Límits Màxims i Mínims

Les bases de cotització al Sistema de la Seguretat Social no podran ser superiors al límit màxim absolut establert, i que serà fixat per a cada exercici econòmic per la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

El límit esmentat màxim serà únic per a totes les activitats, categories professionals i contingències incloses en el Règim de què es tracti i s'aplicarà sigui quin sigui el nombre d'hores treballades, inclosos els supòsits de pluriocupació, però no els de pluriactivitat.

Les bases de cotització tindran com a límit mínim, llevat de disposició expressa en contra, la quantia íntegra del Salari Mínim Interprofessional vigent en cada moment, incrementat en un sisè.

Complementary Content
${loading}