Tipus per a contingències comunes i conceptes de recaptació conjunta.

Els tipus de cotització en cada un dels Règims que integren el Sistema de la Seguretat Social seran únics i no es fraccionaran a l'efecte del finançament de les contingències i situacions compreses en l'acció protectora de cada Règim, llevat, si escau, de les d'accidents de treball i malalties professionals.

Els tipus de cotització per Desocupació, així com per al Fons de Garantia Salarial i Formació Professional, seran, així mateix, els fixats per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al respectiu exercici econòmic.

Complementary Content
${loading}