Tipos para continxencias comúns e conceptos de recadación conxunta

Os tipos de cotización en cada un dos Réximes que integran o Sistema da Seguridade Social serán únicos e non se fraccionarán a efectos do financiamento das continxencias e situacións comprendidas na acción protectora de cada Réxime, con excepción, no seu caso das de accidentes de traballo e enfermidades profesionais.

Os tipos de cotización por Desemprego, así como para o Fondo de Garantía Salarial e Formación Profesional, serán así mesmo, os fixados pola Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o respectivo exercicio económico.

Complementary Content
${loading}