Réximes Especiais

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Integración do Réxime Especial Agrario no Réxime Xeral:

Os traballadores por conta allea agrarios incluídos no REA, así como os empresarios aos que prestan os seus servizos, quedan integrados, con efectos dende o 01-01-2012, o Réxime Xeral da Seguridade Social, mediante o establecemento dun Sistema especial para estes traballadores, tendo dereito ás prestacións da Seguridade Social nos mesmos termos e condicións que no Réxime Xeral.

Integración do Réxime Especial de Empregados de Fogar no Réxime Xeral:

Con efectos do 01-01-2012, o Réxime Especial dos Empregados de Fogar queda integrado no Réxime Xeral da Seguridade Social, mediante o establecemento dun Sistema especial para estes traballadores, os que terán dereito ás prestacións da Seguridade Social nos mesmos termos e condicións que no Réxime Xeral

Requisitos xerais esixidos

Os requisitos xerais esixidos para causar dereito á prestación nos Réximes Especiais son, en cada caso, os seguintes:

  • Estar en alta ou en situación asimilada á alta no Réxime correspondente.

  • Estar ao corrente no pagamento das cotas das que sexan responsables directos os traballadores, aínda que a prestación sexa recoñecida, como consecuencia do cómputo recíproco de cotizacións, nun réxime de traballadores por conta allea.
    • Para tales efectos, será de aplicación o mecanismo de invitación ao pagamento previsto no |art. 28.2 do Decreto 2530/1970, do 20 de agosto, calquera que sexa o réxime de Seguridade Social en que o interesado estivese incorporado, no momento de acceder á prestación ou no que esta se cause.
    • Cando ao interesado se lle considere ao corrente no pagamento das cotizacións para os efectos do recoñecemento dunha prestación, en virtude dun aprazamento no pagamento das cotas debidas, pero posteriormente incumpra os prazos ou condicións do devandito aprazamento, perderá a consideración de atoparse ao corrente no pagamento e, en consecuencia, procederase á suspensión inmediata da prestación recoñecida que estivese a percibir, a cal soamente poderá ser rehabilitada unha vez que salde a débeda coa Seguridade Social na súa totalidade. A tal fin, a Entidade Xestora da prestación poderá detraer de cada mensualidade percibida polo interesado a correspondente cota debida.

Réxime Especial da Minería do Carbón

A prestación recoñécese nos mesmos termos e condicións que no Réxime Xeral da Seguridade Social, coa seguinte particularidade:

  • Base reguladora:

Cando a incapacidade derive de continxencias comúns, é a base normalizada que corresponda ao traballador, en cada momento, segundo a categoría profesional que tivese ao iniciarse esta situación.

Máis información relativa a este Réxime: 

Réxime Especial dos Traballadores do Mar

Todos os traballadores, incluídos no Réxime Especial do Mar teñen cuberta a incapacidade temporal, tanto se deriva de continxencias comúns como profesionais.

A prestación recoñécese nos mesmos termos e condicións que no Réxime Xeral da Seguridade Social coas particularidades seguintes:

Para os traballadores pertencentes aos grupos II e III o pagamento do Subsidio realizarase directamente a través das Direccións Provinciais ou Locais do Instituto Social da Mariña ou Mutua correspondente, sen que exista pagamento delegado por parte das empresas aínda que si responsabilidade en canto ao pagamento durante os días 4º ao 15º da baixa no traballo.

No caso dos traballadores por conta propia:

  • Será requisito indispensable para o acceso ao subsidio atoparse ao corrente no pagamento das cotas no momento da baixa médica, así como a presentación dunha declaración sobre a persoa que xestione a actividade ou, se é o caso, o cesamento temporal ou definitivo desta.
  • Os traballadores do Grupo III de cotización estarán obrigados a concertar coa Entidade Xestora (ISM) a protección das continxencias comúns.

Máis información relativa a este Réxime:

Persoas incluídas no campo de aplicación deste Réxime, afiliación, altas e baixas e cotización

Tramitación : Direccións Provinciais e Locais do ISM.

Complementary Content
${loading}