Reclamacións Previas en Terceirías

Obxecto:

É un suposto especial de reclamación previa á vía xudicial civil, en virtude de cuxa formulación un terceiro comparece no procedemento de recadación en vía executiva seguido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social contra un debedor coa Seguridade Social alegando determinados dereitos en relación con este.

Clases:

As tercerías poden ser de dúas clases:

 • Tercerías de dominio, fundada no dominio dos bens embargados ao debedor e polo cal se reclama a titularidade dominical dos devanditos bens por parte dun terceiro que alega e xustifica a súa propiedade.
 • Tercerías de mellor dereito, fundada no dereito do tercerista a ser reintegrado do seu crédito con preferencia ao perseguido no procedemento de constrinximento pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social. Mediante esta clase de tercería non se pretende demostrar a titularidade ou propiedade dun ben, senón a preferencia ou o mellor dereito que puidese ter o tercerista a cobrar as cantidades que se obteñan do procedemento de recadación en vía executiva.

Contido mínimo:

A reclamación en tercería debe formularse por escrito acompañado dos documentos orixinais en que o tercerista fonde o seu dereito, así como copia destes, se desexa que aqueles lle sexan devoltos logo de cotexo.

Modelos de solicitude

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Outorgamento de representación por comparecencia Descargar documento Outorgamento de representación por comparecencia. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,138 KB) 18/05/2012
Reclamación Previa en Terceiría Descargar documento Reclamación Previa en Terceiría. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,508 KB) 18/05/2012

Forma e lugar de presentación:

 • Pode entregar a súa solicitude presencialmente, en calquera dos rexistros das Direccións Provinciais ou Administracións ou Dependencias que integran a Tesouraría Xeral da Seguridade Social, así como en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na redacción dada a este pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (B.O.E. do 14/01/1999).
 • Se dispón dun certificado dixital, pode presentar electronicamente a súa solicitude na Sede Electrónica a través do trámite Presentación de impugnacións ante a TGSS, e posteriormente consultar o seu estado mediante o servizo Seguimento de impugnacións ante a TGSS Entidade Competente:
 • Direccións Provinciais da TGSS: Unidades de Impugnación e Unidades de Recadación Executiva.

Prazos:

Para presentalo:

 • Tercerías de dominio: non será admitida se se formula despois de outorgado o documento público de venda, de realizada a entrega dos bens mobles en calquera das súas modalidades ou do acordo de adxudicación dos bens á TGSS. TGSS.
 • Tercerías de mellor dereito: non será admitida despois de que a Unidade de Recadación Executiva recibise o prezo da venda. Tampouco se admitirá cando se trate de segunda ou ulterior tercería que se funde en títulos ou dereitos que posuíse o tercerista ao tempo de interpoñer a primeira.
 • Para resolver:Tres meses contados dende a súa data de entrada en calquera rexistro da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

Efectos:

Pola interposición da tercería de dominio:

A Unidade de Recadación Executiva suspenderá o procedemento de constrinximento respecto dos bens obxecto da tercería, sen prexuízo de seguilo respecto dos demais bens e dereitos do debedor.

Pola interposición da tercería de mellor dereito:

A Unidade de Recadación Executiva proseguirá o procedemento de constrinximento ata a realización dos bens embargados, consignando a cantidade obtida na conta da TGSS a resultas da decisión sobre a tercería.

Por falta dalgún ou algúns dos requisitos mínimos na formalización da reclamación en tercería:

A falta dalgún ou algúns dos requisitos enumerados no apartado "contido mínimo do recurso" e os esixidos, se é o caso, pola lexislación específica aplicable, producirá o requirimento ao interesado para que, nun prazo de dez días, emende a falta ou acompañe os documentos preceptivos. Se así non o fixese, será tido por desistido da tercería.

Por falta de resolución expresa no prazo máximo legal:

Transcorrido o prazo máximo legal sen que recaia resolución expresa sobre a tercería, poderá entenderse desestimada para os efectos de formular a correspondente demanda xudicial.

Por resolución expresa:

 • Estimación total.
 • Estimación parcial.
 • Desestimación.
 • Inadmisión a trámite.

Outros datos de interese:

 • Normativa Reguladora:
  • Artigos 35 da Lei Xeral da Seguridade Social
  • Artigos 132 a 135 do Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, do 11 de xuño.
 • Seguimento de impugnacións ante a TGSS.
Complementary Content
${loading}