Recurs extraordinari de revisió

Objecte:

Tots els actes administratius ferms de la TGSS  quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

 • Que en dictar l'acte s'hagi incorregut en error de fet que resulti dels mateixos documents incorporats a l'expedient.
 • Que apareguin documents essencials per a la resolució de l'assumpte.
 • Que en dictar l'acte hagin influït documents o testimonis falsos o s'hagi dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o una altra conducta punible, tot això declarat per sentència judicial ferma.

Contingut mínim del recurs:

 • Dades identificatives del recurrent.
 • En el seu cas, dades identificatives del representant.
 • Identificació de l'acte que es recorre i la raó de la impugnació.
 • Lloc, data i signatura del recurrent o, si s'escau, del representant, així com el domicili que s'assenyali a l'efecte de notificacions.
 • Òrgan, centre o unitat administrativa a què s'adreça.
 • Quan s'actuï per mitjà de representant, caldrà acreditar la representació conferida.

Forma i lloc de presentació:

 • Podeu lliurar la vostra sol·licitud presencialment en qualsevol dels registres de les Direccions Provincials o Administracions o Dependències que integren la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com en qualsevol dels llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (B.O.E. de 14/01/1999).
 • Si disposeu d'un certificat digital, podeu presentar electrònicament la sol·licitud a la Seu Electrònica a través del tràmit Presentació d'impugnacions davant la TGSS i posteriorment consultar-ne l'estat mitjançant el servei Seguiment d'impugnacions davant la TGSS.

Entitat Competent:

Terminis:

Per presentar-la:

 • Quatre anys si es funda en la primera de les circumstàncies enumerades més amunt, comptats a partir de la data de notificació de la resolució que es recorre.
 • Tres mesos a comptar des del coneixement dels documents esmentats en la circumstància segona o des que la sentència judicial va quedar ferma en la tercera.

Per resoldre:

 • Tres mesos a comptar des de la data d'entrada del recurs en qualsevol registre de la TGSS.

Efectes:

Per la interposició del recurs:

La interposició del recurs no suspèn l'execució de l'acte impugnat, tret que en els actes de gestió recaptatòria es garanteixi amb aval suficient o es procedeixi a la consignació a disposició de la TGSS de l'import del deute exigible, inclosos els recàrrecs, els interessos i les costes del procediment, d'acord amb els articles 30.5 i 34.4 de la Llei General de la Seguretat Social.

Per falta d'un o alguns dels requisits mínims en la formalització del recurs:

La falta d'un o alguns dels requisits enumerats en l'apartat "contingut mínim del recurs" i els exigits per la legislació específica aplicable produirà el requeriment a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmeni la falta o adjunti els documents preceptius. Si no ho fa, es donarà per desistit el recurs.

Per falta de resolució expressa en el termini màxim legal:

Desestimatoris, tret que el recurs es formuli contra la desestimació per silenci administratiu d'una sol·licitud inicial pel transcurs del termini. En aquest cas, s'entendrà que el recurs ha estat estimat.

Per resolució expressa:

 • Estimació total.
 • Estimació parcial.
 • Desestimació.
 • Inadmissió a tràmit.

Altres dades d'interès:

 • Normativa Reguladora:
  • Articles 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  • Articles 30 i 34 i Disposició Addicional Vint-i-cinquena de la Llei General de la Seguretat Social.
   Article 46 del Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 1415/2004, d'11 de juny.
  • Article 91 del Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre.
  • Article 63 del Reglament General sobre Inscripció d'Empreses i Afiliació, Altes, Baixes i Variacions de Dades de Treballadors en la Seguretat Social.
 • Seguiment d'impugnacions davant la TGSS
Complementary Content
${loading}