Bases i tipus de cotització 2019

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Sistema Especial per a Treballadors per Compte d'Altri Agraris. Períodes d'activitat

BASES DE COTITZACIÓ EN PERÍODES D'ACTIVITAT.

La cotització es podrà efectuar, a opció de l'empresari, per bases diàries, d'acord amb les jornades reals efectuades, o per bases mensuals. Si no s'exercix expressament l'opció esmentada per l'empresari, s'entendrà que este ha elegit la modalitat de bases mensuals de cotització.

Esta modalitat de cotització mensual resultarà d'aplicació amb caràcter obligatori per als treballadors per compte d'altri amb contracte indefinit, sense incloure-hi els que presten servicis amb caràcter fix discontinu, respecte als quals tindrà caràcter opcional.

A partir de l'1 de gener de 2019, les bases aplicables per als treballadors inclosos en este Sistema Especial es determinaran segons el que establix l'article 147 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Quan la cotització s'efectue per bases diàries, allò establit en el paràgraf anterior s'entendrà referit a cada jornada real realitzada, sense que puga ser inferior a la base mínima diària de cotització que s'establisca legalment.

Als treballadors inclosos en este Sistema especial no se'ls aplicarà la cotització addicional per hores extraordinàries.

Tampoc serà d'aplicació l'increment de la quota empresarial per contingències comunes, del 40%, establerta en els contractes temporals de durada efectiva igual o inferior a cinc dies.


1.- BASES DE COTITZACIÓ MENSUALS.

A partir de l'1 de gener de 2019, les bases mensuals de cotització per contingències comunes durant els períodes d'activitat per als treballadors que presten servicis durant tot el mes són les següents:

BASES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES
Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/mes
Bases màximes
euros/mes
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 1.466,40 4.070,10
2 Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats 1.215,90 4.070,10
3 Caps Administratius i de Taller 1.057,80 4.070,10
4 Ajudants no Titulats 1.050,00 4.070,10
5 Oficials Administratius 1.050,00 4.070,10
6 Subalterns 1.050,00 4.070,10
7 Auxiliars Administratius 1.050,00 4.070,10
8 Oficials de primera i segona 1.050,00 4.070,10
9 Oficials de tercera i Especialistes 1.050,00 4.070,10
10 Peons 1.050,00 4.070,10
11 Treballadors menors de díhuit anys 1.050,00 4.070,10

Esta modalitat de cotització mensual és aplicable amb caràcter obligatori per als treballadors per compte d'altri amb contracte indefinit, sense incloure-hi els que presten servicis amb caràcter fix discontinu, respecte als quals tindrà caràcter opcional.


2.- BASES DE COTITZACIÓ JORNADES REALS. 

BASES DE COTITZACIÓ PER JORNADES REALS
Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/dia
Bases màximes
euros/dia
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 63,76 176,96
2 Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats 52,87 176,96
3 Caps Administratius i de Taller 45,99 176,96
4 Ajudants no Titulats 45,65 176,96
5 Oficials Administratius 45,65 176,96
6 Subalterns 45,65 176,96
7 Auxiliars Administratius 45,65 176,96
8 Oficials de primera i segona 45,65 176,96
9 Oficials de tercera i Especialistes 45,65 176,96
10 Peons 45,65 176,96
11 Treballadors menors de díhuit anys 45,65 176,96

Quan es realitzen en el mes natural 22 o més jornades reals, la base de cotització aplicable serà la corresponent a les bases mensuals de cotització per contingències comunes.


TIPUS DE COTITZACIÓ EN PERÍODES D’ACTIVITAT

Tipus de cotització per Contingències comunes i Accidents de Treball I Malalties Professionals

 
TIPUS COTITZACIÓ %
CONTINGÈNCIES COMUNES Accidents Laborals i Malalties Professionals
GRUP EMPRESA TREBALLADOR TOTAL

Tarifa Primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, PGE 2007, en la redacció donada per la Disposició Final Cinquena del RDL 28/2018 de 28 de desembre (BOE del 29), i les primes resultants són a càrrec exclusiu de l’empresa

1 23,60 4,70 28,30
De 2 a 11 19,10 4,70 23,80


Tipus de cotització per a Atur, FOGASA i Formació Professional

DESOCUPACIÓ EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
Treballadors per compte d'altri fixos 5,50 1,55 7,05
Treballadors per compte d'altri de caràcter eventual 6,70 1,60 8,30
Treballadors amb contractes de duració determinada o celebrats amb discapacitats amb un grau no inferior al 33 per cent 5,50 1,55 7,05


Durant l'any 2019, s'aplicarà als treballadors es troben en situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com maternitat i paternitat, causades durant la situació d'activitat, independentment del grup en què estiguen enquadrats, una reducció en la quota a la cotització per desocupació de 2,75 punts percentuals de la base de cotització.

 


EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FOGASA 0,10
0,10


EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,15 0,03 0,18


Tipus de cotització durant les situacions de:

INCAPACITAT TEMPORAL, RISC DURANT L'EMBARÀS I RISC DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL, PATERNITAT I MATERNITAT DURANT LA SITUACIÓ D'ACTIVITAT, COTITZACIÓ SEGONS MODALITAT DE CONTRACTACIÓ
CONTRACTE INDEFINIT Normes Règim General CONTRACTE TEMPORAL I FIXOS DISCONTINUS
GRUP

TIPUS %

S'aplicaran les normes del Règim General amb relació als dies contractats en els que no hagen pogut prestar els seus servicis.

En els dies què no estiga prevista la prestació de servicis, els treballadors estan obligats a ingressar la cotització corresponent als períodes d'inactivitat, llevat que estiguen percebent els subsidis per maternitat i paternitat.

1 15,50
De 2 a 11 2,75


REDUCCIONS APORTACIONS EMPRESARIALS PERÍODES D'ACTIVITAT

Durant l'any 2019 s'aplicaran les reduccions següents en les aportacions empresarials a la cotització a este Sistema Especial durant els períodes d'activitat amb prestació de servicis.

a) En la cotització respecte dels treballadors enquadrats en el grup de cotització 1, s'aplicarà una reducció de 8,10 punts percentuals de la base de cotització, de manera que donarà un tipus efectiu de cotització per contingències comunes del 15,50%.

En cap cas la quota empresarial resultant no serà superior a 279,00 euros al mes o a 12,68 euros per jornada real treballada.

b) En la cotització respecte dels treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11, la reducció s'ajustarà a les regles següents:

Per a bases mensuals de cotització la fórmula que s'aplicarà és la següent:

Fórmula

Per a bases de cotització per jornades reals la fórmula que s'aplicarà es la següent:

Fórmula

La quota empresarial resultant no podrà ser inferior a 88,15 euros mensuals o a 4,01 euros per jornada real treballada.

Complementary Content
${loading}