Recurs extraordinari de revisió

Objecte:

Tots els actes administratius ferms de la TGSS  quan es done alguna de les circumstàncies següents:

 • Que en dictar l'acte s'haguera incorregut en error de fet que resulte dels documents incorporats a l'expedient.
 • Que apareguen documents essencials per a la resolució de l'assumpte.
 • Que en dictar l'acte hagen influït documents o testimonis falsos o s'haguera dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o una altra conducta punible, tot això declarat per sentència judicial ferma.

Contingut mínim del recurs:

 • Dades identificatives del recurrent.
 • Si escau, dades identificatives del representat.
 • Identificació de l'acte que es recorre i la raó de la impugnació.
 • Lloc, data i firma del recurrent o, si escau, del representat, així com domicili que s'assenyale a l'efecte de notificacions.
 • Òrgan, centre o unitat administrativa a què es dirigix.
 • Quan s'actue per mitjà de representat, caldrà acreditar la representació conferida.

Forma i lloc de presentació:

 • Pot entregar la seua sol·licitud presencialment en qualsevol dels registres de les Direccions Provincials o Administracions o Dependències que integren la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com en qualsevol dels llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (B.O.E. de 14/01/1999).
 • Si disposa d'un certificat digital, pot presentar electrònicament la sol·licitud a la Seu Electrònica a través del tràmit Presentació d'impugnacions davant de la TGSS i posteriorment consultar-ne l'estat mitjançant el servici Seguiment d'impugnacions davant de la TGSS.

Entitat Competent:

Terminis:

Per a presentar-ho:

 • Quatre anys si es funda en la primera de les circumstàncies enumerades, contats a partir de la data de notificació de la resolució que es recorre.
 • Tres mesos a comptar des del coneixement dels documents esmentats en la circumstància segona o des que la sentència judicial va quedar ferma en la tercera.

Per a resoldre:

 • Tres mesos a comptar des de la data d'entrada del recurs a qualsevol registre de la TGSS.

Efectes:

Per la interposició del recurs:

La interposició del recurs no suspén l'execució de l'acte impugnat llevat que, en els actes de gestió recaptatòria, es garantisca amb aval suficient o es procedisca a la consignació a disposició de la TGSS de l'import del deute exigible, inclosos els recàrrecs, els interessos i els costs del procediment, conforme als articles 30.5 i 34.4 de la Llei General de la Seguretat Social.

Per falta d'algun o alguns dels requisits mínims en la formalització del recurs:

La falta d'algun o d'alguns dels requisits enumerats a l'apartat "contingut mínim del recurs" i el exigits, si escau, per la legislació específica aplicable produirà el requeriment a l'interessat perquè en un termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius. Si no ho fa així, se'l considerarà desistit del recurs.

Per manca de resolucions expressa en el termini màxim legal:

Desestimatoris, llevat que el recurs es formule contra la desestimació per silenci administratiu d'una sol·licitud inicial pel transcurs del termini, i en eixe cas s'entendrà que el recurs ha sigut estimat.

Per resolució expressa:

 • Estimació total.
 • Estimació parcial.
 • Desestimació.
 • Inadmissió a tràmit.

Altres dades d'interés:

 • Normativa Reguladora:
  • Article 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  • Article 30 i 34 i Disposició Addicional Vigèsim Cinquena de la Llei General de la Seguretat Social.
   Article 46 del Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 1415/2004, d'11 de juny.
  • Article 91 del Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres drets de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre.
  • Article 63 del Reglament General sobre Inscripció d'Empreses i Afiliació, Altes, Baixes i Variacions de Dades de Treballadors en la Seguretat Social.
 • Seguiment d'Impugnacions presentades a la TGSS
Complementary Content
${loading}