Supòsits Especials: Pluriocupació i Pluriactivitat

Pluriocupació: S'entén per pluriocupació la situació del treballador per compte d'altri que presti els seus serveis professionals a dos o més empresaris diferents i en activitats que donin lloc a la seva alta obligatòria en un mateix Règim de la Seguretat Social. En aquest supòsit, per determinar el límit màxim que cal aplicar, es distribuirà el límit màxim establert amb caràcter general entre tots els subjectes de l'obligació de cotitzar en proporció a les retribucions abonades a cada una de les empreses en què presti els seus serveis el treballador, sense que, respecte a les contingències comunes, la fracció del límit màxim que s'assigna a cada empresa o subjecte obligat pugui ser superior a la quantia de la retribució abonada al treballador. El límit mínim es prorratejarà així mateix entre totes les empreses i altres subjectes de l'obligació de cotitzar, en proporció a les retribucions percebudes en cada una d'elles.

Pluriactivitat: S'entén per pluriactivitat la situació del treballador per compte propi i/o d'altri les activitats del qual donin lloc a l'alta obligatòria en dos o més Règims diferents del Sistema de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}