¿Que é o Período de Liquidación?

É o prazo ao que están referidas as bases e tipos de liquidación para a determinación da cota.

Agás que se establezan ou se autoricen expresamente liquidacións por períodos superiores ou inferiores, os períodos de liquidación de cotas estarán referidos a mensualidades completas.

As liquidacións de cotas deben recaer sobre bases constituídas por retribucións referidas ao mes natural ao que corresponda a súa esixibilidade, con independencia de que o pagamento deba efectuarse dentro do mesmo prazo ou noutro distinto establecido para o efecto.

As liquidacións de cotas referidas a conceptos retributivos que se teñan dereito a percibir por períodos superiores ao mensual e que se satisfagan dentro do correspondente exercicio económico, ratearanse nas liquidacións mensuais deste exercicio.

As partes proporcionais de conceptos retributivos incluídos na base de cotización relativas a meses que xa fosen obxecto de liquidación, de presentación e, de ser o caso, de pagamento, así como os incrementos de bases ou tipos con carácter retroactivo, serán obxecto de liquidacións complementarias. Para tal efecto, relacionaranse en páxinas separadas do modelo TC2 as bases de cotización para cada mes conforme ás bases, topes e tipos e demais condicións vixentes nos meses a que correspondan os salarios.

Complementary Content
${loading}