de l'original)

EN TOTS ELS CASOS:

 • Acreditació de la identitat dels interessats (també del causant si té 14 anys) mitjançant la documentació següent en vigor:
  • Espanyols: Document nacional d'identitat (DNI).
  • Estrangers: Passaport o, si escau, document d'identitat vigent en el seu país i NIE (Número d'Identificació d'Estrangers) exigit per l'AEAT a efectes de pagament.
 • Certificat de l'empresa en què consti la quantia de la base de cotització de la persona treballadora per contingències professionals o, si escau, per contingències comunes, que correspongui al mes previ a la data d'inici de la reducció de jornada i, si escau, les quantitats de percepció no periòdica abonades durant l'any anterior a aquesta data.
 • Certificat de l'empresa sobre la data d'inici de la reducció de jornada del treballador prevista al paràgraf 3r de l'article 37.5 de l'Estatut dels Treballadors, amb indicació del percentatge en què ha quedat fixada aquesta reducció de jornada. 
 • Documentació relativa a la cotització:
  • Per als Artistes i Professionals del sector Taurí: Declaració d'activitats i justificants d'actuacions que no s'hagin presentat a la TGSS.
  • Treballadors responsables de l'ingrés de les quotes: Justificants del pagament de les quotes dels 2 darrers mesos.
 • Per als empleats de la llar, de caràcter fix, cal aportar una declaració del responsable de la llar familiar sobre la reducció de la jornada efectiva de la persona treballadora.
 • Declaració del facultatiu del Servei Públic de Salut on consti que el menor pateix càncer o una altra malaltia greu que requereix l'ingrés hospitalari de llarga durada, i on s'indiqui la data estimada de durada de l'ingrés i si el menor necessita un tractament continuat de la malaltia, fora del centre hospitalari, que indiqui la durada estimada d'aquest tractament.
 • Llibre de família o, quan no se'n tingui, certificat de la inscripció del fill en el Registre Civil o resolució judicial de l'adopció.
 • Resolució judicial o administrativa per la qual s'ha concedit l'acolliment familiar preadoptiu o permanent o, si escau, la tutela del menor.

NOMÉS EN EL CAS DE TREBALLADORS RESPONSABLES DE L'INGRÉS DE QUOTES (treballadors per compte propi o autònoms i assimilats i persones empleades de la llar de caràcter discontinu):

 • Cal que presentin una declaració en què s'indiqui expressament el percentatge de reducció de la seva activitat professional, amb relació a una jornada setmanal de 40 hores.

ALTRES DOCUMENTS:

 • En el supòsit de no convivència dels progenitors, i quan no hi hagi acord sobre qui ha de percebre la prestació, documentació que acrediti la custòdia o a càrrec de qui està el menor.
 • En el cas de famílies monoparentals: Llibre de família on consti un sol progenitor o, quan hi constin tots dos, certificat de defunció d'un d'ells o resolució judicial on es declari l'abandonament de família per part de l'altre progenitor.
 • Si l'altre progenitor no pertany al Sistema de la Seguretat Social, cal que aporti, si escau:

  • Certificat expedit per la unitat de personal del seu centre de treball on s'indiqui que exerceix una activitat laboral emmarcada dins del Sistema de Classes Passives, o
  • Certificat del Col·legi Professional al qual pertany, si es tracta d'una activitat professional.
 • NOMÉS PER A TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS: declaració de la situació de l'activitat relativa a la part de jornada professional que redueix el treballador autònom.
 • NOMÉS EN EL CAS QUE L’ALTRE PROGENITOR SIGUI FUNCIONARI, inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP): certificat expedit per la unitat de personal del seu centre de treball, indicant si li és d’aplicació l’EBEP, si gaudeix del permís establert a l’article 49.e) d’aquesta llei, així com la situació administrativa en la qual es troba.
Complementary Content
${loading}