NORMATIVA REGULADORA

  • Artigo 23 do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro
  • Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto 1415/2004, do 11 de xuño (BOE do 25 de xuño), artigos 31 a 36.
  • Resolución do 16 de xullo de 2004 (B.O.E. do 14 de agosto), da Tesourería Xeral da Seguridade Social, sobre determinación de funcións en materia de aprazamentos de pagamento de débedas, reintegros de prestacións indebidamente percibidas, compensación, desistencia, convenios ou acordos en procedementos de concursos e anuncios de poxas en Boletíns Oficiais.
  • Real Decreto 291/2002, do 22 de marzo, de modificación parcial do Real Decreto 1314/1984, do 20 de xuño, polo que se regula a estrutura e as competencias da Tesourería Xeral da Seguridade Social.
  • Disposición adicional cuadraxésima cuarta, punto dous, da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017.
Complementary Content
${loading}